มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา หลักสูตร Blue Ocean Strategy

อบรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 609 ครั้ง
สัมมนา หลักสูตร Blue Ocean Strategy

อบรมหลักสูตร Blue Ocean Strategy

 

       Blue Ocean Strategy เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ (Demand Creation) โดยจะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเป็นหลัก แต่จะให้ความสนใจกับความต้องการที่แอบแผงอยู่ของกลุ่มลูกค้า และกลุ่มที่ยังไม่ใช่ลูกค้าของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยจะสร้างสินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค และในขณะเดียวกันก็จะต้องสามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นขององค์กรอีกด้วย อันจะเป็นแนวทางหนึ่งของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

      Blue Ocean Strategy นี้ไม่เป็นเพียงแต่ทฤษฎีทางความคิด แต่ได้นำเสนอถึงวิธีการ กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีรปแบบที่ชัดเจน รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งแนวความคิด กระบวนการคิด ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆ นี้ ถูกนำไปทดสอบกับการบริหารงานจริงอีกด้วย Blue Ocean Strategy เป็นผลมาจากการศึกษาและวิจัยที่ใช้เวลากว่าทศวรรษเกี่ยวกับการฟันฝ่าอุปสรรคของบริษัทต่าง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา และทำการศึกษามากกว่า 30 อุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างขอบเขตอุตสาหกรรมเพื่อสร้างตลาดใหม่
2. เข้าใจวิธีการสร้างความแตกต่างไปพร้อม ๆ กับการลดต้นทุนพร้อมกัน โดยเพิ่มคุณค่าผู้ซื้อและลดโครงสร้างต้นทุน
3. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้ Blue Ocean Strategy กรอบดำเนินการ และเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าใหม่ (Value Innovation) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ Blue Ocean Strategy
4. ประเมินขีดความสามารถของธุรกิจโดยการคิดแบบ Blue Ocean Strategy
5. เรียนรู้และเข้าใจจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำ Blue Ocean Strategy มาปฏิบัติ

วันเวลาที่อบรมวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลา 9.00 น.- 16.00 น.)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้บริหารทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พัฒนาสินค้า กลยุทธ์และการตลาด

วิทยากรอ.รัฐ ดำรงศรี
ประสบการณ์การบรรยายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    อาจารย์พิเศษปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    อาจารย์พิเศษปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
บรรยายพิเศษในเรื่อง “การบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากร” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    วิทยากร ให้กับ บริษัท เซนต์โกเบน – เวเบอร์ จำกัด
    วิทยากร ให้กับ บริษัท สยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จำกัด


จัดงาน ณโรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

 ค่าธรรมเนียมการอบรม

  ราคาปกติ 7,800.00


สอบถามรายละเอียด

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
Strategic Center (ศุนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
E-mail: Public@sbdc.co.th
02-5592146-7 ต่อ 105

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Blue Ocean Strategy, อ.รัฐ ดำรงศรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เชิญเข้าอบรม หลักสูตร “เรียนรู้ เข้าใจ เครื่องมือวัดทางแสงอย่างมืออาชีพ (Fiber Optic Testing and Troubleshooting)” รุ่นที่ 0001 วันที่ 7-8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.0 น. ณ มหาวิ...
การเคหะแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบร้านค้าให้มีเอกลักษณ์ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาร...
เพื่อการเรียน รู้ 2013 พร้อมการเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนท่านให้เตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เตรียมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะช่วยธุรกิจของท่า...
หลักสูตรเลิกบุหรี่ด้วยวิธีจิตวิทยา เป็นการโค้ชในแนวทางจิตวิทยาสาย Behaviorism (พฤติกรรม) ไม่ใช่การสะกดจิต ไม่ใช้ยาหรือสิ่งทดแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เดียวในประเทศไทย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300)” รุ่นที่ 20
เรียน และฝึกงานจริงที่โรงแรมระดับมาตรฐาน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นสูง
เป็นโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ หรือเพื่อสร้างงานให้กับผู้สนใจในด้านการเพาะเลี้ยงปลาโดยใช้ความรู้ในด้านวิชาการแปลงเพศ ปลานิลให้เป็นเพศผู้โดยใช้ฮอร์โมนเพื่อให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโต...
ปัจจุบันการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและการนำเข้าของน้ำมันดิบจากต่าง...