มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาออนไลน์ : แผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

อบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 239 ครั้ง
สัมมนาออนไลน์ : แผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

ช่วงวิกฤตการณ์ COVID – 19 ที่เกิดขึ้น สร้างผลกระทบ Disruptive อย่างรุนแรงกับแทบทุกธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้คน ในช่วงภาวะเช่นนี้ พนักงานผู้เป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร จะมีความหวาดวิตก กังวล จิตตก ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้ ดังนั้น บริษัทควรเตรียมแผนบูรณาการบริหารพนักงานสัมพันธ์ในช่วงวิกฤต เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดความตึงเครียด มีขวัญ กำลังใจที่ดี สร้างความสุขในการทำงาน สร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความจำเป็นในการสร้างแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์ในช่วงเกิดวิกฤตการณ์

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์เพื่อลดปัญหาต่างๆ ของพนักงานให้น้อยลงที่สุด ในช่วงวิกฤตการณ์

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ นำแผนบูรณาพนักงานสัมพันธ์ไปปฏิบัติใช้ในองค์กรได้และพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09:00-16:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1.       Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.       เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

HR  หัวหน้างาน ผู้จัดการ รวมทั้งผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • COVID – 19 กับการ Disruptive การทำงาน ธุรกิจ อุตสาหกรรม
 • แผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์คืออะไร 
 • ความจำเป็นและประโยชน์ของแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์
 • ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์มีใครบ้าง
 • ภาพรวมของแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์

Workshop

 • ขั้นตอนการสร้างแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์
 • การออกแบบกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ในช่วง COVID – 19
 • การติดตาม และประเมินผลกิจกรรมสัมพันธ์

Workshop

 • อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในแผนบูรณาการ และแนวทางป้องกัน
 • ผลลัพธ์ที่ได้ จากแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
 • สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

รูปแบบการบรรยาย

1. เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (หลังจากที่ท่านชำระค่าอบรมแล้วท่านจะได้รับ Link และ Password สำหรับเข้าห้องเรียนโปรแกรม zoom)

2. เอกสารประกอบการบรรยาย จะจัดส่งเป็น PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

3. หลังจบการอบรมครบ 6 ชั่วโมง จะจัดส่ง Certificate ให้ทาง EMS

 

อาจารย์ชัญญชิตา  ศรีชัย

 

ราคาท่านละ 2,500 บาท

ลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 2,000 บาท

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การบริหารโดยอัตโนมัติ โดยให้คนทำงานทุกคนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำได้เองเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจะไปถึงจุดดังกล่าวให้ไ...
รู้ลึก รู้จริง ถึง เกษตร 4.0 เพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรของคุณสู่ความยั่งยืน
สัมมนา Beer Game – Train the Trainer วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Board Room 2
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโล...
องค์กรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม 1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
เพื่อให้ทราบและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาไปปฏิบัติงานได้จริงต่อการพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยพนักงานกรณีที่เป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงพิจารณาจากองค์ประกอบ...
“ตลาดเครื่องสำอาง” กลุ่มธุรกิจเติบโตง่ายด้วยเหตุผล ลงทุนน้อย กำไรสูง มีช่องทางการขายออนไลน์สนับสนุน... แต่จะทำอย่างไรให้ยั่งยืนและศักยภาพของแบรนด์ก้าวไกลสู่ระดับสากล อีกทั้งควรล...
โดยหลักสูตรได้ครอบคลุม เนื้อหา บทบาท และทักษะของการเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านเครน(ปั้นจั่น) ที่สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้จริง