มีค่าใช้จ่าย

การสัมมนาเรื่อง การใช้วัสดุในงานก่อสร้าง หัวข้อ เคมีภัณฑ์

อบรมวันที่ 18 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 1278 ครั้ง
การสัมมนาเรื่อง การใช้วัสดุในงานก่อสร้าง หัวข้อ เคมีภัณฑ์

การสัมมนาเรื่อง การใช้วัสดุในงานก่อสร้าง หัวข้อ เคมีภัณฑ์


หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

      ปัจจุบันเคมีภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้นในงานก่อสร้างตั้งแต่การใช้ผสมในคอนกรีตเพื่อปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตให้เป็นไปตามที่ต้องการ ใช้บ่ม ใช้ทาแบบ ก่อนการเท หรือใช้ซ่อม รอยร้าว และรูโพรงต่างๆ ในคอนกรีต  ตลอดจนถึงใช้กันซึม ใช้หยุดน้ำ ใช้ยาแนวรอยต่อ ใช้ทากันกรดต่างสารเคมีต่างๆ และประโยชน์อื่นๆ อีกหลายประการ  จึงเป็นเรื่องที่วิศวกรควรจะศึกษาถึงวัสดุประเภทต่างๆ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง 
    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการโครงการ จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง การใช้วัสดุก่อสร้าง หัวข้อ “เคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง” ให้กับวิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน วิศวกรที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัสดุเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาหลังการใช้งาน และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้งานเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้างอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางการกำหนดมาตรฐานวัสดุประเภทเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างของประเทศไทยต่อไป


 
วันที่จัดงาน

   วันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
 
วิทยากร
 
   1. คุณบัญชา  ชุณหสวัสดิกุล บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด 
   2. คุณจรัญ  เกยูรวิเชียร Reptec Service Co.,Ltd. 
   3. คุณกรธนา  ดีสว่างเนตร   W.R.Grace (Thailand) Limited  
   4. ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   5. คุณสุเมธ  เกียรติเมธา Hilti (Thailand) Limited 
   6. รศ.ดร.อมร  พิมานมาศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์รังสิต 
   7. คุณชวลิต  เรืองประโคน   BASF (Thai) Limited 
 
กำหนดการ
 
 วันที่ 1  
    08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
    09.00-10.30 น. คุณสมบัติพื้นฐานทางเคมี ทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกล ของวัสดุก่อสร้าง     โดย  คุณบัญชา  ชุณหสวัสดิกุล     บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด 
     10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
     10.45-12.15 น. การประยุกต์ใช้ซีเมนต์ขยายตัว (expansive cement) เพื่อลดการแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดย  รศ.ดร. อมร พิมานมาศ  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
        
       12:15-13:15 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 

       13.15-14.45 น. วัสดุยาแนวรอยต่อ  โดย  นายชวลิต  เรืองประโคน  
       14:45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
       15.00-16.30 น. วัสดุเคลือบป้องกันโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                       โดย  นายชวลิต  เรืองประโคน  
วันที่ 2 
     09.00-10.30 น.   แนวทางงานทดสอบเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง จากปัจจุบันสู่อนาคต 
                       โดย  ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
    10.45-12.15 น. สารผสมเพิ่มและเคมีภัณฑ์ในคอนกรีต โดยนายกรธนา  ดีสว่างเนตร
W.R.Grace (Thailand) Limited 
   12:15-13:15 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 
   13.15-14.45 น. วัสดุยึดเสียบเหล็ก (Rebar adhesive) และพุกเคมี (Chemical Anchor)  โดย   นายสุเมธ  เกียรติเมธา   Hilti (Thailand) Limited 
   14:45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
   15.00-16.30 น. วัสดุกันซึมและวัสดุหยุดำ    (Waterproofing and waterstopping) 
 
 
     
สถานที่จัดงาน
 
   อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
 
 
 
นิสิต/นักศึกษา 5,000.00 บาท
สมาชิก วสท. 5,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5,500.00 บาท
บุคคลทั่วไป 6,000.00 บาท
 
 
คำค้นประกาศนี้ Tags: คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล, อบรม การใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐาน ด้วย WinCC” รุ่น12
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้เข้าอบรมในเทคนิคและวิธี การประชุมในธุรกิจที่มีประสิทธิผล เกิดผลดีต่อองค์กร
ทำความรู้จักกับ POWERPOINT ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ POWERPOINT อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร TEMPLATE ที่สวยงามเป็นอย่างไร การตกแต่ง ...
หัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็...
"หัวหน้างาน" มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการทำดีเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักสูตร "เรียนรู้ เข้าใจ เครื่องมือทดสอบโครงข่ายเชิงแสง" วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16....