มีค่าใช้จ่าย

Public Training หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (เชิงรุก) 22 มิถุนายน 2561

อบรมวันที่ 22 มิถุนายน 2561
จำนวนคนดู 52 ครั้ง
Public Training หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (เชิงรุก) 22 มิถุนายน 2561

หัวข้อ

เนื้อหาการบรรยาย

 • บทที่ 1
  • เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas)
  • บทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ & วิเคราะห์ความเป็นผู้นำผ่าน TA (Transactional Analysis)
  • เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop
  • หลักสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน ( Point of Development)
  • เรียนรู้กลุ่มวัยทำงาน เพื่อปรับตัว (The Generation in the workplace)
  • เรียนรู้พฤติกรรมคนผ่านเครื่องมือ DISC
  • เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop

บทที่ 2

 • การวางแผนงาน (PDCA) และการบริหารเวลา (Tim Management)
 • การสอนงาน และการติดตามงาน และบทบาทการให้คำปรึกษา (consultant)
 • เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop
 • การคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในเป้าหมาย (Analysis & Decision in Goal Setting)
 • สรุปการเรียนรู้

 ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หากคุณคิดที่จะเริ่มธุรกิจความงามเพราะเห็นเพียงแค่การลงทุนที่ต่ำและได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง บอกได้เลยว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นยาก แต่ถ้าคุณรักและชอบในสิ่งที่ทำพร้อมกับค้...
ภาวะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ความสามารถในการบริหหารต้นทุน โดยดำเนินกิจกรรมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการใช้งานไม่ว่าจะเป็น แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร อ...
การบริหารและพัฒนาบุคลากรมีทั้งระยะสั้นแบบปีต่อปี ก็คือการทำ Training Need Survey แล้วกำหนดออกมาเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan) แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคาใจทั้งผู้บ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "14 เครื่องมือบริหารคุณภาพ (14 QC Tools)" รุ่นที่ 0001
เข้าใจความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน เป็นลำดับขั้น...
Way of Thinking for Modern Manager คือหลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จภายหน้า การคิดงานแบบสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางของการบริหารยุคใหม่นี้ ที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือห...
พัฒนาการบริหารกระบวนการผลิตด้วย Lean for Food Manufacturing เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมโปรแกรมการตลาดแห่งอนาคตขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการตลาดในอนาคต และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางการตลาดที่จะเกิดขึ้น...
การทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ...