มีค่าใช้จ่าย

Excellent English Communication for AEC

อบรมวันที่ 24 มกราคม 2557
จำนวนคนดู 1524 ครั้ง
Excellent English Communication for AEC

Excellent English Communication for AEC 

จัดวันที่ 24 มกราคม 2557
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมเซนต์เจมส์

การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC 2015 (ASEAN Economic Community 2015) องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย จึงจำเป็นที่จะต้องปรับองค์กรของตนเพื่อให้เข้าสู่ AEC 2015 ดังกล่าว ดังนั้นหลักสูตร “ความเป็นเลิศในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ AEC” จึงเป็นหลักสูตรเพื่อการเตรียมพร้อมให้แก่องค์กรเพื่อการติดต่อธุรกิจกับต่างชาติ หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อสนองตอบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนและประโยชน์สูงสุดขององค์กร


หลักสูตรประกอบไปด้วย
1. What is AEC 2015 and how would it affect Thailand and your organization? AEC 2015 คืออะไรและส่งผลอะไรต่อประเทศไทยและองค์กรของท่าน
1.1. Your roles toward organization บทบาทของคุณต่อองค์กร
1.2. Developing your English skills for AEC 2015’s accomplishment พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณเพื่อให้ AEC 2015 บรรลุเป้าหมาย
2. ASEAN’s cultural differences & different business attitudes ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความแตกต่างทางทัศนคติในการดำเนินธุรกิจของประเทศอาเซียน
3. General English knowledge ให้ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไป
3.1. Understanding the culture of English language usage เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ
3.2. Same/similar sound with different meaning คำที่ออกเสียงเหมือน/คล้ายกันแต่ความหมายแตกต่างกัน
4. Handling telephone technique เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์
4.1. Answering telephone วิธีการรับโทรศัพท์อย่างเหมาะสม
4.2. Leaving / taking message วิธีที่จะฝากข้อความหรือเขียนรับฝากข้อความได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5. Inferring / implying analysis business English การสรุปวิเคราะห์ตีความภาษาอังกฤษธุรกิจ
6. Short Internal Memo การเขียนบันทึกภายในแบบสั้นในรูปแบบต่างๆ
7. Proficient handling complaint ความสามารถจัดการกับการร้องเรียนทั้งต่อหน้าและทางโทรศัพท์อย่างชำนาญ
8. Practicing on Public Speaking ฝึกพูดในที่สาธารณะ
8.1. Introducing oneself / Company’s profile การแนะนำตัวเอง / บริษัท 
9. Testing Points ทดสอบประเด็นที่สำคัญของการใช้ภาษา
9.1. Learning different parts of sentences ศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของประโยคเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
9.2. Understanding English business conversation ความเข้าใจในการสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
10. Play roles ฝึกบทบาทสมมุติในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการดำเนินการทางธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกัน
 
วิทยากร อาจารย์ปิยะธิดา บูรพ์ภาคย์
 
วิธีการสัมมนา
• บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ / เกมศัพท์ / เล่นบทบาทสมมุติ / ถาม – ตอบ
 
อัตราค่าอบรม
ราคาต่อท่าน 3,700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)
Early Bird 3,300 บาท + VAT 7% = 3,531 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 17 มกราคม 2557 เท่านั้น
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
Professional Training Solution (PTS)
โทรศัพท์ : 02-1753330 , 086-6183752 
Email : info@ptstraining.co.th / ptstraining3@gmail.com
Website : http://www.ptstraining.co.th /www.ptstraining.in.th
คำค้นประกาศนี้ Tags: English Communication for AEC, ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ ในวาระต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน Workshop ฝึกเขียนจริงทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต
หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง ได้ถูกจัดเป็นอันดับที่ 28 ของโลก
เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยที่จะเริ่มจากการปรับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ผิดๆ ของผู้เรียนที่ได้มาจาก...
คอร์ส การสื่อสาร ทั้งฟังและพูดกับฝรั่ง โดยมีหลักแกรมม่าที่จำเป็นเข้ามาผสมให้การสนทนามีประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่...
เพื่อเรียนรู้ภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษให้เกาง มีวิชาความรู้ติดตัว
การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประ...
ทำความเข้าใจนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accounting), การปฏิบัติงานของนักนิติการบัญชี (Forensic Accounting in Practice)