มีค่าใช้จ่าย

Public Training หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (เชิงรุก) 22 มิถุนายน 2561

อบรมวันที่ 22 มิถุนายน 2561
จำนวนคนดู 143 ครั้ง
Public Training หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (เชิงรุก) 22 มิถุนายน 2561

หัวข้อ

เนื้อหาการบรรยาย

 • บทที่ 1
  • เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas)
  • บทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ & วิเคราะห์ความเป็นผู้นำผ่าน TA (Transactional Analysis)
  • เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop
  • หลักสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน ( Point of Development)
  • เรียนรู้กลุ่มวัยทำงาน เพื่อปรับตัว (The Generation in the workplace)
  • เรียนรู้พฤติกรรมคนผ่านเครื่องมือ DISC
  • เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop

บทที่ 2

 • การวางแผนงาน (PDCA) และการบริหารเวลา (Tim Management)
 • การสอนงาน และการติดตามงาน และบทบาทการให้คำปรึกษา (consultant)
 • เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop
 • การคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในเป้าหมาย (Analysis & Decision in Goal Setting)
 • สรุปการเรียนรู้

 ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร 2. เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมกลุ่มและสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการบริหาร จัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์อย่างมืออาชีพ สร้างความแตกต่างทางการตลาด เพิ่มยอดขายในธุรกิจ หลักสูตรการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหารจะช่วยตอบทุกเร...
ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? · ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน · ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง · ลูกพี่สอนงา...
พัฒนาทักษะด้านการคิดและตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การบริหารเวลา การมอบหมายงาน การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และทักษะการสอนงาน เพื่อให้ได้ชื่อว่า “หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก เจ้านายชม”
หลักการและเหตุผล จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเครา...
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป...
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ กา...