Thai Corporate Income Tax liabilities for Foreign Companies (English Language) เจาะลึกภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างชาติที่ได้รับเงินได้จากประเทศไทย - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

Thai Corporate Income Tax liabilities for Foreign Companies (English Language) เจาะลึกภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างชาติที่ได้รับเงินได้จากประเทศไทย

อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 462 ครั้ง
Thai Corporate Income Tax liabilities for Foreign Companies (English Language) เจาะลึกภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างชาติที่ได้รับเงินได้จากประเทศไทย

There are various forms of business entities i.e. partnership or company. Each type of business entity will be subject to different income tax imposed in Thailand. Moreover, foreign entity may be subject to different ways of paying tax in Thailand. Hence, it is vital for executives to learn about the gist of Thai Corporate Income Tax. This seminar will lay down the principles of Corporate Income Tax in Thailand and pinpoint key important issues including common mistakes.

 

Speaker

Tax Specialist

 

Event Details

Wednesday, 24 May 2017 (1:00 PM - 4:30 PM)


Venue

Intercontinental Bangkok Hotel (BTS Chit Lom Exit 6)

 

Registration Fee

Member (Tax Magazine or HR Society Magazine) 7,000 + VAT 490= 7,490 Baht

Non-Member 8,000 + VAT 560 = 8,560 Baht

 

SAVING 500 ฿ (If apply with Thai Labor Laws for

Foreigners Course) http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6487&Itemid=145&lang=th)

 

The registration fee covers detailed conference documentation, Coffee Break and all meeting material, Withholding tax is applied for corporate only.

 

Training topics are as follows:

1. Who is subject to pay Thai Corporate Income Tax? What are the new rates ?

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไทย และอัตราภาษีใหม่

2. How Foreign companies subject to Thai Corporate Income Tax ?

บริษัทต่างชาติมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลไทยอย่างไร

- Carrying on business in Thailand

- Not carrying on business in Thailand but receive income from Thailand

3. What is deemed as ‘carrying on business in Thailand’ through: Place of business, Branch, Agents or employees.

อย่างไรที่ถือว่าเข้ามาประกอบกิจการในไทย

4. Corporate Income Tax liabilities on: Joint venture, Consortium, Holding company.

ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจในไทย

5. Issues that foreign companies should be aware in paying Corporate Income Tax

ประเด็นที่นิติบุคคลต่างประเทศต้องระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทย

6. Thai Corporate Income tax on the following income received from Thailand; Interest, Dividend, Share of profits, Royalty, Cost sharing arrangement, Fees for secondment of employees to Thai subsidiary.

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจ่ายเงินที่ได้รับในไทยกลับไปยังบริษัทแม่ในต่างประเทศ

7. Benefits granted under Double Taxation Agreements; and how to claim them.

การเสียภาษีภายใต้เงื่อนไขอนุสัญญาภาษีซ้อน (DTA) การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากอนุสัญญาภาษีซ้อน

8. Differences between Thai and Foreign companies for Corporate Income Tax purposes.

ความเหมือนและความต่างในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย สำหรับบริษัทไทยกับบริษัทต่างชาติ

9. Current tax benefits for companies.

หลักการพื้นฐานในการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทย และสิทธิประโยชน์ที่ควรทราบ

*This Training will be Conducted in English Language**

 

รายละเอียดของหลักสูตร http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6488&Itemid=145&lang=th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม 1 อาทิตย์ โทร 086-325-1614

 

***สนใจจัดอบรมภายในองค์กร (In-house training) ในหลักสูตรนี้และหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ติดต่อที่ คุณสมฤทัย 086-325-1614***

คำค้นประกาศนี้ Tags: Thai Corporate Income Tax, อบรมภาษี ภาษาอังกฤษ, ภาษีนิติบุคคล English, อบรม Thai Corporate Income Tax liabilities, อบรม CIT, Thai CIT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงแนวคิดการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
การจัดการวงจรค่าใช้จ่าย (Expenditure Cycle) ด้วยโปรแกรม SAP Business One หลักสูตรอบรมเหมาะสำหรับนักบัญชี และบุคคล
รู้จักศัพย์ทางบัญชีหลักการเงิน การลงทุน ที่ผู้บริหารจําเป็นต้องรู้จัก และสามารถอ่าน Annual Reports ได้เข้าใจ
การเลือกวิธีการรับนรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังการวางแผนภาษี
เรื่อง “ รู้ทันกฎหมายภาษีอากรและเตรียมพร้อม เพื่อรับการตรวจสอบของกรมสรรพากร ในปี 2559 ”
เรียนรู้วิธีการฝึกปฎิบัติ การจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป สำหรับ Pre-Accountant
กฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งประกอบด้วย พรบ.ควบคุมอาคาร และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เรียนรู้ศัพท์ทางบัญชี ฝึกปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร นำเสนองบการเงิน ภายใต้การอบรมที่กระชับ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มต...