มีค่าใช้จ่าย

ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรสำหรับ Tax Auditor

อบรมวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนคนดู 5 ครั้ง
ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรสำหรับ Tax Auditor

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.

(กรุณาสำรองที่นั่งก่อนการเข้าร่วมสัมมนา)

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่
โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หัวข้อสัมมนา
1. การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
รายได้-รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
ปัญหารายจ่ายต้องห้าม
2. หลักเกณฑ์สำคัญของภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. หลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์
5. หน้าที่เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ/การนำส่งภาษี
6. การจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากร
7. ประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
8. Update กฎหมายภาษีอากรที่ผู้สอบ TA ต้องทราบ

คำค้นประกาศนี้ Tags: Tax Auditor

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขจัดความสับสนในการตีความ สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
Lean Accounting” เป็นเครื่องมือ ช่วยทำให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และรายงานทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารได้ดีมาก ยิ่งขึ้น เพื่อวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อ...
การเลือกวิธีการรับนรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังการวางแผนภาษี
แนะนำ 80 วิธี ในการประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฎหมาย
เรื่อง “ รู้ทันกฎหมายภาษีอากรและเตรียมพร้อม เพื่อรับการตรวจสอบของกรมสรรพากร ในปี 2559 ”
สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากรของกรมสรรพากร TA
หมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า โดยจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจมาก เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขั้นตอนการปฎิบัติงา...
มาร่วมกันจัดการการเงินและการบัญชีขององค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกัน
สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ ติวเข้มเพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรของกรมสรรพากร