มีค่าใช้จ่าย

คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)

อบรมวันที่ 09 ธันวาคม 2559
จำนวนคนดู 628 ครั้ง
คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)

 

คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)


การแก้ปัญหาให้ตรงจุด ต้องเริ่มจากมุมมองที่มีต่อปัญหาอย่างถูกต้อง

 

แนวคิด Systems Thinking จะช่วยทำให้ท่านมองเห็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 
9 ธันวาคม 2559


1. ปัญหา คือ อะไร ?

 

  • นิยามของคำว่า "ปัญหา"
  • การระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน
  • ประเภทของปัญหา

2. พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

 

  • Reinforcing Loop
  • Balancing Loop
  • Delay 

 

 

3. การแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)

 

  • แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบระบบ

4. การแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)

 

 

  • แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ระบบอาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร


House of Commons - Cafe&Space ถ.เจริญนคร ระหว่างซอย 20 กับ 22 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี 700 เมตร 


ราคา 1999 บาท


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:A@LERT Learning and Consultant

ชื่อผู้ติดต่อ:บุญเลิศ คณาธนสาร

อีเมล์: boonlert.alertgmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0867771833

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ปัญหา, การแก้ปัญหาและตัดสินใจ, Problem Solving, Systems Thinking, คิดเชิงระบบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมที่จะรับมือควา...
ห้ามพลาด‼️ สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 Dharmniti VIRTUAL TRAINING จะมาพูดคุย ในมาตรการของประกันสังคม ที่จะช่วยท่านจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ในเวลานี้
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
การติดตามและวัดผลของงานที่ทำเพื่อประเมินคุณค่าของงานต่างๆ ช่วยในการกำหนดตำแหน่งหน้าที่การงาน ความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ความรับผิดชอบและช่วยในการกำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมแก่งา...
เพื่อให้ผู้ประกอบการ-นายจ้าง-HR มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่มีความท้าทาย เพราะเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ต้อง มีความพร้อมในงานบริหารอย่างครบถ้วนจะต้อง เก่งบริหารงาน-เก่งบริหารคน-...
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับกา...
สร้างความแตกต่างการบริหารธุรกิจโรงแรม ด้วย 5 องค์ความรู้ ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา