มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

อบรมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 995 ครั้ง
หลักสูตรอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไร สู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล

2.เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

3.เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน

4.เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน


Course Outline

วันแรก

ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้จัดการ การจัดการทางการผลิต การตลาด การเงิน การบริการ และ ทักษะด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ ด้านความคิด

1.ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา

     - แผนสามระดับกับผู้บริหาร

     - ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง :เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้

     - กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

2.ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

     - แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ

     - ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ

     - รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

3.ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

     - แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

     - แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน

     - ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน


 

วันที่สอง

4.ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

     - ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง

     - เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

     - การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ :ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

5.ทักษะด้านการบริหารทีม

     - สร้างทีมให้เป็นทีม

     - บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ( Optimum point )

6.ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

     - บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย

     - การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน

     - เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

สรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร การมองเป้าหมายใหญ่ คือ ภารกิจที่สำคัญของยอดนักบริหาร และการลับมีดให้คม : การพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ


รูปแบบการอบรม

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และกิจกรรม Workshop


โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) 

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 9,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่...
การสอนงานในรูปแบบ On The Job Training (OJT) นั้น มีการนำมาใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และภาคธุรกิจมาอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะเข้าใจว่าเป็นวิธีการสอนงานที่ได้ประสิท...
เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความเข้าใจการพัฒนาด้านกรีนไอซีทีรวมทั้งนวัตกรรม ให้ผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) ทั้งในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรและบุคลากร
การวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะต้องทำอะไร (What to do?) ทำเมื่อไร (When to do?) และทำอย่างไร (How to do?) รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปต...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. จัดอบรมในหัวข้อ "การจัดการประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับสถานประกอบการ"
ปูพื้นฐานหลักการทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการทางธุรกิจ เพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวขององค์กรต่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยมุ่งส...
การอบรมสำหรับท่านที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ต้องการเปิดร้าน ขายออนไลน์ หรือผลิตสินค้าแฟชั่นขาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กระเป๋า เครื่องประดับ อัญมณี และอื่นๆ ที่เป็น...
ขอแนะนำหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะมาถึง เร็วๆนี้!! ด้วยความร่วมมือระหว่าง Ecole Hoteliere Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ วิทยาลัยดุสิตธานี จะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการจัดกา...