มีค่าใช้จ่าย

อบรมหลักสูตร การทําความเข้าใจในรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

อบรมวันที่ 19 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 2251 ครั้ง
อบรมหลักสูตร การทําความเข้าใจในรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

 การทําความเข้าใจในรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

และการนำไปใช้งาน


หลักการและเหตุผล
      ปัจจุบันเครื่องมือวัดในระบบงานอุตสาหกรรม ได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยระบบงานของการวัดจะมีความสําคัญอย่างมากต่อคุณภาพ ของการแสดงค่าของการวัดจากเครื่องมือวัด นั้นหมายความว่าการที่จะยืนยันความใช้งานได้ของเครื่องมือวัดนั้น ต้องได้รับการสอบเทียบและผลที่ได้จากการสอบเทียบจะถูกระบู ลงในรายงานผลการสอบเทียบ เพื่อเป็นการยืนยันถึงผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดเครื่องนั้น
     จากหลักการเบื้ยงต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น ใบรายงานผลการสอบเทียบมีความสําคัญอย่างมาก ในด้านของการยืนยันความใช้ได้ของเครื่องมือวัด ความเบี่ยงเบนของเครื่องมือวัด ซึ่งผู้ใช้งานจําเป็นต้องทําเข้าใจใบรายงานผลดดังกล่าว


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อให้สามารถนําข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

 

จัดงานวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
วิศวกร, ช่างเทคนิค, เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ ุ , เจ้าหน้าที่
สอบเทียบเครื่องมือวัด ผู้ใช้งานเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและูที่สนใจทั่วไปในด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หัวข้อการอบรม
- บทนํา / ความเป็นมา (Introduction)
- ความสําคัญและประโยชน์ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- คุณลักษณะและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด
- องค์ประกอบของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- การนําคำในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดไปใช้งานจริง
- ฝึกปฏิบตัิการ (Workshop) เช่น
ใบรายงานผลการสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ
ใบรายงานผลการสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร
ใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง
ใบรายงานผลการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ใบรายงานผลการสอบเทียบเกจวัดความดัน
ใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดอื่่นๆ
- สรุป ตอบข้อซกถาม


วิทยากร
คุณอรชิรา ศุภางค์วิพุธ เจ้าหน้าที่วิจัย/ผู้จัดการคุณภาพ ฝ่ายเครื่องมือวัด
ศูนย์ RDiPT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สถานที่ ณ ห้องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  


ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 3,500 บาท


ติดต่อ/สอบถาม
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ฝ่ายการศึกษาและสัมมนา
อีเมล์ : tst_rdipt@hotmail.com
0-2942-8567-70ต่อ209

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความเข้าใจในรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด, คุณอรชิรา ศุภางค์วิพุธ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การปรับแต่งและการประยุกต์ใช้งานระบบตัวควบคุมแบบ PID" รุ่นที่ 5
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่...
สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.ระดับต่างๆ นักศึกษา บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยในการทำงาน และผู้สนใจทั่วไป
เพื่อทำให้ผู้จัดการเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของผู้จัดการยุคใหม่ที่เหมาะกับ Style ของตัวเอง
ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำ...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแลดเดอร์ และภาษาอื่นๆ
การเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
หอมมากกกกก.....ด้วยความเข้มข้นของกลิ่นดอกไม้เราใส่ให้เต็มพิกัดพร้อมกับดับกลิ่นกายได้ดี...แตะแค่นิดเดียวหอมยาวนาน
เข้าใจไลฟ์สไตล์ สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม