มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPIs

อบรมวันที่ 16 กันยายน 2564
จำนวนคนดู 594 ครั้ง
สัมมนา Online : การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPIs

หลักการและเหตุผล

ü หากไม่มีแผนกลยุทธ์ ก็ไม่สามารถชนะคู่แข่งขันได้

ü หากไม่กำหนดเป้าประสงค์ ก็ไม่สามารถกำหนดหนทางไปสู่จุดหมายได้

ü หากไม่กำหนดตัวชี้วัด ก็ไม่สามารถรู้ว่าสำเร็จแล้วหรือไม่

 

ความสำเร็จขององค์กร ต้องเริ่มต้นมาจากการแผนเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนกระบวนการกำหนดแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์กรล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง เนื่องจากจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจร่วมกัน จนนำมาสู่แผนการปฏิบัติงาน ของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน

 

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจ สู่แนวทางการบริหาร สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่สอดประสานร่วมกันและเชื่อมโยงแผนงานกับเป้าหมายขององค์กรได้

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

·         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ

·         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือในการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·         เพื่อทราบเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ลักษณะงาน ความคาดหวังขององค์กรเพื่อกำหนด SMART KPI

 

หัวข้อการอบรม

·         หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์

·         ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์

·         ทิศทางแนวโน้มการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรยุคใหม่

·         กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ

·         การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

- การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

- การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis

- การกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT

- แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงาน

- แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

·         การแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard

- ความหมายและความสำคัญของ Balanced Scorecard

- การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

- การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objective & KPI)

·         แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด SMART KPIs

·         ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย

·         ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม

·         การจัดทำ SMART KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน

·       กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ KPI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่

Workshop: กรณีศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และการจัดทำแผนกลยุทธ์

     - ฝึกวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กร ธุรกิจและหน่วยงาน (Corporate  Strategy, Business Strategy, Function Strategy)

     - ฝึกปฏิบัติการทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

     - การวิเคราะห์และออกแบบ SMART KPI ระดับหน่วยงานและตำแหน่งหน้าที่

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการวางแผนงานระดับองค์กร และหน่วยงาน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.

• บรรยาย พร้อมกรณีศึกษา

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ

 

กำหนดการ    วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา              2,500  บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Unity3D พอร์ทลงบนแพลตฟอร์ม Android"
มาจุดประกายความคิด ค้นหาไอเดียโดดเด่น ธุรกิจไหนน่าทำ เพื่อต่อยอด Startup !!
“SMART JD” จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะเขียนอยู่บนหลักการ SMART จึงมีความกระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตบวกของเราและโอกาสทองขององค์กร หลักสูตรนี้มีเพื่อสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับคนในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ...
วิธีการทดสอบแบบไม่ทําลายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพร้อม ข้อดี และข้อเสีย
การขายเป็นเรื่องของศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความลึกซึ้ง แต่มีหลายคนมักมองว่าเป็นอาชีพที่ฝึกได้แบบพี่สอนน้อง ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย นั้นก็เป็นเพราะการถ่ายทอดแบบนั้นไม่ไ...
การทํางานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสําเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ําแล้วซ้ําเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้น เกิดจากการขาดการบริหารเป้าหมายและการวางแผนในการทํางานเชิงกลยุ...
สู่การเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ และขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
อายุยืน บำบัดโรค สุขภาพแข็งแรง วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน