มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร : หลักการบริหารโครงการ : การกำหนดและวางแผนโครงการ

อบรมวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 1171 ครั้ง
หลักสูตร : หลักการบริหารโครงการ : การกำหนดและวางแผนโครงการ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ

2) เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส

3) ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด  และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ

Course Outline

Project Management: Definition and Planning

- แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ

- การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส

- การเริ่มโครงการ (Project Definition)

- การวางแผนโครงการ (Project Planning)

- การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)

- ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา,ขอบเขต,งบประมาณค่าใช้จ่าย)

- เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)

- การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)

- การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ

- การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) 

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 5,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานด้วยระบบ On The Job Training
เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายบริหารทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านคุณภาพภายในองค์กร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยทธุ์(Goals Management and Planning Strategy)” รุ่นที่ 2
ISMED ช่วยเหลือ SMEs ที่ต้องการสร้างช่องทางการจำหน่าย และการตลาดแนวรุกออนไลน์ด้วย 3 หลักสูตรเข้มข้น เน้นการทำ workshop เป็นหลักเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการสามารถ
โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริงตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนถึง...
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างานและพัฒนาการใช้คำพูดที่เหมาะกับลูกน้อง การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การขอให้ทำงานให้ การชมเชย
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ
หากมีผู้แอบอ้างว่า “สามารถจัด ฮวงจุ้ย ให้รวยได้” จงตระหนักไว้เลยว่าร้อยละ 90 เชื่อถือไม่ได้ เพราะว่าองค์ประกอบของการจัด ฮวงจุ้ย แล้วรวยนั้น ไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆคน ทั้งนี้ มีกฎข้...