หลักสูตร “Up Date! พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน” 2560” - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร “Up Date! พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน” 2560”

อบรมวันที่ 20 เมษายน 2560
จำนวนคนดู 430 ครั้ง
หลักสูตร “Up Date! พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน” 2560”

 

หลักสูตร “Up Date! พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน” 2560”

 

1. Update ! กฎหมายแรงงานใหม่ๆ

2. เรียนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง

3. เพื่อนำไปปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องในองค์กร

4. เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการจัดการโดยไม่ขัดกับข้อกฎหมาย

5. สามารถดำเนินการเรื่องสวัสดิการแรงงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

· กฎหมายแรงงานใหม่ กำหนดจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง “วัยเกษียณ”

· Update ! พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5 ) 2560

· กฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงาน การจ้างแรงงานเด็ก

· สวัสดิการแรงงาน

· สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง

· ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

· การพักงาน ค่าชดเชย บทกําหนดโทษ

· การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

· นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีใดบ้าง

· เลิกจ้างลูกจ้างอันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี

 

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานฝ่ายนายจ้าง และอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคล

 

โรงแรม Arize Hotel Bangkok , Sukhumvit 26

ราคา 3,500.00 บาท ลูกค้าทั่วไป 3,500 บาท สมาชิก 3,200 บาท 

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:ปุญญารัสมิ์

อีเมล์: m.seminarcentergmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0922633989

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นหนักทางการคำนวณทางการเงิน แต่มุ่งเข้าใจภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งด้านตลาดเงินและตลาดทุน การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ และรู้จักการบ...
หมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า โดยจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจมาก เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขั้นตอนการปฎิบัติงา...
เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง 30 ชั่วโมง เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานจริง โดยทีมวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
เรียนรู้ และสร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ฝึกกรอกแบบภาษีจริง พร้อมอัพเดทกฎหมายใหม่ “ไขปัญหา...ประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมอัพเดทอัตราภาษีใหม่”
สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SME
หลักสูตร The Magic Money ™ จะนำพาคุณไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์ตรงว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้น เกิดจากสภาวะภายใน อันส่งผลสู่การกระทำภายนอก ความเข้าใจใน บทบาทของเงิน ในร...
วิชาชีพบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารทั่วไปแล้ว ศัพท์เทคนิคในท...