มีค่าใช้จ่าย

13 กรกฎาคม 2561...ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (SERVICE PEOPLE MANAGEMENT)

อบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
จำนวนคนดู 160 ครั้ง
13 กรกฎาคม 2561...ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (SERVICE PEOPLE MANAGEMENT)

เนื้อหาการฝึกอบรม :

·     ลักษณะพิเศษของธุรกิจบริการและกลยุทธ์ในการสร้างความเป็นเลิศ

·     ประเภทของธุรกิจบริการและความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

·     บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารคนของผู้นำระดับต่างๆ

·     คุณสมบัติของผู้นำและทักษะที่จำเป็นเพื่อการบริหารคนในงานบริการ

·     การบริหารคนตามค่านิยมและวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture)

·     จิตวิทยาการบริหารทีมงานบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าและองค์กร

·     เทคนิคการสร้างความผูกพันทางใจของทีมบริการ (Engagement)

·     แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนบริการตามโมเดล 70-20-10

·     การพัฒนาศักยภาพตามระดับความพร้อมของแต่ละบุคคล

·     จิตวิทยาการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนงานรูปแบบต่างๆ

·     เทคนิคการปลูกฝังจิตสำนึกในการบริการ (Service Mindset)

·     ศาสตร์และศิลป์ในการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นักบริหารผู้จัดการควรจะประเมินสถานการณ์และเตรียมการรับมืออย่างไร เพื่อให้ธุรกิจอยู่...
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับ...
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น คือ การสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making)ในทิศทางที่ถูกต้อง
การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือ กลไก ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้จูงใจให้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับองค์กร...
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ
ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? · ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน · ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง · ลูกพี่สอนงา...
3. เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จในอาชีพ วิธีการคิด หลักการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงาน การสอนงาน การสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงาน...
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
ปัจจุบันงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเพื่อเตรียมคนให้พร้อมไปกับกลยุทธ์ขององค์กรจึงควรต้องมีการรู้จัก เข้าใจกระบวนการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาบุคคล ให้ครบทั้งวงจรตั้งแ...