มีค่าใช้จ่าย

คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)

อบรมวันที่ 09 ธันวาคม 2559
จำนวนคนดู 449 ครั้ง
คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)

 

คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)


การแก้ปัญหาให้ตรงจุด ต้องเริ่มจากมุมมองที่มีต่อปัญหาอย่างถูกต้อง

 

แนวคิด Systems Thinking จะช่วยทำให้ท่านมองเห็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 
9 ธันวาคม 2559


1. ปัญหา คือ อะไร ?

 

  • นิยามของคำว่า "ปัญหา"
  • การระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน
  • ประเภทของปัญหา

2. พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

 

  • Reinforcing Loop
  • Balancing Loop
  • Delay 

 

 

3. การแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)

 

  • แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบระบบ

4. การแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)

 

 

  • แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ระบบอาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร


House of Commons - Cafe&Space ถ.เจริญนคร ระหว่างซอย 20 กับ 22 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี 700 เมตร 


ราคา 1999 บาท


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:A@LERT Learning and Consultant

ชื่อผู้ติดต่อ:บุญเลิศ คณาธนสาร

อีเมล์: boonlert.alertgmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0867771833

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ปัญหา, การแก้ปัญหาและตัดสินใจ, Problem Solving, Systems Thinking, คิดเชิงระบบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ท่ามกลางสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในปัจจุบัน นักบริหารจำเป็นต้องเตรียมจัดทัพองค์กรให้พร้อมรับมือ เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีความสุข
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความจำเป็น และประโยชน์ในการตรวจนับสินค้าอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการตรวจนับสินค้าภายใ...
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงที่หลากหลาย รู้จักวิเคราะห์มุมมองประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวน...
หลักสูตรการบริหารสินค้าคงคลังและวางแผนการจัดซื้อ จึงจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าของกิจการและเจ้าของโรงงานเรียนรู้และเข้าใจการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องเกี่ยวข้องกับการวาง...
ประสานงานกับคนหลากหลายช่วงวัย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารองค์กร
เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน HR ไปใช้เพื่อบริหารคนในห...
"ENTER" ... เข้าสู่ 10 ทักษะที่คัดสรรแล้วว่าเป็นเคล็ดลับ เครื่องมือ และคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ที่จะนำพาให้ผู้ที่เรียนรู้ และปฏิบัติ โลดแล่นในโลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก้...
หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 24 เม.ย 2562 ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค4.0″ที่เปี่ยมด้วยทักษะ และ ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value ...
เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน วิธีการเสาะหา “แ...