มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาออนไลน์ : 5 มาตรการพาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ผู้ประกอบการ-นายจ้าง-HR ควรรู้

อบรมวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 595 ครั้ง
สัมมนาออนไลน์ : 5 มาตรการพาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ผู้ประกอบการ-นายจ้าง-HR ควรรู้

ปัจจุบันหลายองค์กรกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและความเชื่อมั่นของธุรกิจจนอาจถึงขั้นปิดกิจการ หลายองค์กรจึงต้องมีการจัดทำแผนรับมือภาวะวิกฤตนี้ในทุกมิติ (การเงิน-สินทรัพย์-ระบบงาน-คน) ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การสื่อสาร การวางแผนดำเนินงาน งบประมาณ และคนในองค์กร เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ-นายจ้าง-HR มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

2. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปบริหาร-จัดการ ในทุกมิติ ให้สามารถประคองธุรกิจต่อไปได้โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายฯ 

3. สามารถพัฒนาองค์กรรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเมื่อภาวะปกติกลับมา

 

หัวข้ออบรม

1. ภาพรวมสถานการณ์และผลกระทบจากภาวะเศษฐกิจและโควิด-19 ความเข้าใจเกี่ยวกับ 5 มาตรการ พาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด-19 

v สื่อสารทั่วถึง สร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ 

v ประเมินความเสี่ยงทุกมิติ และการจัดการความเสี่ยง 

v สร้างแผนป้องกัน / ลดผลกระทบ 

v ประเมินผลต่อเนื่อง บริหารผลประกอบการ 

v ปรับลดต้นทุน / ปรับลดค่าใช้จ่าย     

2. เทคนิคการสื่อสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความร่วมมือจากพนักงาน 

3. การประเมินความเสี่ยง ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านปฏิบัติการ ด้านพนักงาน 

4. วางแผนการดำเนินงาน การบริหารการเงินเพื่อประคองผลประกอบการขององค์กร 

4.1 โดยใช้หลักบริหารกำไรโดยงบประมาณ 

4.2 หลักงบประมาณการเงิน งบกำไร-ขาดทุน 

4.3 หลักกำไรส่วนเกิน หลักจุดคุ้มทุน 

5. แนวทางวางแผนฟื้นฟู เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย ขององค์กร 

6. มาตรการเยียวยาจากหน่วยงาน รัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิค-19 (ล่าสุด) 

7. ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

8. แนวทางปฏิบัติขององค์กรเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในองค์กร และการออกระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับพนักงาน 

9. แนวทางปฏิบัติในการลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน โดยใช้มาตรการตั้งแต่ระดับเบา จนถึงมาตรการเลิกจ้าง เพื่อรักษาแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 

9.1 การวิเคราะห์อัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับแผนงานฟื้นฟู หรืองบประมาณ 

9.2 แนวทางการขอความร่วมมือ (สมัครใจ) เช่น กำหนดพักร้อน สลับวันหยุด ลดเวลา/ลดวันทำงาน หยุดงานไม่รับเงินเดือน ขอลดค่าจ้าง ฯลฯ 

9.3 แนวทางหยุดกิจการชั่วคราว / หยุดบางส่วน ยุบหน่วยงาน ไม่จ่ายเงินเดือน หรือจ่ายบางส่วน ฯลฯ 

9.4 แนวทางการเลิกจ้าง 

10. หลักการเขียนหนังสือเลิกจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์และหลักกฎหมาย 

11. หลักการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือจากพนักงานให้สอดคล้องหรือไม่ขัดกฎหมาย 

12. ถาม-ตอบปัญหา 

เหมาะสำหรับ 

• ผู้ประกอบการ นายจ้าง  

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 

หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

 

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์
หลักการ Agile เป็นเรื่องที่ทุกคนในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญ เพราะนี่จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณอยู่รอดในธุรกิจ
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
งานสัมมนา ด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมสุดยอดแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ผู้ประกอบการ นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน จากทั...
อาหารสมอง ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีไม่ค่าใช้จ่าย มุมมองของตัวแทคภาครัฐและเอกชนต่อปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุต...
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนโดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ ...
งานจัดซื้อถือได้ว่าเป็นส่วนงานที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นงานที่ละเอียดและต้องดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน