มีค่าใช้จ่าย

Effective Communication to Energizing Team Excellence การเสริมประสิทธิภาพ การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน

อบรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 1061 ครั้ง
Effective Communication to Energizing Team Excellence การเสริมประสิทธิภาพ การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน

 

Effective Communication to Energizing Team Excellence การเสริมประสิทธิภาพ การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน

 

ประสิทธิภาพของผลงานที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งในเรื่องงานและคน เริ่มต้นจากการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นตลอดเวลาและเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

ติดต่อสื่อสาร และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งกระบวนการในการสื่อสารมี

หลากหลายรูปแบบทั้งภาษากาย ภาษาพูด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่มีจุดมุ่ง

หมายสำคัญเพื่อทำให้ได้ผลงานตามที่กำหนด และช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง

บุคคล และองค์กรในการติดต่อสื่อสาร

 หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กร

เพื่อให้สามารถสื่อสาร ประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากหัวหน้าสู่ลูกน้อง หรือ

ภายในทีมงาน ร่วมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกซึ่ง

เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความสำเร็จขององค์กร

 

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560

 

1. ความสำคัญของการสื่อสารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร

▪ มุมมองของการสื่อสาร

▪ ทัศนคติที่มีผลต่อการสื่อสาร

2. กระบวนการและรูปแบบในการสื่อสารทั้งการสื่อสารในระดับหัวหน้า

ลูกน้อง ทีมงาน และลูกค้า

3. ศึกษาความแตกต่างของ Generation ในองค์กรที่มีผลต่อการสื่อสาร

ประสานงาน และการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

4. วิเคราะห์พฤติกรรมของเพื่อนร่วมทีม เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร

ให้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

▪ ฝึกการวิเคราะห์พฤติกรรมของเพื่อนร่วมทีม

▪ เทคนิคการสื่อสารและประสานงานและมอบหมายงานได้ตรงกับพฤติกรรม

5. องค์ประกอบสำคัญ และวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ Visual (ภาษา

กาย, บุคลิกภาพ)

▪ บุคลิกภาพของผู้สื่อสารที่มีผลต่อความสำเร็จ Vocal (น้ำเสียง)

▪ น้ำเสียงที่ใช้ในการสื่อสาร สอนงาน ประสานงาน Verbal (คำพูด,ภาษาที่ใช้)

▪ ภาษาและคำพูดที่เหมาะสมเพื่อปรับใช้ในการสื่อสาร สอนงาน ประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปัญหาและอุปสรรคสำหรับการสื่อสารภายในทีมงานพร้อมเทคนิคในการแก้ไข

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ร่วมกันสร้างสัมพันธ์ในทีมงานผ่านการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การทำงาน

 

อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

 

สมาชิก (Tax, HR)

3,300 + VAT 231 = 3,531 บาท

บุคคลทั่วไป

4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
ชื่อผู้ติดต่อ: ฝ่ายรับจองสัมมนา
อีเมล์: hroddharmniti.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-555-0700 กด 1
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพราะทุกคนพูดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเป็น การพูดและการสื่อสาร เปรียบเสมือนใบเบิกทางพาทุกท่านสู่ความสำเร็จ ดังคำพูดที่ว่า พูดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
พบกับ Kane Minkus โค้ชด้านธุรกิจ เบอร์ 1 ของโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างการเติบโตของธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน
“ การโน้มน้าวใจและการจูงใจคน ” หากทำได้สำเร็จ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น แทบจะพูดได้ว่าเหลือคณานับ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยทธุ์(Goals Management and Planning Strategy)” รุ่นที่ 2
ทำอย่างไรให้ธุรกิจสปาของท่านประสบความสำเร็จ? หลายท่านอาจประสบปัญหาเรื่องการจัดการ การบริหารงานบุคคล รวมถึงอุปสรรคอื่นๆอีกมากมาย
หลักการและเหตุผล หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุ...
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนของการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ผลงานของฝ่ายจัดซื้อมากกว่าครึ่งขึ้นอยู่กับซัพพลายเออร์ การสรรหาและประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อจึงเป็นด่านแรกที่จะทำให้งานของฝ่ายจัดซื้อบรรลุเป้าหมาย