มีค่าใช้จ่าย

HR Risk Management การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล (พ.ค.62)

อบรมวันที่ 08 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 75 ครั้ง
HR Risk Management การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล (พ.ค.62)

กำหนดการสัมมนา

วันที่ :  08 พฤษภาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

 

สถานที่จัดสัมมนา

โรงแรม S 31

 

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความ จำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหาร
ผลดำเนิน งานของกิจการ (Risk-Based Performance Management) 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการ ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สู่การกำกับ
ดูแล กิจการที่ดี 

3. แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ( New Enterprise Risk Management) 

4. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)

• ประเภทความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)

• การระบุความเสี่ยง

• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

• การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ

• การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization) 

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลมีอะไรบ้าง ประเภทความเสี่ยง และความเสี่ยงในสถานะการณ์ต่าง ๆ เช่น

• ความเสี่ยงด้าน HR Strategic อาทิกลยุทธ์ไม่สอดคล้อง กับทิศทางองค์กร กลยุทธ์ล้าสมัย เป็นต้น

• ความเสี่ยงด้าน Operation อาทิการสรรหาคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาคน วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

• ความเสี่ยงด้าน Finance อาทิงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคคล (Personal Expense)

• ความเสี่ยงด้าน Compliance อาทิพนักงานกระทำผิด กฏหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น 

6. แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ แบบฟอร์ม ฯลฯ ที่จะนำมาใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยง

• เครื่องมือวิเคราะห์หาปัจจัยความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงในงาน HR

• การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายใน และภายนอก

• การสร้างหลักเกณฑ์ในการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง

• แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การวางแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงาน

Workshop 1 การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความเสี่ยง ด้านทรัพยากรบุคคลระดับองค์กร/ ระดับหน่วยงาน 
ตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร พร้อมประเมินความเสี่ยง (Event Identification) จากกรณีศึกษาตัวอย่างจริง

Workshop 2 : การสรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล 

7. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process) ด้านทรัพยากรบุคคล

• การกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง

• การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)

• การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)

8. การจัดทำรายงานความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation and Reporting Process)

Workshop 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) ด้านทรัพยากรบุคคล
พร้อมกรณีศึกษา ตัวอย่างจริง


9. ถาม – ตอบ และข้อแนะนำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้าน ทรัพยากรบุคคลในองค์กร

คำค้นประกาศนี้ Tags: HR, ฝ่ายบุคคล, ความเสี่ยงด้านHR, การบริหารความเสี่ยง, ทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีทีมงานที่เข้มแข็ง ทีมงานที่เข้มแข็งต้องเริ่มจากหัวหน้างานที่พร้อมและต้องเก่งท้งสามด้านคือ เก่งตน เก่งคน เก่งงาน
Workshop ที่จะเตรียมความพร้อมในการเป็น "ผู้นำ" เพื่อให้ "การบริหารคน" เป็นเรื่องง่าย
2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหา...
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
ลดค่าใช้จ่าย...$$เพิ่มรายได้$$...ลดระยะเวลาการผลิต...เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานต...
หลักการและเหตุผล จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบกา...
หลักสูตรนี้ท่านจะได้เห็นภาพรวมและหลักการในการสรรหาและประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ ทราบแนวทางการตั้ง Criteria เพื่อประเมินซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม มีวิธีการประเมินที่เป...