มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาออนไลน์ : เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR บริหารจัดการ และรับมืออย่างไร

อบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 281 ครั้ง
สัมมนาออนไลน์ : เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR  บริหารจัดการ และรับมืออย่างไร

เรียน 3 ชั่วโมง           : 13.00 - 16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

เปิดสอนรอบ        : วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงาน HR มีความรู้-มีความเข้าใจข้อกำหนดของหน่วยงาน ภาครัฐที่ได้ประกาศและกำหนดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิการขาดรายได้ ในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

2.      เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปบริหาร-จัดการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันทำงาน-เปลี่ยนแปลงวันหยุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าจ้างเพื่อให้องค์กรประคองการประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

3.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในกรณีองค์กรได้รับผลกระทบในระยะยาวหรือมีเหตุที่จะต้อง เลิกจ้างพนักงานและต้องจ่ายค่าชดเชยตามสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ

 

หัวข้อในการอบรม

1.      นายจ้างได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และมีนโยบาย ลดค่าจ้าง-ลดวันทำงานของพนักงานลงเป็นการชั่วคราว ทำได้หรือไม่เพราะอะไร..?

2.      นายจ้างมีนโยบายปิดงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว มีระยะเวลา 30 วัน โดยจ่ายค่าจ้างให้พนักงานร้อยละ 75% ต้องให้เหตุผลและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไร..?

3.     นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงาน 30 วัน จ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ 75% ในกรณีลูกจ้างมาทำงานเป็นบางวันหรือทำงานล่วงเวลาด้วยต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

4.       สัปดาห์หนึ่งมีวันทำงาน 5 วัน มีวันหยุดคือ เสาร์-อาทิตย์ อยากให้พนักงานทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นการชั่วคราวโดยให้หยุดเพิ่มอีก 2 วัน คือ พฤหัสบดี-ศุกร์ ทำได้ไหม เพราะไร..?

5.      ภาครัฐสั่งปิดกิจการของนายจ้างลูกจ้างได้รับสิทธิว่างงานจากภาครัฐอย่างไร..? นายจ้างจะเยียวยาลูกจ้างอย่างไร..?  ในส่วนของสำนักงานที่เป็นออฟฟิศซึ่งไม่ได้อยู่ในส่วนของภาครัฐสั่งปิดแต่มีผลกระทบตามที่รัฐสั่งปิด นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร-ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง..?

6.       ภาครัฐกักตัวลูกจ้างเพื่อเฝ้าดูอาการหรือรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19  นายจ้างต้องทำอย่างไร..?

ต้องเยียวยาลูกจ้างอย่างไร..?  ลูกจ้างต้องลางานอย่างไร..? ลูกจ้างจะได้รับการว่างงานอย่างไร..?

7.      ก่อนปฏิบัติงานลูกจ้างมีอาการคล้ายติดเชื้อ โควิด-19 สอบถามเบื้องต้นพบว่าไปอยู่กับกลุ่มคนหมู่มากที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ-นายจ้างไม่อยากให้ทำงาน ให้หยุดงานเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน นายจ้างต้องทำอย่างไร..? ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง..?

8.       กรณีลูกจ้างต่างด้าว-ลาว-กัมพูชา-พม่า ถูกภาครัฐกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการติดเชื้อ โควิด-19 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง นายจ้างต้องทำอย่างไร...?

9.       กรณีส่งข้อความโพสต์ลงทางเฟสบุ๊ค-ทางไลน์ มีข้อความเก่าๆ ว่าเพื่อนร่วมงานติดเชื้อ โควิด-19 โดยเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เพื่อนร่วมงานได้รับความเสียหายและลูกจ้างยังกล่าวให้ร้าย-ด่าทอ  บริษัทฯต่างๆนาๆ ว่าบกพร่องในการบริหาร-จัดการการป้องกันโรคโควิดระบาด ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?

10.    นายจ้างมีความจำเป็นต้องยุบหน่วยงานตามสาขาต่างๆ จึงมีคำสั่งย้ายพนักงานเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่ นายจ้างต้องเพิ่มสวัสดิการอย่างไร.? หรือลูกจ้างไม่ประสงค์ย้ายตาม ขอลาออกลูกจ้างต้องแจ้งหรือนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างไร.?

11.     นายจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นระยะยาวหลายเดือนและลูกจ้างมีเจตนาอยากช่วยเหลือนายจ้าง จึงขอลากิจเป็นเวลา 60 วัน โดยไม่ขอรับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิ การว่างงานหรือการขาดรายได้ไหม-การนำส่งเงินของนายจ้าง-ลูกจ้างต่อประกันสังคมต้องส่งอย่างไร.? เพราะลูกจ้างไม่มีรายได้

12.    นายจ้างมีความจำเป็นต้องปิดกิจการเพื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่สาเหตุจากการประคององค์กรต่อไปไม่ไหว กรณีลูกจ้างประสงค์ขอลาออกลูกจ้างต้องแจ้ง-นายจ้างต้องจ่ายอย่างไร.? หรือลูกจ้างบางส่วนทำงานกับนายจ้างใหม่จะได้รับสิทธิอย่างไร กรณีนายจ้างใหม่แก้ไขข้อบังคับฯ-แก้ไขระเบียบขึ้นมาใหม่กรณีลูกจ้างไม่เห็นด้วยต้องทำอย่างไร..?

13.   กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19  เป็นระยาวหลายเดือนจึงมีนโยบายเลิกจ้างหนักงานหรือปิดกิจการนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือเงินอื่นๆอย่างไร..?

14.     กรณีเกิดผลกระทบเป็นระยะยาวนายจ้างได้ประคององค์กรและได้จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง ร้อยละ 75% มาตลอด นายจ้างจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอะไรบ้าง.?

15.   ไม่มีงาน-ไม่มีรายได้ มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯรับเหมา เอ๊าซอต  (ก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง) นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายหรือดำเนินการอย่างไร..?

16.   ไม่มีงาน-ไม่มีรายได้ มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างที่มีระยะเวลากำหนดการจ้างแน่นอน (เลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง) เช่น ที่ปรึกษาด้านแรงงาน-ที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิต-ที่ปรึกษาด้านการตลาด นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?

17.    เลิกจ้างพนักงานเพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19  นายจ้างได้จ่ายค่าจ้าง-ค่าชดเชย-ตามอายุงานตามกฎหมายไปแล้ว  กรณีลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้อง เอาค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนายจ้างต้องทำอย่างไร-ลูกจ้างมีสิทธิได้รับสิทธิได้รับตามฟ้องหรือไม่ เพราะเหตุใด..?

18.   กรณีลูกจ้างลาออกจากงาน จู่ๆ ก็ฟ้องนายจ้างเพื่อเรียกร้องค่าบอกกล่าว-ค่าชดเชย-ค่าเสียหาย จากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ซึ่งคำฟ้องลูกจ้างได้บรรยายฟ้องว่าถูกบีบบังคับให้ลาออกลูกจ้างมีสิทธิได้ตามฟ้องหรือไม่ เพราะอะไร.?

19.    กรณีลูกจ้างลาออกวันต่อมาไม่มาทำงานหายไปเลย อยู่ไม่ครบ 30 วัน ตามสัญญาจ้าง-ตามข้อบังคับฯ ลูกจ้างมีความผิดอย่างไร..? จะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้าง อะไรบ้าง..?

20.   กรณีลูกจ้างออกจากงานไม่คืนทรัพย์สินของนายจ้างตามคำสั่ง เช่น รถยนต์-โน๊ตบุ๊ค-หรือไม่ชำระหนี้สินต่อบริษัทฯ นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือเงินอื่นๆ ให้ได้ไหม เพราะอะไร...?

21.    ลูกจ้างลาออก-นายจ้างเลิกจ้าง-นายจ้างปลดออก-ไล่ออก นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง-เงินประกันการทำงานเมื่อใด-กรณีจ่ายเกินกำหนดจะต้องเสียดอกเบี้ยหรือจ่ายเงินเพิ่มอัตราเท่าใด..?

22.    ลูกจ้างลาออก-นายจ้างเลิกจ้าง-นายจ้างปลดออก-ไล่ออก จะได้รับสิทธิลากิจได้ค่าจ้าง-ลาพักผ่อนประจำปี-หรือวันลาพักผ่อนสะสมอย่างไร..?

23.    ลูกจ้างลาออก-นายจ้างเลิกจ้าง-นายจ้างปลดออก-ไล่ออก จะได้รับสิทธิประกันการว่างงานต่อสำนักประกันสังคมในอัตราต่างกันอย่างไร..?

24.    ภาครัฐประกาศภาวะฉุกเฉิน (ประกาศเคอร์ฟิว) ห้ามมิให้ผู้คนออกนอกพื้นที่หรือออกนอกเคหะสถานตามเวลาที่กำหนด เมื่อมีลูกจ้างหรือมีผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีความผิดทางแพ่ง-ทางอาญาอย่างไร..?

25.    ภาครัฐประกาศภาวะฉุกเฉิน (ประกาศเคอร์ฟิว) ห้ามมิให้ผู้คนออกนอกพื้นที่หรือออกนอกเคหะสถานตามเวลาที่กำหนด เมื่อลูกจ้างเดินทางมาทำงานเพื่อเข้ากะทำงานหรือเลิกงานในระหว่างเดินทางซึ่งเป็นเวลาคาบเกี่ยวกับเวลาที่ภาครัฐประกาศและถูกภาครัฐจับกุมนายจ้างต้องทำอย่างไร..?

  • ถาม-ตอบ-แนะนำ
  • ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)       หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1.   Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สไลด์สวยด้วยพาวเวอร์พอยต์ แค่ไม่กี่คลิก ผลงานก็สุดว้าว! (จัดแค่ปีละครั้ง พลาดแล้วพลาดเลยครับ)
ทำอย่างไร จึงจะ จัด ฮวงจุ้ย ให้ได้ผลแต่ละคนแต่ละธุรกิจยอมเหตุที่ต่างกันไป วัน เวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน // ฮวงจุ้ยดี + ดวงดี = รุ่งโรจน์ // ฮวงจุ้ยดี + ดวงตก = ค้ำพยุ...
ดังนั้นการทำงานใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (...
เสนอความเข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกของนักท่องเที่ยวจีนและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวจีน
ทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้...
การออกกำลังกายเป็นการดูแลตนเองแบบหนึ่งซึ่งผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามอย่างถูก ต้องเหมาะสม เพื่อเสริม-เร่งการฟื้นตัวให้กลับมาดำรงชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติสุขให้ เร็วที่สุด
ขั้นตอนการวางโครงสร้างระบบเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งนัก ในอันที่จะติดต่อทำธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการ...
งานสนับสนุน(Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับห...