มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

อบรมวันที่ 05 เมษายน 2560
จำนวนคนดู 667 ครั้ง
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

 

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

 

เริ่มจากพัฒนาความมั่นใจ และศักยภาพ

ในการนำเสนอการพูดต่อหน้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการพัฒนาตนเอง และทักษะทางสังคม

โดยเทคนิค และวิธีการต่างๆ นั้นรวมอยู่ในหลักสูตรนี้

 

5 เมษายน 2560

 

การนำเสนองานนั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงาน ทักษะการนำเสนอและ

การพูดในที่ชุมชนจึงเป็นทักษะสำคัญทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิต เริ่มจากพัฒนาความมั่นใจ และศักยภาพ

ในการนำเสนอการพูดต่อหน้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการพัฒนาตนเอง และทักษะทางสังคม

โดยเทคนิค และวิธีการต่างๆ นั้นรวมอยู่ในหลักสูตรนี้

รายละเอียดเนื้อหา :

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นผู้นำเสนอมืออาชีพ

การเตรียมตัวก่อนนำเสนอ

- การวางโครงสร้างเนื้อหาการนำเสนอ

- การเลือกประเด็นหลัก และการเรียงลำดับเนื้อหา

การนำเสนองาน

- วลีและประโยคที่สำคัญ

- การเกริ่นก่อนการเข้าสู่เนื้อหา

- การพูดประเด็นต่างๆ ให้น่าสนใจ

- การจัดการบรรยากาศ และเวลาในการนำเสนอ

การจบการนำเสนอ

- การสรุปเนื้อหาที่นำเสนอ

- การให้เปิดโอกาสให้ถาม และการตอบคำถาม

การใช้ภาษากายและน้ำเสียง

- เทคนิคการใช้ภาษากาย และการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม

- เทคนิคการใช้จังหวะ และน้ำเสียง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

การสร้างสื่อ และเอกสารประกอบการนำเสนอที่มีคุณภาพ

- การออกแบบสื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

- ลักษณะของเอกสารประกอบการนำเสนอที่ดี

 

ครูอ๋อ ศศิวิมล อนุเศรษฐพงศ์

โรงแรมอมารี สุขุมวิท ซอย 5

ราคา 6,500.00 บาท ราคา 6,500 บาท

   โปรโมชั่น ชำระ 2 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่าน = 3 ท่าน

ชำระ 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 2 ท่าน = 5 ท่าน

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

อีเมล์: kusumatessgmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :099-162-9559 คุณฝน

 
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ทักษะ 5C สำหรับหัวหน้างาน รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน อุปสรรคในการประสานงาน การกำหนด OLA ในการทำงาน การสร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่น ตลอดจนการมอบหมายงาน ...
หลักการเเละเหตุผล การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK)...
เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายรวมขององค์กร ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ร่วมสัมมนา จะได้รับทราบหลักการเจรจาต่อรองที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ัตัวผู้เจรจาทั้ง สองฝ่ายบรรลวัตถุประสงค์
· เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง · เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน · เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการ...
ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บทบาทของเ...
เพื่อช่วยกลั่นกรองคนที่มีความสามารถมีสมรรถนะในการทำงานตามที่องค์กรนั้น ๆ ต้องการ
หลักสูตร เทคนิคพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ 10 ก.ค.62 หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันควรมีความสามารถในการพูดได้อย่างดีในสถานการณ์ต่างๆ จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมนี้ก็คือ การสร้างค...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)