มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2561
จำนวนคนดู 78 ครั้ง
การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

กำหนดการสัมมนามนา

 

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

(เวลา 09.00 - 16.00) ณ ห้องสัมมนา

โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซ.สุขุมวิท 11

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)

12,000 + VAT 840 = 12,840 บาท

บุคคลทั่วไป

14,000 + VAT 980 = 14,980 บาท

 

Module 1: เรื่องน่ารู้สำหรับนักบริหารค่าตอบแทน

1. ผู้รับผิดชอบในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าจ้าง

2. องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารค่าตอบแทน

3. แนวคิด และหลักการในการบริหารผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

4. กระบวนการในการบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม

5. ความสำคัญของโครงสร้างเงินเดือนที่มีต่อองค์กร ในการบริหารค่าตอบแทน

6. ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินค่างาน (Job Evaluation)กับการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

7. เทคนิคและหลักการที่ถูกต้องในการประเมินค่างาน(Job Evaluation) ในแต่ละตำแหน่งงาน

8. การจัดทำกระบอกเงินเดือน และความสัมพันธ์ระหว่างกระบอกเงินเดือนโครงสร้างเงินเดือนแบบต่างๆ และข้อดี ข้อเสีย

9. เทคนิคการแก้ปัญหาพนักงานที่เงินเดือนปัจจุบันไม่เป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนที่จัดทำใหม่

10. หลักการ “ปรับเงินเดือน” เพื่อลดปัญหาระหว่างคนเก่าและคนใหม่

 

Module 2: กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้

2. เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายแรงงาน

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน

4. สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง

5. เทคนิคการใช้ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและการทำหรือแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

6. สัญญาจำกัดสิทธิในสัญญาจ้างแรงงาน

7. การกำหนดเวลาทำงาน เวลาพัก และกำหนดวันหยุดเงื่อนไขต่างๆในภาวะวิกฤต เช่น สลับวันทำงาน

8. การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวัน)

9. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย

10. การเลิกจ้าง จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ

 

Module 3: เทคนิคการวางแผนสรรหา สัมภาษณ์

1. กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการสรรหา รับสมัคร ทดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือก

2. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. กระบวนการในการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

4. การใช้บริการของบริษัท Head Hunter และวิธีการคัดเลือกOutsourcing ให้เหมาะสมกับองค์กร

5. ปัญหา ข้อควรระวังและวิธีการแก้ไขในการสัมภาษณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

6. ความสำคัญ แนวคิด และรูปแบบต่างๆ ของการปฐมนิเทศ

7. การจัดทำแผนและโครงการปฐมนิเทศ

8. ประโยชน์ในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ

9. การวางแผนและเนื้อหาของการปฐมนิเทศ

10. การประเมินผลปฐมนิเทศ

 

Module 4: ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร

1. การแข่งขันของธุรกิจด้วยศักยภาพของบุคลากร

2. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร

3. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร

4. ความหลากหลายของวิธีการพัฒนาบุคลากร และวิธีการดำเนินการของแต่ละวิธี

5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

6. การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development)

7. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ความก้าวหน้าในตำแหน่งภายในองค์กร

 

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมหัวหน้างาน, ทักษะหัวหน้างาน, HR, พัฒนาบุคลากร, Skill, Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง/แฟชั่นเสื้อผ้า)สอบถามได้ที่ อ.ที่ปรึกษา (ผู้รับสมัคร) T. 098 353 2303 อ.นาถ T. 0...
เรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้นำในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของภาวะผู้นำ เรียนรู้ทฤษฎีสู่การนำมาประยุกต์ใช้จริง มองเห็นองค์รวมของการสร้...
หลักสูตรนี่เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิคราะห์ สร้างแผนกลยุทธ์ จนถึงการสร้างแนวทางปฏิบัติ
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
สำหรับ ท่านเจ้าของกิจการ ที่สนใจการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไปทุกท่าน
เปลี่ยนคำถามเป็นคำตอบ เปลี่ยนคำตอบเป็นไอเดีย เปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจ เปลี่ยนธุรกิจเป็นความท้ายทาย
พัฒนาการบริหารกระบวนการผลิตด้วย Lean for Food Manufacturing เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
“อ.จตุพล ผนึกกำลัง กาละแมร์-พัชรศรี” ปลุกพลังให้ชีวิตสู่ความสำเร็จ ในทอล์คโชว์ “ดับเบิ้ลเซียนเปลี่ยนชีวิต”
เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ