มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

อบรมวันที่ 05 เมษายน 2560
จำนวนคนดู 579 ครั้ง
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

 

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

 

เริ่มจากพัฒนาความมั่นใจ และศักยภาพ

ในการนำเสนอการพูดต่อหน้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการพัฒนาตนเอง และทักษะทางสังคม

โดยเทคนิค และวิธีการต่างๆ นั้นรวมอยู่ในหลักสูตรนี้

 

5 เมษายน 2560

 

การนำเสนองานนั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงาน ทักษะการนำเสนอและ

การพูดในที่ชุมชนจึงเป็นทักษะสำคัญทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิต เริ่มจากพัฒนาความมั่นใจ และศักยภาพ

ในการนำเสนอการพูดต่อหน้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการพัฒนาตนเอง และทักษะทางสังคม

โดยเทคนิค และวิธีการต่างๆ นั้นรวมอยู่ในหลักสูตรนี้

รายละเอียดเนื้อหา :

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นผู้นำเสนอมืออาชีพ

การเตรียมตัวก่อนนำเสนอ

- การวางโครงสร้างเนื้อหาการนำเสนอ

- การเลือกประเด็นหลัก และการเรียงลำดับเนื้อหา

การนำเสนองาน

- วลีและประโยคที่สำคัญ

- การเกริ่นก่อนการเข้าสู่เนื้อหา

- การพูดประเด็นต่างๆ ให้น่าสนใจ

- การจัดการบรรยากาศ และเวลาในการนำเสนอ

การจบการนำเสนอ

- การสรุปเนื้อหาที่นำเสนอ

- การให้เปิดโอกาสให้ถาม และการตอบคำถาม

การใช้ภาษากายและน้ำเสียง

- เทคนิคการใช้ภาษากาย และการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม

- เทคนิคการใช้จังหวะ และน้ำเสียง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

การสร้างสื่อ และเอกสารประกอบการนำเสนอที่มีคุณภาพ

- การออกแบบสื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

- ลักษณะของเอกสารประกอบการนำเสนอที่ดี

 

ครูอ๋อ ศศิวิมล อนุเศรษฐพงศ์

โรงแรมอมารี สุขุมวิท ซอย 5

ราคา 6,500.00 บาท ราคา 6,500 บาท

   โปรโมชั่น ชำระ 2 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่าน = 3 ท่าน

ชำระ 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 2 ท่าน = 5 ท่าน

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

อีเมล์: kusumatessgmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :099-162-9559 คุณฝน

 
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัว เกิดการตัดสินใจซื้อ หากจะกล่าวว่าพนักงานขายเก่งไม่เก่งต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนเจรจาก่อนการปิดการขายนี...
ผู้ร่วมสัมมนา จะได้รับทราบหลักการเจรจาต่อรองที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ัตัวผู้เจรจาทั้ง สองฝ่ายบรรลวัตถุประสงค์
การสื่อสารในงานบริการและเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
หลักการเเละเหตุผล การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK)...
“การพูด” เป็นองค์ประกอบหลัก ที่สร้างความสําเร็จให้กับงานบริการ ซึ่งหลักสูตรนี้จะส่งเสริมทักษะตลอดจน เทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และน่าประทับใจ
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขายและนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
ทักษะการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จในการทำงานเพราะเราใช้การนำเสนองานขายในการให้ข้อมูลผู้อื่น ให้ความรู้ผู้อื่น ตลอดจนโน้มน้าวให้...
1. การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง 2. สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 3. ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาการสื่อสารในอง...