สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนาฟรี เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 2

อบรมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1514 ครั้ง
สัมมนาฟรี เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 2

 

 เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 2

 

     เป็นไปในลักษณะของการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้สอน ผู้เรียน ครู นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณค่าและคุณภาพด้านใน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและโลกใบนี้ ด้วยหน้าที่สำคัญของการจัดการศึกษาคือการสร้างคนให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ นอกเหนือจากทักษะความรู้เพื่อการเลี้ยงชีพ หนังสือนี้จึงเหมาะกับนักการศึกษา ครู อาจารย์ในทุกระดับ ตั้งแต่ประถม มัธยม จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านการฝึกอบรมที่ให้ความสนใจเรื่องกระบวนการและการสร้างภาวะผู้นำ ทั้งยังสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเรื่องการบริหารองค์กรทั้งแบบธุรกิจและองค์กรในรูปแบบต่างๆ 

     วันที่จัดงาน  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:00 ถึง 16:30 น.
 
     วิทยากร  ร่วมแลกเปลี่ยน

       อุทัย ดุลยเกษม (ครูผู้ลุ่มลึก มากประสบการณ์)   วรากรณ์ สามโกเศศ (ครูนักบริหารระดับนโยบาย)

       สุวรรณี พรหมประสิทธิ์ (ครูสพฐ. ทำงานด้วยใจ)   อรรถพล อนันตวรสกุล (ครูรุ่นใหม่ ความคิดก้าวหน้า)   นำโชค อุ่นเวียง (ครูยุคดิจิตอล)

    กำหนดการ  วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น.

กำหนดการ

13.00 – 13.30 น.        ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

13.00 – 13.35 น.        กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำโครงการจิตวิญญาณเพื่อการเปลี่ยนแปลง

13.35 – 14.00 น.        คลิปโลกการศึกษาในภาพยนตร์

14.00 – 16.00 น.        เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

                                "กล้าที่จะสอน : จิตวิญญาณใหม่ในครูคนเดิม"

16.00 – 16.30 น.        ซักถาม แลกเปลี่ยน

16.30 น.                    ปิดการเสวนา

    สถานที่จัด ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศางาน สตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 

     การเสวนาจัดเป็นเวทีเปิดไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ศึกษาการอบรมพื้นฐานในการถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถวางแผนพัฒนาตนเอง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู็นำให้กับหัวหน้างาน
การเลือกบุคลิกและภาพลักษณ์ตามบทบาทและอาชีพคือสิ่งจำเป็น ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ที่สุดยอดในการสร้างผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ
ทั้งนี้คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็น ต้องมีความเข้าใจถึงปัญหาของเด็กได้อย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้จัดการศึกษาที่ เหมาะสมกับเด็กต่อไป
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าและการคมนาคมสะดวกขึ้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และหน่วยงานของรัฐ จ...
หนึ่งในโครงการทำความดีถวายในหลวงที่มีเสียงเรียกร้องให้จัดอีก เราไม่อยากให้พลาดรอบนี้นะค่ะ
ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง! ครั้งนี้น่าจเเป็นรุ่นสุดท้ายที่เปิดสอนสัมมนานี้แล้วครับ