มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG) /เทรดดิ้ง(Trading)และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี (30 ต.ค 2562) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 30 ตุลาคม 2562
จำนวนคนดู 857 ครั้ง
การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG) /เทรดดิ้ง(Trading)และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี (30 ต.ค 2562) อ.นนทพัฒน์

การบริหารจัดการงานคลังสินค้า

สำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading)

และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี

 

     คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า เพื่อส่งมอบต่อให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผู้บริหารแต่ละองค์กรส่วนใหญ่ จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการงานคลังสินค้าประเภทนี้ ทั้งด้านการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้าและการจ่ายสินค้า รวมถึงการจัดทำ Cycle Count และการตรวจนับสินค้าปลายปี โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในคลังสินค้าจะต้องควบคุมดูแลสินค้าให้ถูกต้อง ตรงตามระบบ ทั้งด้านการรับ การจัดเก็บ และการจ่ายสินค้า รวมถึงการดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมจ่ายตลอดเวลา สินค้าไม่สูญหาย และอยู่ตรงตาม Location ซึ่งหลักสูตรการบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)/เทรดดิ้ง (Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายปี” เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานในองค์กรของท่าน และทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการ    รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานภายในคลัง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความสำคัญของแต่ละกระบวนการ และเข้าใจวิธีการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหา ด้านต่างๆ ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในระบบและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร       ซึ่งสามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง

      วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 

 • ทราบถึงแนวทางในการบริหารงานคลังสินค้า
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการรับ จัดเก็บ               และจ่าย สินค้าปกติและสินค้าอันตรายได้อย่างถูกวิธี
 • ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้ารอการตรวจสอบ สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บรวมถึงสินค้าอันตราย
 • ทราบถึงแนวทางการควบคุมสินค้า(Stock Card) โดยใช้  BIN CARD บันทึก  เพื่อช่วยลดต้นทุนในเรื่องโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า รวมการควบคุมและใช้งานด้วยระบบ SAP ฯลฯ
 • ทราบถึงแนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ และการจัดเก็บสินค้าอันตราย
 • ทราบถึงแนวทางขั้นตอนรูปแบบและวิธีการ Cycle Count
 • ทราบถึงขั้นตอนแนวทางในการเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี
 • การปฏิบัติงานตามระบบ ISO และการจัดทำป้ายบงชี้
 • ทราบถึงการจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอนตามระบบ ISO วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงาน

 หัวข้อการฝึกอบรม

 

 • ความสำคัญของคลังสินค้า และแนวทางการบริหารจัดการ
 •  ขั้นตอนกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการรับ จัดเก็บและจ่ายรวมถึงการตรวจเช็คสินค้าในแต่ละขั้นตอน
 • การรับสินค้าแบบไม่ครับตามจำนวน
 • การตรวจรับแบบ100%
 • การรับแบบสุ่มเช็ค   
 • การควบคุมสินค้าด้วย(Stock Card) โดยใช้  BIN CARD รวมถึงการควบคุมและใช้งานด้วยระบบ SAP ฯลฯ
 • ขั้นตอน และแนวทางในการจัดเก็บแต่ละรูปแบบ
  • FIFO/FEFO/LIFO/ABC และการกำหนดเพื่อการใช้งานจริง
  • ตามกลุ่มสินค้า
  • แบบ Fix Location
  • แบบไม่ Fix location
  • แบบตามลักษณะของสินค้า
  • สินค้าอันตราย
 • การโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้า
 • ขั้นตอนและแนวทางในการจ่ายสินค้า
  • บิลขาย /ใบเบิก /ใบยืม / เอกสารนอกระบบ
  • การตัดจ่าย BIN CARD / COMPUTER
  • การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ
  • การจ่ายสินค้าขณะตรวจรับ (ต้องการสินค้าเร่งด่วน) 
 • วิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท
  • สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน ใบยืม สินค้ามีอายุ การจัดเก็บ สินค้าอันตราย
 • ขั้นตอนและแนวทางในการจัดทำ Cycle Count  
  • แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน กลุ่มสินค้า
 • รูปแบบในการจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภท
 • การจัดการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า
 • ขั้นตอนแนวทาง และวิธีการตรวจนับสินค้าประจำปีเพื่อความรวดเร็ว และความถูกต้อง
  • การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การวางแผนและกำหนดทีมในการตรวจนับสินค้า
  • การจัดเตรียมเอกสารในการตรวจนับสินค้า
  • การกำหนดวันหยุดในการตรวจนับสินค้า
  • ขั้นตอนและวิธีในการตรวจนับสินค้า
 • การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามระบบ ISO และแนวทางการปิด CAR
 • KPI  กับการวัดผลประสิทธิภาพของการทำงาน และการจัดทำรายงานและรูปแบบรายงาน และการเขียน JD
 • ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

 คุณสมับัติผู้เข้าอบรม และ วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

 • สำหรับองค์กรที่เริ่มจัดระบบคลังสินค้า และต้องการสร้างระบบหรือขั้นตอน ในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า หรือองค์กรที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบและบวนการภายในคลังสินค้า และต้องการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงนักศึกษาด้านโลจิส์ติกที่กำลังสำเร็จการศึกษา หรือผู้บริหารที่ต้องการทราบแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขลดข้อผิดพลาดในแต่ละกระบวนการ พร้อมตัวอย่างข้อมูลเพื่อนำไปประยุคใช้งานจริงรวมถึงตัวชี้วัด (KPI) นักศึกษาด้านโลจิสติกส์ที่กำลังจบการศึกษา   
 • เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ

 วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

 

 กำหนดการ :   วันพุทธที่   5    มิถุนายน  2562                                       

                     วันพุทธที่   30    ตุลาคม    2562

  

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน  1 ท่าน

ราคารวม + vat 7%

บจ./บมจ./หจก./บุคลทั่วไป

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 คนขึ้นไป ท่านละ  2,800

2,800 + 196 = 2,996

 

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่

 www.gtalkthai.com

 

โทร.089-7990890

 mail: nonthapat1968@gmail.com

 line:cock2511

 บริษัท จีทอล์ค 

 

 

 ** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารคลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การทำงานของทุกคนในองค์กรเป็นเรื่องธรรมดาที่แรก ๆ มีความฝันใฝ่ มีแรงจูงใจ มีประสิทธิภาพมากมายที่พร้อมจะทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่พอทำไปสักพักหนึ่ง แทบทุกคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในท...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ตรง ที่จะทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานเรียนรู้และเข้าใจการนำเข้าส่งออกและธุรกิจอื่นๆด้านโลจิสติกส์
สร้างช่องทางการขาย และจัดจำหน่ายมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า ปรับกระบวนการทำงานองค์กรเป็นแบบอัตโนมัติให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว ประสานงานลูกค้าได้ง่าย บริการรวดเ...
ห้ามพลาด!!กับหลักสูตรพิเศษ โลจิสติกส์และซัพพลายเซน ธุรกิจบริการการขนส่งระหว่างประเทศ(ส่งออก)
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Ms-Excel ช่วยในการบริหารสินค้าคงคลังได้
คอร์สโลจิสติกส์ ระยะสั้น 2 เดือน พร้อมทำงานและทำธุรกิจ เหมาะสำหรับคนที่สนใจในธุรกิจโลจิสติกส์ การนำเข้าส่งออก มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร เป็นหลักสูตรฯที่ใครๆ ก้อสามารถเรียนได...
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน