มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2561
จำนวนคนดู 130 ครั้ง
การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

กำหนดการสัมมนามนา

 

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

(เวลา 09.00 - 16.00) ณ ห้องสัมมนา

โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซ.สุขุมวิท 11

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)

12,000 + VAT 840 = 12,840 บาท

บุคคลทั่วไป

14,000 + VAT 980 = 14,980 บาท

 

Module 1: เรื่องน่ารู้สำหรับนักบริหารค่าตอบแทน

1. ผู้รับผิดชอบในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าจ้าง

2. องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารค่าตอบแทน

3. แนวคิด และหลักการในการบริหารผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

4. กระบวนการในการบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม

5. ความสำคัญของโครงสร้างเงินเดือนที่มีต่อองค์กร ในการบริหารค่าตอบแทน

6. ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินค่างาน (Job Evaluation)กับการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

7. เทคนิคและหลักการที่ถูกต้องในการประเมินค่างาน(Job Evaluation) ในแต่ละตำแหน่งงาน

8. การจัดทำกระบอกเงินเดือน และความสัมพันธ์ระหว่างกระบอกเงินเดือนโครงสร้างเงินเดือนแบบต่างๆ และข้อดี ข้อเสีย

9. เทคนิคการแก้ปัญหาพนักงานที่เงินเดือนปัจจุบันไม่เป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนที่จัดทำใหม่

10. หลักการ “ปรับเงินเดือน” เพื่อลดปัญหาระหว่างคนเก่าและคนใหม่

 

Module 2: กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้

2. เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายแรงงาน

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน

4. สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง

5. เทคนิคการใช้ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและการทำหรือแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

6. สัญญาจำกัดสิทธิในสัญญาจ้างแรงงาน

7. การกำหนดเวลาทำงาน เวลาพัก และกำหนดวันหยุดเงื่อนไขต่างๆในภาวะวิกฤต เช่น สลับวันทำงาน

8. การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวัน)

9. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย

10. การเลิกจ้าง จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ

 

Module 3: เทคนิคการวางแผนสรรหา สัมภาษณ์

1. กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการสรรหา รับสมัคร ทดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือก

2. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. กระบวนการในการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

4. การใช้บริการของบริษัท Head Hunter และวิธีการคัดเลือกOutsourcing ให้เหมาะสมกับองค์กร

5. ปัญหา ข้อควรระวังและวิธีการแก้ไขในการสัมภาษณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

6. ความสำคัญ แนวคิด และรูปแบบต่างๆ ของการปฐมนิเทศ

7. การจัดทำแผนและโครงการปฐมนิเทศ

8. ประโยชน์ในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ

9. การวางแผนและเนื้อหาของการปฐมนิเทศ

10. การประเมินผลปฐมนิเทศ

 

Module 4: ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร

1. การแข่งขันของธุรกิจด้วยศักยภาพของบุคลากร

2. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร

3. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร

4. ความหลากหลายของวิธีการพัฒนาบุคลากร และวิธีการดำเนินการของแต่ละวิธี

5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

6. การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development)

7. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ความก้าวหน้าในตำแหน่งภายในองค์กร

 

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมหัวหน้างาน, ทักษะหัวหน้างาน, HR, พัฒนาบุคลากร, Skill, Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจ...
การบริหารรายได้ของโรงแรม จะช่วยให้ทราบว่าโรงแรมควรจะขายราคาห้องพักที่ราคาเท่าไหร่จึงจะทำให้มีรายได้สูงที่สุด รวมถึงการตัดสินใจว่าในแต่ละช่วงเวลาโรงแรมควรจะขายราคาถูกลงหรือควรจะข...
หลักสูตรนี้จะช่วยท่านปรับปรุงทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน การใช้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากรอย่างม...
“หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทั...
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุต...
พื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางสายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เกิดการสนับสนุนกับตราสินค้า “BRAND” เพื่อเลือกหรือนำสินค้าที่มีโอกาสเด่น+เหมาะสม เข้าสู่ตลาดให้สำเร็จ
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน,ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง,ทักษะด้านการบริหารทีม,ทั...
เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมการบริหารจัดการวิถีหลักของญ่ีปุ่นแบบMonozukuri