มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2561
จำนวนคนดู 198 ครั้ง
การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

กำหนดการสัมมนามนา

 

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

(เวลา 09.00 - 16.00) ณ ห้องสัมมนา

โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซ.สุขุมวิท 11

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)

12,000 + VAT 840 = 12,840 บาท

บุคคลทั่วไป

14,000 + VAT 980 = 14,980 บาท

 

Module 1: เรื่องน่ารู้สำหรับนักบริหารค่าตอบแทน

1. ผู้รับผิดชอบในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าจ้าง

2. องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารค่าตอบแทน

3. แนวคิด และหลักการในการบริหารผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

4. กระบวนการในการบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม

5. ความสำคัญของโครงสร้างเงินเดือนที่มีต่อองค์กร ในการบริหารค่าตอบแทน

6. ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินค่างาน (Job Evaluation)กับการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

7. เทคนิคและหลักการที่ถูกต้องในการประเมินค่างาน(Job Evaluation) ในแต่ละตำแหน่งงาน

8. การจัดทำกระบอกเงินเดือน และความสัมพันธ์ระหว่างกระบอกเงินเดือนโครงสร้างเงินเดือนแบบต่างๆ และข้อดี ข้อเสีย

9. เทคนิคการแก้ปัญหาพนักงานที่เงินเดือนปัจจุบันไม่เป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนที่จัดทำใหม่

10. หลักการ “ปรับเงินเดือน” เพื่อลดปัญหาระหว่างคนเก่าและคนใหม่

 

Module 2: กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้

2. เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายแรงงาน

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน

4. สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง

5. เทคนิคการใช้ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและการทำหรือแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

6. สัญญาจำกัดสิทธิในสัญญาจ้างแรงงาน

7. การกำหนดเวลาทำงาน เวลาพัก และกำหนดวันหยุดเงื่อนไขต่างๆในภาวะวิกฤต เช่น สลับวันทำงาน

8. การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวัน)

9. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย

10. การเลิกจ้าง จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ

 

Module 3: เทคนิคการวางแผนสรรหา สัมภาษณ์

1. กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการสรรหา รับสมัคร ทดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือก

2. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. กระบวนการในการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

4. การใช้บริการของบริษัท Head Hunter และวิธีการคัดเลือกOutsourcing ให้เหมาะสมกับองค์กร

5. ปัญหา ข้อควรระวังและวิธีการแก้ไขในการสัมภาษณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

6. ความสำคัญ แนวคิด และรูปแบบต่างๆ ของการปฐมนิเทศ

7. การจัดทำแผนและโครงการปฐมนิเทศ

8. ประโยชน์ในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ

9. การวางแผนและเนื้อหาของการปฐมนิเทศ

10. การประเมินผลปฐมนิเทศ

 

Module 4: ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร

1. การแข่งขันของธุรกิจด้วยศักยภาพของบุคลากร

2. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร

3. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร

4. ความหลากหลายของวิธีการพัฒนาบุคลากร และวิธีการดำเนินการของแต่ละวิธี

5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

6. การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development)

7. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ความก้าวหน้าในตำแหน่งภายในองค์กร

 

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมหัวหน้างาน, ทักษะหัวหน้างาน, HR, พัฒนาบุคลากร, Skill, Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ถอดบทเรียนจากตัวละครวรรณกรรมสามก๊ก ใช้กลยุทธ์เพื่อการบริหารงาน ให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
การวางกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ที่ดีนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ
สิ่งที่สำคัญต่อการสร้างโอกาสในการขาย
ตามหานักออกแบบ และ ผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ชิงเงินรางวัลรายละ 50,000.- บาท
การทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยทธุ์(Goals Management and Planning Strategy)” รุ่นที่ 2
เข้าใจหลักการในการบริหารโดยวัตถุประสงค์ ประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สำเร็จผ่านคนปฏิบัติงาน
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก รวมถึง กลยุทธ์การบริหารและการวิเคราะห์ล...
หลักสูตรอบรมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM (Customer Relationship Management) เทคโนโลยี (Information Technology) โดยเฉพาะการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า (Database)