Finance for Sales - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

Finance for Sales

อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 526 ครั้ง
Finance for Sales

หลักการและเหตุผล

ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย

 

วัตถุประสงค์

 1. สำหรับการขายและผู้จัดการที่ไม่ได้เป็นบัญชีและการเงินที่จะเข้าใจความรู้พื้นฐานในด้านการเงิน
 2. เพื่อความเข้าใจและการอ่านงบการเงิน
 3. มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร
 4. มีความรู้ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

 1. อธิบายในรายละเอียดสำหรับรายการในงบดุล
 2. อธิบายรายละเอียดสำหรับรายการกำไรและการสูญเสีย
 3. การขายและการวางแผนค่าใช้จ่าย
 4. การขายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงิน
 5. การจัดการบัญชีลูกหนี้และการขายวันที่โดดเด่น
 6. อัตราการทำกำไรในการขาย
 7. ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร
 8. การตัดสินใจในระยะเวลาของจุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน
 9. งบประมาณเงินสดสำหรับการขายและการทำงาน
 10. Work shop
 11. สรุปคำถาม-คำตอบ

 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

โครงการสัมมนา เพื่อเฟ้นหาผู้แนะนำการลงทุนและนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เข้าสังกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปร...
การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอา...
ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น คงปฎิเสธไม่ได้ว่ามีปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเงิน และ การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ...
เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง 30 ชั่วโมง เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานจริง โดยทีมวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในระบบพิกัดอัตราศุลกากรและการแก้ไขปรับปรุง
นักธุรกิจต้องตื่นตัวเพื่อเตรียมตัววางแผนให้ถูกต้องและได้ประโยชน์ให้มากที่สุด