มีค่าใช้จ่าย

อบรมหลักสูตร การทําความเข้าใจในรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

อบรมวันที่ 19 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 2309 ครั้ง
อบรมหลักสูตร การทําความเข้าใจในรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

 การทําความเข้าใจในรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

และการนำไปใช้งาน


หลักการและเหตุผล
      ปัจจุบันเครื่องมือวัดในระบบงานอุตสาหกรรม ได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยระบบงานของการวัดจะมีความสําคัญอย่างมากต่อคุณภาพ ของการแสดงค่าของการวัดจากเครื่องมือวัด นั้นหมายความว่าการที่จะยืนยันความใช้งานได้ของเครื่องมือวัดนั้น ต้องได้รับการสอบเทียบและผลที่ได้จากการสอบเทียบจะถูกระบู ลงในรายงานผลการสอบเทียบ เพื่อเป็นการยืนยันถึงผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดเครื่องนั้น
     จากหลักการเบื้ยงต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น ใบรายงานผลการสอบเทียบมีความสําคัญอย่างมาก ในด้านของการยืนยันความใช้ได้ของเครื่องมือวัด ความเบี่ยงเบนของเครื่องมือวัด ซึ่งผู้ใช้งานจําเป็นต้องทําเข้าใจใบรายงานผลดดังกล่าว


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อให้สามารถนําข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

 

จัดงานวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
วิศวกร, ช่างเทคนิค, เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ ุ , เจ้าหน้าที่
สอบเทียบเครื่องมือวัด ผู้ใช้งานเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและูที่สนใจทั่วไปในด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หัวข้อการอบรม
- บทนํา / ความเป็นมา (Introduction)
- ความสําคัญและประโยชน์ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- คุณลักษณะและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด
- องค์ประกอบของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- การนําคำในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดไปใช้งานจริง
- ฝึกปฏิบตัิการ (Workshop) เช่น
ใบรายงานผลการสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ
ใบรายงานผลการสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร
ใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง
ใบรายงานผลการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ใบรายงานผลการสอบเทียบเกจวัดความดัน
ใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดอื่่นๆ
- สรุป ตอบข้อซกถาม


วิทยากร
คุณอรชิรา ศุภางค์วิพุธ เจ้าหน้าที่วิจัย/ผู้จัดการคุณภาพ ฝ่ายเครื่องมือวัด
ศูนย์ RDiPT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สถานที่ ณ ห้องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  


ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 3,500 บาท


ติดต่อ/สอบถาม
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ฝ่ายการศึกษาและสัมมนา
อีเมล์ : tst_rdipt@hotmail.com
0-2942-8567-70ต่อ209

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความเข้าใจในรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด, คุณอรชิรา ศุภางค์วิพุธ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Tsuji Culinary Institute ร่วมมือกับ วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ แห่งเดียวในประเทศไทย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle" รุ่นที่ 2
ทำให้พนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานสูงที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการสอนงานและมีความรู้ในการถ่ายทอดงานแบบ OJT ทำให้องค์กร และพนักงานรุ่นพี่มีกำลังเสริมที่ดี...
ในการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การส...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)" รุ่น 23 วันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ ถึงเทคนิคการทำสัญญาจ้างสัญญาเลิกจ้างแรงงาน การออกหนังสือเตือนเมื่อลูกจ้างกระทำผิด อีกทั้งยังรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของลูกจ้าง สัญญาสวัสดิการต่างๆที่ชอบด้...
ก้าวสู่อาชีพนักขาย ตัวแทนขายวินาศภัยมืออาชีพ โอกาสที่จะได้รับถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากพี่เลี้ยงโดยตรง
เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทายอยากที่จะบรรลุความสำเร็จ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไป!!! โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคหาได้ยากยิ่งนัก ดังนั้นหากนักขายไม่รู้จักขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ ในขณะ...