มีค่าใช้จ่าย

HR Risk Management การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล (พ.ค.62)

อบรมวันที่ 08 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 169 ครั้ง
HR Risk Management การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล (พ.ค.62)

กำหนดการสัมมนา

วันที่ :  08 พฤษภาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

 

สถานที่จัดสัมมนา

โรงแรม S 31

 

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความ จำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหาร
ผลดำเนิน งานของกิจการ (Risk-Based Performance Management) 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการ ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สู่การกำกับ
ดูแล กิจการที่ดี 

3. แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ( New Enterprise Risk Management) 

4. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)

• ประเภทความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)

• การระบุความเสี่ยง

• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

• การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ

• การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization) 

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลมีอะไรบ้าง ประเภทความเสี่ยง และความเสี่ยงในสถานะการณ์ต่าง ๆ เช่น

• ความเสี่ยงด้าน HR Strategic อาทิกลยุทธ์ไม่สอดคล้อง กับทิศทางองค์กร กลยุทธ์ล้าสมัย เป็นต้น

• ความเสี่ยงด้าน Operation อาทิการสรรหาคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาคน วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

• ความเสี่ยงด้าน Finance อาทิงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคคล (Personal Expense)

• ความเสี่ยงด้าน Compliance อาทิพนักงานกระทำผิด กฏหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น 

6. แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ แบบฟอร์ม ฯลฯ ที่จะนำมาใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยง

• เครื่องมือวิเคราะห์หาปัจจัยความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงในงาน HR

• การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายใน และภายนอก

• การสร้างหลักเกณฑ์ในการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง

• แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การวางแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงาน

Workshop 1 การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความเสี่ยง ด้านทรัพยากรบุคคลระดับองค์กร/ ระดับหน่วยงาน 
ตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร พร้อมประเมินความเสี่ยง (Event Identification) จากกรณีศึกษาตัวอย่างจริง

Workshop 2 : การสรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล 

7. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process) ด้านทรัพยากรบุคคล

• การกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง

• การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)

• การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)

8. การจัดทำรายงานความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation and Reporting Process)

Workshop 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) ด้านทรัพยากรบุคคล
พร้อมกรณีศึกษา ตัวอย่างจริง


9. ถาม – ตอบ และข้อแนะนำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้าน ทรัพยากรบุคคลในองค์กร

คำค้นประกาศนี้ Tags: HR, ฝ่ายบุคคล, ความเสี่ยงด้านHR, การบริหารความเสี่ยง, ทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับกา...
หลักสูตรนี้ จะเป็นการทำความเข้าใจกับแนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้ รูปแบบของการจัดการความรู้ ตลอดจนกระบวนการนำมาใช้ในองค์กร
หลักการและเหตุผล นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่...
พบกับสุดยอดกลยุทธ์การบริหารคน ภาคปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ..ใช้ได้จริง ที่ทำให้คนทำงานได้ผลเกินความคาดหวัง พบกับ 80 วิชาเทพ 80 วิชามาร ที่ใช้ในงาน
วิธีการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดรายได้ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผู้ติดตาม เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
หลักสูตร 1 วัน สำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะ...
อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ Lean Supply Chain, Manufacturing, Logistics, TPM, TQM, QCC, 5S, Kaizen, Suggestion ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความ...
ทำอย่างไรให้ธุรกิจสปาของท่านประสบความสำเร็จ? หลายท่านอาจประสบปัญหาเรื่องการจัดการ การบริหารงานบุคคล รวมถึงอุปสรรคอื่นๆอีกมากมาย
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ความเสี่ยง กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร