มีค่าใช้จ่าย

Super Leadership

อบรมวันที่ 09 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 302 ครั้ง
Super Leadership

หลักการและเหตุผล

ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างานที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานระดับสูง
 2. เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  โดยมีวิธีการที่ถูกต้องในการวางแผน และการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในการบริหารงาน และบริหารคน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 

 1. บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้นำ-Leader”
 • เทคนิคการเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกเรื่องทั้งความคิดและการแสดงออก
 1. Workshop: เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองของหัวหน้างานระดับสูง
 2. การวางแผนงาน
 • เรียนรู้และเข้าใจวิธีการวางแผนงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ
 1. กิจกรรม วางแผนงานอย่างเป็นระบบ
 2. การคิดและทำงานอย่างมีกลยุทธ์
 • ฝึกฝนมุมมองการทำงานอย่างมีกลยุทธ์
 1. การพัฒนาตนเองสู่ศักยภาพสูงสุด
 • ฝึกฝนและสร้างแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
 1. กิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง

 

 1. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
 • เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในเรื่องงาน และคนได้
 1. กิจกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
 2. การสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • เรียนรู้วิธีการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง
 1. การปรับทัศนคติลูกน้องและการบริหารอารมณ์ของลูกน้อง
 • เข้าใจลูกน้องและสามารถปรับพฤติกรรมลูกน้องให้อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็น
 1. เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพัฒนาลูกน้อง
 • เรียนรู้เทคนิคการประเมินผลงานในเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาความสามารถและความเป็นคนดีของลูกน้อง
 • เรียนรู้แบบฟอร์มในการทำให้ลูกน้องยอมพัฒนาตนแอง
 1. การพัฒนาคนเก่ง และการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
 • เรียนรู้วิธีการปูเส้นทางให้ลูกน้องให้เขาอยู่และประสบความสำเร็จในองค์กร
 1. Role Play การประเมินผลงาน และ การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การใช้กิจกรรม QCC กระตุ้นให้พนักงานได้พัฒนา แนวคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking ) และทำงานโดยอาศัยข้อมูล (Fact and Data) และการทำงานเป็...
ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร “เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน” รุ่นที่ 0001 วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคฏโนโลยีมหานคร
ความก้าวหน้าใหม่ๆทางเทคโนโลยีของเครื่องกระตุ้นหัวใจการตรวจการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบทางไกล“อุ่นใจแม้อยู่ไกล และไม่ต้องเดินทาง”
เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันใช้กฎระเบียบในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
โลกเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบที่ตามมาคือความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ โดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ท่านจะเข้าใจถึงวิธีการทำรายงานที่ถูกต้องและถูกใจผู้บริหารทั้งชนิดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปีอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะแนะนาํวิธีวัดผลงานแผนกจัดซื้อ
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางชนิดเช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ได้
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ
เรียนรู้ประวัติและสายพันธุ์ของกาแฟ ประเภทและรสชาติของกาแฟแต่ละชนิด