มีค่าใช้จ่าย

Super Leadership

อบรมวันที่ 09 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 201 ครั้ง
Super Leadership

หลักการและเหตุผล

ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างานที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานระดับสูง
 2. เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  โดยมีวิธีการที่ถูกต้องในการวางแผน และการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในการบริหารงาน และบริหารคน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 

 1. บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้นำ-Leader”
 • เทคนิคการเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกเรื่องทั้งความคิดและการแสดงออก
 1. Workshop: เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองของหัวหน้างานระดับสูง
 2. การวางแผนงาน
 • เรียนรู้และเข้าใจวิธีการวางแผนงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ
 1. กิจกรรม วางแผนงานอย่างเป็นระบบ
 2. การคิดและทำงานอย่างมีกลยุทธ์
 • ฝึกฝนมุมมองการทำงานอย่างมีกลยุทธ์
 1. การพัฒนาตนเองสู่ศักยภาพสูงสุด
 • ฝึกฝนและสร้างแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
 1. กิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง

 

 1. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
 • เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในเรื่องงาน และคนได้
 1. กิจกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
 2. การสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • เรียนรู้วิธีการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง
 1. การปรับทัศนคติลูกน้องและการบริหารอารมณ์ของลูกน้อง
 • เข้าใจลูกน้องและสามารถปรับพฤติกรรมลูกน้องให้อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็น
 1. เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพัฒนาลูกน้อง
 • เรียนรู้เทคนิคการประเมินผลงานในเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาความสามารถและความเป็นคนดีของลูกน้อง
 • เรียนรู้แบบฟอร์มในการทำให้ลูกน้องยอมพัฒนาตนแอง
 1. การพัฒนาคนเก่ง และการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
 • เรียนรู้วิธีการปูเส้นทางให้ลูกน้องให้เขาอยู่และประสบความสำเร็จในองค์กร
 1. Role Play การประเมินผลงาน และ การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC” รุ่นที่ 13
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทําธุรกิจระบบ แฟรนไชส
พันล้านสร้างได้ในชาตินี้ เมื่อเศรษฐีตัวจริงมาเผยเคล็ดลับ สัมมนาพิเศษ สัมมนาเดียว เกี่ยวกับความลับ ทางการเงิน!
สามารถทำ Photoshop เพื่อการตลาด online ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประเมินประสิทธิภาพตามสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยสถาบัน Tsuji Culinary Institute ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี เริ่ม มกราคม 2016 นี้ !!! เปิดรับสมัครแล้ว จำนวนจำกัด หลักสูตร 2 วัน เท่านั้น! ทั้งหมด 15 หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงผลเสียหายจากการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อ...
นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ไม่ยากเลยถ้านักจัดซื้อทราบหล...