มีค่าใช้จ่าย

Effective Communication to Energizing Team Excellence การเสริมประสิทธิภาพ การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน

อบรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 956 ครั้ง
Effective Communication to Energizing Team Excellence การเสริมประสิทธิภาพ การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน

 

Effective Communication to Energizing Team Excellence การเสริมประสิทธิภาพ การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน

 

ประสิทธิภาพของผลงานที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งในเรื่องงานและคน เริ่มต้นจากการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นตลอดเวลาและเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

ติดต่อสื่อสาร และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งกระบวนการในการสื่อสารมี

หลากหลายรูปแบบทั้งภาษากาย ภาษาพูด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่มีจุดมุ่ง

หมายสำคัญเพื่อทำให้ได้ผลงานตามที่กำหนด และช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง

บุคคล และองค์กรในการติดต่อสื่อสาร

 หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กร

เพื่อให้สามารถสื่อสาร ประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากหัวหน้าสู่ลูกน้อง หรือ

ภายในทีมงาน ร่วมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกซึ่ง

เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความสำเร็จขององค์กร

 

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560

 

1. ความสำคัญของการสื่อสารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร

▪ มุมมองของการสื่อสาร

▪ ทัศนคติที่มีผลต่อการสื่อสาร

2. กระบวนการและรูปแบบในการสื่อสารทั้งการสื่อสารในระดับหัวหน้า

ลูกน้อง ทีมงาน และลูกค้า

3. ศึกษาความแตกต่างของ Generation ในองค์กรที่มีผลต่อการสื่อสาร

ประสานงาน และการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

4. วิเคราะห์พฤติกรรมของเพื่อนร่วมทีม เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร

ให้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

▪ ฝึกการวิเคราะห์พฤติกรรมของเพื่อนร่วมทีม

▪ เทคนิคการสื่อสารและประสานงานและมอบหมายงานได้ตรงกับพฤติกรรม

5. องค์ประกอบสำคัญ และวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ Visual (ภาษา

กาย, บุคลิกภาพ)

▪ บุคลิกภาพของผู้สื่อสารที่มีผลต่อความสำเร็จ Vocal (น้ำเสียง)

▪ น้ำเสียงที่ใช้ในการสื่อสาร สอนงาน ประสานงาน Verbal (คำพูด,ภาษาที่ใช้)

▪ ภาษาและคำพูดที่เหมาะสมเพื่อปรับใช้ในการสื่อสาร สอนงาน ประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปัญหาและอุปสรรคสำหรับการสื่อสารภายในทีมงานพร้อมเทคนิคในการแก้ไข

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ร่วมกันสร้างสัมพันธ์ในทีมงานผ่านการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การทำงาน

 

อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

 

สมาชิก (Tax, HR)

3,300 + VAT 231 = 3,531 บาท

บุคคลทั่วไป

4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
ชื่อผู้ติดต่อ: ฝ่ายรับจองสัมมนา
อีเมล์: hroddharmniti.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-555-0700 กด 1
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ/R&D/ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี รวมสุดยอดเทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้มากที่สุด
การที่ผู้จัดการได้้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ ยอมจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรในที่สุด หลักสูตรการ วางแผนเชิงกลยุทธ์นี้เป็นก้าวแรกในการเสริมสร้างทักษะใหกับบุคลา...
หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ถ่ายทอดโดยตรงกับผู้มีประสบการณ์มากกว่า30ปี ในวงการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร การเริ่มต้นธุรกิจที่ดีควรเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองสนใจและร...
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมที่จะรับมือควา...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับเปลี่ยนและกำหนด Competency ของงานตามหน้าที่แต่ละตำแหน่งที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรได้เอง
เพราะทุกคนพูดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเป็น การพูดและการสื่อสาร เปรียบเสมือนใบเบิกทางพาทุกท่านสู่ความสำเร็จ ดังคำพูดที่ว่า พูดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการผลิตแก่หัวหน้างาน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำหลักการที่ได้อบรมไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไข กระบวนการผลิต...
แต่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับและพวกนักขายทหารผ่านศึกลายคราม เพราะหากพนักงานมีทักษะในการวาง...