มีค่าใช้จ่าย

คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)

อบรมวันที่ 09 ธันวาคม 2559
จำนวนคนดู 356 ครั้ง
คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)

 

คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)


การแก้ปัญหาให้ตรงจุด ต้องเริ่มจากมุมมองที่มีต่อปัญหาอย่างถูกต้อง

 

แนวคิด Systems Thinking จะช่วยทำให้ท่านมองเห็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 
9 ธันวาคม 2559


1. ปัญหา คือ อะไร ?

 

  • นิยามของคำว่า "ปัญหา"
  • การระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน
  • ประเภทของปัญหา

2. พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

 

  • Reinforcing Loop
  • Balancing Loop
  • Delay 

 

 

3. การแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)

 

  • แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบระบบ

4. การแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)

 

 

  • แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ระบบอาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร


House of Commons - Cafe&Space ถ.เจริญนคร ระหว่างซอย 20 กับ 22 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี 700 เมตร 


ราคา 1999 บาท


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:A@LERT Learning and Consultant

ชื่อผู้ติดต่อ:บุญเลิศ คณาธนสาร

อีเมล์: boonlert.alertgmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0867771833

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ปัญหา, การแก้ปัญหาและตัดสินใจ, Problem Solving, Systems Thinking, คิดเชิงระบบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. กฎหมายแรงงานที่สำคัญ 2. สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 3. การพ้นสภาพ การเลิกจ้าง (Dismissal)ตามกฎหมายแรงงาน 4. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in lieu of Noti...
วิชาการ ระดับโลกที่คนเรียนมาแล้วกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกกว่า 22 ปี มาถึงเมืองไทยแล้ว ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มลูกค้า เพิ่มยอดขาย ขยายธุรกิจ ให้เติบโตกว่า 100% พัฒนาตัวเองในทุก...
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
หลักสูตร Mini MBA หลักสูตรที่จะรวบรวมทุกเนื้อหาแบบเจาะลึก และเข้ามข้น ด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าภาวะผู้นำทีมคืออะไร สร้างได้อย่างไร และต้องมีทักษะที่จำเป็นอะไรบ้าง
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน
พัฒนาศักยภาพและการทำงานเชิงรุกของผู้บริหารระดับต้นให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายในแต่ละด้าน
หลักสูตร Marketing@Work ได้รวบรวมทักษะในด้านต่างๆที่นักการตลาดมืออาชีพ ควรต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการวางแผนการตลาด ทักษะการลงมือปฏิบัติงานการตลาด และการประยุกต์ใช้หลักการตลาดกั...
ปัจจุบันงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเพื่อเตรียมคนให้พร้อมไปกับกลยุทธ์ขององค์กรจึงควรต้องมีการรู้จัก เข้าใจกระบวนการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาบุคคล ให้ครบทั้งวงจรตั้งแ...