มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

อบรมวันที่ 05 เมษายน 2560
จำนวนคนดู 548 ครั้ง
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

 

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

 

เริ่มจากพัฒนาความมั่นใจ และศักยภาพ

ในการนำเสนอการพูดต่อหน้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการพัฒนาตนเอง และทักษะทางสังคม

โดยเทคนิค และวิธีการต่างๆ นั้นรวมอยู่ในหลักสูตรนี้

 

5 เมษายน 2560

 

การนำเสนองานนั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงาน ทักษะการนำเสนอและ

การพูดในที่ชุมชนจึงเป็นทักษะสำคัญทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิต เริ่มจากพัฒนาความมั่นใจ และศักยภาพ

ในการนำเสนอการพูดต่อหน้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการพัฒนาตนเอง และทักษะทางสังคม

โดยเทคนิค และวิธีการต่างๆ นั้นรวมอยู่ในหลักสูตรนี้

รายละเอียดเนื้อหา :

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นผู้นำเสนอมืออาชีพ

การเตรียมตัวก่อนนำเสนอ

- การวางโครงสร้างเนื้อหาการนำเสนอ

- การเลือกประเด็นหลัก และการเรียงลำดับเนื้อหา

การนำเสนองาน

- วลีและประโยคที่สำคัญ

- การเกริ่นก่อนการเข้าสู่เนื้อหา

- การพูดประเด็นต่างๆ ให้น่าสนใจ

- การจัดการบรรยากาศ และเวลาในการนำเสนอ

การจบการนำเสนอ

- การสรุปเนื้อหาที่นำเสนอ

- การให้เปิดโอกาสให้ถาม และการตอบคำถาม

การใช้ภาษากายและน้ำเสียง

- เทคนิคการใช้ภาษากาย และการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม

- เทคนิคการใช้จังหวะ และน้ำเสียง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

การสร้างสื่อ และเอกสารประกอบการนำเสนอที่มีคุณภาพ

- การออกแบบสื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

- ลักษณะของเอกสารประกอบการนำเสนอที่ดี

 

ครูอ๋อ ศศิวิมล อนุเศรษฐพงศ์

โรงแรมอมารี สุขุมวิท ซอย 5

ราคา 6,500.00 บาท ราคา 6,500 บาท

   โปรโมชั่น ชำระ 2 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่าน = 3 ท่าน

ชำระ 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 2 ท่าน = 5 ท่าน

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

อีเมล์: kusumatessgmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :099-162-9559 คุณฝน

 
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการคิด สร้าง และการเล่าเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ พนักงาน Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบ...
บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานนอกเหนือจากมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ร่วมงานและบ...
เพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร
เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายรวมขององค์กร ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขายและนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
มาเรียนรู้กับวิทยากรระดับโลก และพบกับการฝึกอบรมขั้นสูงด้วยเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์ผลลัพธ์มาแล้วทั่วโลก
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการแยกประเภทข้อร้องเรียนในหลายระดับ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีมาตรฐาน
ปราดเปรื่องเรื่องสื่อสาร .. เชี่ยวชาญการโน้มน้าว .. เป็นจ้าวแห่งมนุษย์สัมพันธ์