มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาออนไลน์ : การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 271 ครั้ง
สัมมนาออนไลน์ : การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บทนำ

การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถกำหนดระดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละระดับ 

2. เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015   

3. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09:00 - 12:00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง 

· บริบทองค์กร Context of the Organization 

· การวิเคราะห์ SWOT 

· การวิเคราะห์ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก Internal/External Aspect 

· ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Expected of Interested Parties Management 

บทที่ 2: มารู้จักกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงกันก่อน 

· ความเสี่ยง หมายถึงอะไร 

· ประเภทของความเสี่ยง 

· ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors และผลกระทบของความเสี่ยง 

· คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 

บทที่ 3: การบริหารความเสี่ยง Risk Management 

· การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

· การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment 

· กิจกรรมในการระบุความเสี่ยง 

· กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 

· หลักในการบริหารความเสี่ยง Risk Management 

บทที่ 4: กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตามระบบ ISO 9001:2015 

· การจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

· การกำหนดแบบฟอร์มในการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment 

· เทคนิคในการกำหนดหัวข้อความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร 

· เทคนิคการให้คะแนนในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร 

· เทคนิคในการระบุวิธีการดำเนินการและจัดการกับความเสี่ยงที่ได้ทำการประเมิน 

บทที่ 5: การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง Risk Management Action 

· การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง Risk Management Plan 

· การกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง Risk Management Leader 

· เทคนิคในการลงมือปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง 

· Work shop ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บทที่ 6: การเฝ้าระวัง การติดตาม การวัดการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง Monitoring & Analysis of Risk Management 

· เทคนิคการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผล 

· การจัดทำรายงานความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 

· การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

กำหนดการ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

+ ทราบความจำเป็นในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลักการHORENSO + ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงา...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบพื้นผิว เพื่อการผลิตด้วย VISI" รุ่นที่ 1
การจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ สมรรถนะ หรือ Competency เป็นเทคนิคในการระบุถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบ...
อบรมหลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique สมัคร 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน วันที่ 30 มกราคม 2563 เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง พร้อมรับใบวุฒิบัตรอบรม
เรียนรู้เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ให้ติดกูเกิลง่ายๆ ด้วย “Blog Marketing” เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และโปรโมทฟรี
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้...???
เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบ...
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เข้าใจถึงวิธีการทำงานเชิงรุก และมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก สามารถดึงศักยภาพภายในตัวออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่