มีค่าใช้จ่าย

การสัมมนาเรื่อง การใช้วัสดุในงานก่อสร้าง หัวข้อ เคมีภัณฑ์

อบรมวันที่ 18 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 1179 ครั้ง
การสัมมนาเรื่อง การใช้วัสดุในงานก่อสร้าง หัวข้อ เคมีภัณฑ์

การสัมมนาเรื่อง การใช้วัสดุในงานก่อสร้าง หัวข้อ เคมีภัณฑ์


หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

      ปัจจุบันเคมีภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้นในงานก่อสร้างตั้งแต่การใช้ผสมในคอนกรีตเพื่อปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตให้เป็นไปตามที่ต้องการ ใช้บ่ม ใช้ทาแบบ ก่อนการเท หรือใช้ซ่อม รอยร้าว และรูโพรงต่างๆ ในคอนกรีต  ตลอดจนถึงใช้กันซึม ใช้หยุดน้ำ ใช้ยาแนวรอยต่อ ใช้ทากันกรดต่างสารเคมีต่างๆ และประโยชน์อื่นๆ อีกหลายประการ  จึงเป็นเรื่องที่วิศวกรควรจะศึกษาถึงวัสดุประเภทต่างๆ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง 
    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการโครงการ จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง การใช้วัสดุก่อสร้าง หัวข้อ “เคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง” ให้กับวิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน วิศวกรที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัสดุเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาหลังการใช้งาน และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้งานเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้างอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางการกำหนดมาตรฐานวัสดุประเภทเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างของประเทศไทยต่อไป


 
วันที่จัดงาน

   วันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
 
วิทยากร
 
   1. คุณบัญชา  ชุณหสวัสดิกุล บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด 
   2. คุณจรัญ  เกยูรวิเชียร Reptec Service Co.,Ltd. 
   3. คุณกรธนา  ดีสว่างเนตร   W.R.Grace (Thailand) Limited  
   4. ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   5. คุณสุเมธ  เกียรติเมธา Hilti (Thailand) Limited 
   6. รศ.ดร.อมร  พิมานมาศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์รังสิต 
   7. คุณชวลิต  เรืองประโคน   BASF (Thai) Limited 
 
กำหนดการ
 
 วันที่ 1  
    08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
    09.00-10.30 น. คุณสมบัติพื้นฐานทางเคมี ทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกล ของวัสดุก่อสร้าง     โดย  คุณบัญชา  ชุณหสวัสดิกุล     บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด 
     10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
     10.45-12.15 น. การประยุกต์ใช้ซีเมนต์ขยายตัว (expansive cement) เพื่อลดการแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดย  รศ.ดร. อมร พิมานมาศ  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
        
       12:15-13:15 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 

       13.15-14.45 น. วัสดุยาแนวรอยต่อ  โดย  นายชวลิต  เรืองประโคน  
       14:45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
       15.00-16.30 น. วัสดุเคลือบป้องกันโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                       โดย  นายชวลิต  เรืองประโคน  
วันที่ 2 
     09.00-10.30 น.   แนวทางงานทดสอบเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง จากปัจจุบันสู่อนาคต 
                       โดย  ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
    10.45-12.15 น. สารผสมเพิ่มและเคมีภัณฑ์ในคอนกรีต โดยนายกรธนา  ดีสว่างเนตร
W.R.Grace (Thailand) Limited 
   12:15-13:15 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 
   13.15-14.45 น. วัสดุยึดเสียบเหล็ก (Rebar adhesive) และพุกเคมี (Chemical Anchor)  โดย   นายสุเมธ  เกียรติเมธา   Hilti (Thailand) Limited 
   14:45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
   15.00-16.30 น. วัสดุกันซึมและวัสดุหยุดำ    (Waterproofing and waterstopping) 
 
 
     
สถานที่จัดงาน
 
   อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
 
 
 
นิสิต/นักศึกษา 5,000.00 บาท
สมาชิก วสท. 5,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5,500.00 บาท
บุคคลทั่วไป 6,000.00 บาท
 
 
คำค้นประกาศนี้ Tags: คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล, อบรม การใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้เริ่มต้นธุรกิจและทายาทธุรกิจด้านเทคโนโลยี
การบริหารการเงินส่วนบุคคล มีบทบาทสําคัญในการวัดความสําเร็จทางการเงินของบุคคลซึ่งสามารถกําหนด ทิศทางในอนาคตของชีวิตได้และสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมทางการเงินของบุคคลนั้นๆ ว่าประสบคว...
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจองค์กร
เรียน และฝึกงานจริงที่โรงแรมระดับมาตรฐาน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นสูง
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลสูงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตของค...
บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิ...
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม/HR ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าของกิจการที่ไม่ต้องการความเสี่ยงที่ถูกปรับ จำคุก...
การเขียนคำสั่งของ PLC UniStream เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้กับ