มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 08 มิถุนายน 2563
จำนวนคนดู 200 ครั้ง
เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี แต่ก็มีหลายองค์กรยังประสบปัญหาในการตรวจนับสินค้า ซึ่งมีปัจจัยและขั้นตอนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่นขั้นตอนการตรวจนับ การจ่ายสินค้าขณะตรวจนับ นับเสร็จช้าทำให้กระทบยอดไม่ทัน

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

Ø ทราบถึงการปฏิบัติ และระบบงานคลังสินค้า

Ø ทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการตรวจนับ Cycle count และการตรวจนับประจำปี 

Ø ทราบถึงการจัดทำ layout เพื่อเตรียมการก่อนการตรวจนับ และการจัดแบ่งทีม 

Ø ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเตรียมเอกสารและการประสานงาน 

Ø ทราบถึงรูปแบบการนับ และปัญหาที่พบ 

Ø ทราบถึงการตรวจนับร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

Ø ทราบถึงการตรวจนับสินค้ากรณีต่างๆ เช่น เคลม รอตรวจสอบ ขายซาก สินค้าสภาพไม่สมบูรณ์ 

Ø วิธีการจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ 

Ø บทลงโทษกรณีที่สินค้าไม่ครบหรือสูญหาย 

Ø ทราบถึงการนำ KPI เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

Ø การสื่อสารและทำงานเป็นทีมในการตรวจนับ 

ระยะเวลาฝึกอบรม : หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)

 

หัวข้อการฝึกอบรม

- ความสำคัญของคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า

- กระบวนการและการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า 

- การจัดทำ layout ในการตรวจนับสินค้าประจำปี และจัดทำ Cycle count 

- การกำหนดวันตรวจนับสินค้าประจำปี และ cycle count 

- ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการทำ cycle count และผู้ร่วมตรวจนับ 

- รูปแบบการตรวจนับ cycle count 

Ø นับแบบรายเดือน 

Ø นับแบบรายวัน 

Ø นับแบบรายสัปดาห์ 

Ø นับสินค้าที่เคลื่อนไหวแบบเห็นจำนวนและไม่เห็นจำนวน 

- การบันทึกและรายงานผลการตรวจนับ 

- การกำหนดวันในการตรวจนับ 

- ความสำคัญของการนับสินค้าในแต่ละช่วงเวลา 

Ø ทุก 3 เดือน 

Ø ปีละ 2 ครั้ง 

Ø ปีละ 1 ครั้ง 

- ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และเอกสารในการตรวจนับสินค้าประจำปี 

- การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับ และผู้สังเกตการณ์ 

- การติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- การแบ่งทีมตรวจนับเพื่อเสร็จทันตามกำหนด 

- การจัดสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าขายซาก /สินค้ารอดำเนินการ / ทรัพย์สิน / สินค้าเคลม 

- สรุปยอดการตรวจนับพร้อมขอเสนอแนะ 

- แนวทางในการลงโทษและการหักเงินกรณีที่สินค้าสูญหาย 

- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจนับ 

วิธีการฝึกอบรม เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป ถาม – ตอบ

 

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

 

โรงแรมเซนต์เจมส์

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ะได้รับทราบกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นตอน การผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมแบบ PID” รุ่นที่ 3
คนไทยโบราณใช้ข้าวเป็นอาหารหลัก และยังใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้เป็นยาพื้นบ้านของไทย
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเว...
กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานภาคเอกชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ...
สร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
มาจุดประกายความคิด ค้นหาไอเดียโดดเด่น ธุรกิจไหนน่าทำ เพื่อต่อยอด Startup !!
1.กระบวนการจัดซื้อในยุคปัจจุบัน องค์กรของท่านมีประสิทธิภาพไหม 2.กลยุทธ์การจัดซื้อสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์หรือไม่ 3.ได้มีการประสานงานติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานก่อนการจัดซื้อ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300)" รุ่น 32 วันที่ 17-19 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร