Pre-CFO & Fundamental CFO เตรียมความพร้อมนักบัญชี สู่ CFO (Chief Financial Officer) - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

Pre-CFO & Fundamental CFO เตรียมความพร้อมนักบัญชี สู่ CFO (Chief Financial Officer)

อบรมวันที่ 09 มิถุนายน 2560
จำนวนคนดู 681 ครั้ง
Pre-CFO & Fundamental CFO เตรียมความพร้อมนักบัญชี สู่ CFO (Chief Financial Officer)

 

Pre-CFO & Fundamental CFO เตรียมความพร้อมนักบัญชี สู่ CFO (Chief Financial Officer)

 

•ความรับผิดชอบโดยรวมของ CFO และบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล

•CFO กับการควบคุมภายใน (Internal Control)

•มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ CFO ต้องทราบ

•กฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่สำคัญต่อ CFO

•การเงินและการวิเคราะห์การลงทุน ที่ CFO พึงปฏิบัติ

 

9,16,22,23,27 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00-16.30 น.

 

ความรับผิดชอบโดยรวมของ CFO และบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล

1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ CFO ในองค์กรธุรกิจ

•การตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน

•การประสานงานและควบคุม

•การบริหารความเสี่ยง

•การพยากรณ์และวางแผน

2. หน้าที่ในการเป็นตัวแทนขององค์กรในการติดต่อกับตลาดการเงิน

3. บทบาทในการกำกับดูแลของ CFO

4. ความสำคัญของ Key Audit Matters ต่อการรายงานทางการเงิน

CFO กับการควบคุมภายใน (Internal Control)

1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

2. ความสำคัญของการควบคุมภายใน สำหรับบริษัทที่จะเตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. บทบาทของ CFO ด้านการควบคุมภายใน

4. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแนวคิด COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

5. ลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี

6. ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบ

7. ประเภทของการควบคุมภายใน

8. การควบคุมภายในด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน / ด้านบัญชีการเงิน/ ด้านสารสนเทศ

9. การประเมินองค์กรต่อความเพียงพอ และเหมาะสมของการควบคุมภายใน

10. การดำรงความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อการควบคุมภายในโดยการตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ CFO ต้องทราบ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญที่ CFO ต้องทราบ

•ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

•มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ กลต. ให้ความสำคัญ

(การรับรู้รายได้ / งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ / ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี / รายการระหว่างกัน เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / ผลประโยชน์พนักงานตาม TAS 19 / กำไรต่อหุ้น)

กฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่สำคัญต่อ CFO

1. สาระสำคัญตามกฎหมายที่ CFO ควรทราบ

•พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด

2. ข้อบังคับตามกฎหมายที่ CFO พึงปฏิบัติ

3. แนวทางตามประกาศของ กลต. สำหรับการรับหลักทรัพย์ใหม่

•การพิจารณาตามประกาศ ทจ.44/2556

•ระบบสารสนเทศที่สำคัญเพื่อรองรับการจัดทำรายงาน

•ข้อกำหนดการจัดทำรายงานประจำไตรมาสที่สำคัญ

•การพิจารณารายการเกี่ยวโยงที่สำคัญ

4. การเปลี่ยนแปลงแนวพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ

การเงินและการวิเคราะห์การลงทุน ที่ CFO พึงปฏิบัติ

1. การวางแผนทางการเงินสำหรับการเติบโตทางธุรกิจ

2. การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร

3. อัตราส่วนทางการเงินเพื่อใช้ประเมินความสามารถและความยั่งยืนทางธุรกิจ

4. การประเมินผลตอบแทนการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

5. การบริหารสภาพคล่องเพื่อความอยู่รอดขององค์กร

 

อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

อาจารย์คำนึง สาริสระ

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี-การเงิน และบัญชีบริหาร

 

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ และโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

(ถนนรัชดาภิเษก สี่แยกห้วยขวาง รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

 

ราคา 20,330.00 บาท สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR) 19,000 + VAT 1,330 = 20,330 บาท

บุคคลทั่วไป 22,000 + VAT 1,540 = 23,540 บาท

(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 1,000 บาท

(หลักสูตรเดียวกัน ใบเสร็จเดียวกัน ไม่ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น)

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสมฤทัย

อีเมล์: somruethaidharmniti.co.th

เบอร์โทรศัพท์ :0863251614 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. ภาพรวมของ e-Tax invoice 2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ(Public Key Infrastructure) และลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีเพื่อปรับปรุงบัญชีการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
แนะนำ 80 วิธี ในการประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฎหมาย
นักบัญชี … คุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ถึงเวลาแล้ว ... ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเพิมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานบัญชีขอ...
เรียนรู้วิธีการฝึกปฎิบัติ การจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป สำหรับ Pre-Accountant
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ วิธีการจัดเก็บภาษีของรัฐวิธีหนึ่งที่กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ต้องเสียภาษีก่อนที่จะถึง กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ โดยกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้...
ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งทำให้เจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของธุรกิจ ต้องตื่นตัวเพื่อเตรียมวางแผนให้ได้ประโยชน์หรือเสียภาษีน้อยที่สุ...
การใช้บริการ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) และการจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice (รุ่นที่ 5)
จบปัญหาอีเมลที่รับ-ส่งทุกวัน เปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ เน้นตัวอย่างการเขียน e-m...