มีค่าใช้จ่าย

เปิดอบรม การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า วันที่ 23 เมษายน 2562

อบรมวันที่ 23 เมษายน 2562
จำนวนคนดู 65 ครั้ง
เปิดอบรม การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า วันที่ 23 เมษายน 2562
หัวข้อฝึกอบรม 

 

 • 4ธาตุ : ส่วนประกอบที่ครบของ “ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้า” เมื่อต้อง “เจรจาสื่อสารกับลูกค้า”

1.ใจ : มีทัศนคติเชิงบวก – แม้ลูกค้าผิด และเราต้องปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเสมอทุกกรณีด้วยใจ

2.วจี : อะไรที่ควรพูดออกไป – ภาษาเข้าหู มิใช่ภาษาแทงใจหรือพูดไม่เข้าหู

3.ท่าที : แบบไหนที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า ด้วยความสุภาพ

4.สีหน้า : ควรแสดงออกอย่างไร – ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่

 • 4C. : คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่การบริการลูกค้า โดยการใช้ LIB-PQRS Techniques** เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

1.นักสื่อสาร (Communicator)

2.นักกำกับการสนทนา (Conductor)

3.นักมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Coordinator)

4.นักโน้มน้าว (Convincer)

 • ระดับของความคาดหวังจากลูกค้า

1.ระดับเกินความคาดหวัง (Beyond Expectation Level) : รู้ได้อย่างไร

2.ระดับตรงความคาดหวัง (Balance Expectation Level): รู้ได้อย่างไร

3.ระดับต่ำกว่าความคาดหวัง (Below Expectation Level): รู้ได้อย่างไร

4.ระดับผิดความคาดหวัง (Bad Expectation Level) : รู้ได้อย่างไร

 • ระดับของข้อร้องเรียนจากลูกค้า

1.ระดับข้อเสนอแนะ : ควรรับมืออย่างไร

2.ระดับตำหนิ : ควรรับมืออย่างไร

3.ระดับร้องเรียน : ควรรับมืออย่างไร

4.ระดับฟ้องร้อง : ควรรับมืออย่างไร

 • 7P. วิธีการค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียน

– People = ผู้ให้บริการ

            – Period of waiting = เวลารอคอย

            – Product = ตัวผลิตภัณฑ์

            – Process = กระบวนการ      

            – Partner = หน่วยงานถัดไป / ผู้เกี่ยวข้อง   

– Paraphernalia = เครื่องมือ อุปกรณ์

            – Policy = นโยบาย

 • เทคนิคเชิงจิตวิทยาในการฟังเพื่อแยกแยะปัญหา 3 ประเภท

– ฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Finding Listening)

– ฟังเพื่อรับรู้ความรู้สึก (Feeling Finding Listening)

– ฟังเพื่อค้นหาความจริง (Fact Finding Listening)

 • เทคนิคการรับมือกับคำต่อว่า ข้อร้องเรียนลูกค้าด้วย Take HEAT by “H-E-A-R-T” Steps

– Hear them out ตั้งใจฟัง “ปัญหา” และ “ความรูสึก” ของลูกค้า ณ ขณะนั้นให้ออก

– Empathy ให้แสดงความเห็นใจลูกค้าในสิ่งที่ลุกค้าต้องประสบมา

– Apologize กล่าว “คำขอโทษ” ลูกค้าด้วยความจริงใจ

– Response แสดงความรับผิดชอบ ด้วยการ “ตอบสนอง” การแก้ปัญหาให้ลูกค้า

– Thank you กล่าว “คำขอบคุณ” ลูกค้าที่ให้โอกาสเราได้แก้ตัวในข้อผิดพลาดและที่ได้รับทราบถึงปัญหาที่สร้าง

ความผิดหวังแก่ลูกค้าในบริการที่ได้รับ

 • 4 ช่องทาง : การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า ทำอย่างไรจึงได้ประสิทธิผล

1.Fact to Fact : เจรจาอย่างไร ลูกค้าจึงพึงพอใจ

2.Ear to Ear : เจรจาอย่างไร ลูกค้าจึงประทับใจ

3.Letter : เขียนอย่างไร ลูกค้ายุติ

4. Social Medias : ตอบโต้ / แถลงข่าวอย่างไร ลูกค้ายอมรับและสังคมชื่นชม

 • 4R. : หลักในการสนองตอบลูกค้าที่เกิดจากการร้องเรียน

1.Result = ผลลัพธ์

2.Recovery = สิ่งชดเชย

3.Reason = ให้เหตุผล

4.Relationship = รักษาความสัมพันธ์

วิธีการฝึกอบรม: 

 • บรรยายนำ กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชมวิดีโอคลิป ถกอภิปราย และฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 

 • 1 วัน

เหมาะสำหรับ: 

 • พนักงานบริการที่ต้องการพัฒนาทักษะการเจรจากับลูกค้าให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

วิทยาร : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัติตามเอกสารแนบ) 

 

 • ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929,

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

คำค้นประกาศนี้ Tags: http://www.tesstraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรสามารถนำหลักการของการวัดผลงานด้วยตัวชี้วัดผลงานหลักมาใช้ประโยชน์เพื่อผลักดันให้พนักงานและองค์กรดำเนินการไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่องค์กรคาดหวัง และสามารถเอา...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
-เยี่ยมชมโรงงาน Precast ปูน SCG -ศรีราชา - ศึกษาความต้องการอสังหาฯของชาวญี่ปุ่น -พัทยา - ศึกษาความต้องการอสังหาฯของชาวรัสเซีย
เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรง
การจัดเก็บเอกสารที่มีปริมาณมากและแยกรายละเอียดออกเป็นเรื่องนั้น จะต้องอาศัยระบบและเทคนิควิธี รวมถึงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารและนำมา...
ตารางอบรมหลักสูตรนี้ ตลอดปี 2562 ครั้งที่ 1/62 วันที่ 4 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2/62 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 3/62 วันที่ 13 กันยายน 2562 วิทยากรในการฝึกอบรม : ...
เผยเทคนิคและเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ที่สามารถสร้างธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดดจากวิทยากรที่มียอดขายมากกว่าร้อยล้านบาท
วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของล...
การวางแผนกระบวนการทำงานด้านภาษีและบัญชีให้ประสบความสำเร็จ การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แต...