มีค่าใช้จ่าย

Super Leadership

อบรมวันที่ 09 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 253 ครั้ง
Super Leadership

หลักการและเหตุผล

ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างานที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานระดับสูง
 2. เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  โดยมีวิธีการที่ถูกต้องในการวางแผน และการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในการบริหารงาน และบริหารคน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 

 1. บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้นำ-Leader”
 • เทคนิคการเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกเรื่องทั้งความคิดและการแสดงออก
 1. Workshop: เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองของหัวหน้างานระดับสูง
 2. การวางแผนงาน
 • เรียนรู้และเข้าใจวิธีการวางแผนงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ
 1. กิจกรรม วางแผนงานอย่างเป็นระบบ
 2. การคิดและทำงานอย่างมีกลยุทธ์
 • ฝึกฝนมุมมองการทำงานอย่างมีกลยุทธ์
 1. การพัฒนาตนเองสู่ศักยภาพสูงสุด
 • ฝึกฝนและสร้างแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
 1. กิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง

 

 1. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
 • เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในเรื่องงาน และคนได้
 1. กิจกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
 2. การสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • เรียนรู้วิธีการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง
 1. การปรับทัศนคติลูกน้องและการบริหารอารมณ์ของลูกน้อง
 • เข้าใจลูกน้องและสามารถปรับพฤติกรรมลูกน้องให้อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็น
 1. เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพัฒนาลูกน้อง
 • เรียนรู้เทคนิคการประเมินผลงานในเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาความสามารถและความเป็นคนดีของลูกน้อง
 • เรียนรู้แบบฟอร์มในการทำให้ลูกน้องยอมพัฒนาตนแอง
 1. การพัฒนาคนเก่ง และการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
 • เรียนรู้วิธีการปูเส้นทางให้ลูกน้องให้เขาอยู่และประสบความสำเร็จในองค์กร
 1. Role Play การประเมินผลงาน และ การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
“การตลาด” ถือเป็นตัวช่วยธุรกิจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่การตลาดยุคคลาสสิกจนมาถึงในปัจจุบันเป็น การตลาดยุค 4.0 เราจะมีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน" รุ่น 25 วันที่ 24-26 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สัมมนาที่จะพาท่านไปสู่ความสำเร็จ บรรยายจากประสบการณ์ของ "Millionaire" ที่เคยติดลบมากถึง 8 หลัก มาก่อน เขาพลิกชีวิตกลับมาได้อย่างไร..
เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ใช้หม้อต้มไอน้ําเป็นอุปกรณ์ในการผลิตพลังงานความ ร้อนและส่งผ่านพลังงานความร้อนโดยใช้ไอน้ําไปยังอุปกรณ์รับความร้อน...
เพื่อทราบเกี่ยวกับการให้นมแม่กับเด็กที่ป่วยไข้
ขอแนะนำหลักสูตร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระยะสั้น 3 เดือน (เรียนและฝึกงานจริง) สอนโดยอาจาร์ยผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยดุสิตธานี
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ได้ด้วยตัวเอง สามารถจินตนาการลักษณะงานที่เหมาะสมกับการคิดเชิงระบบของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแลดเดอร์ และภาษาอื่นๆ