มีค่าใช้จ่าย

อบรม สัมมนาวิชาการ

อบรมวันที่ 30 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 1308 ครั้ง
อบรม สัมมนาวิชาการ

University Engagement with Society;the Australian Experiences

 

หลักการและเหตุผล

      ในโอกาสที่ Mr. Andrew Smith, Vice President for Engagement, Swinburne University of Technology ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เป็นสมาชิกของ EA จะเดินทางมาประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2556 และ จากการที่หน่วยงานหลายหน่วยของไทยมีนโยบายในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยไทย มีภารกิจต่อสังคม ชุมชน และธุรกิจอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เช่นการตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาสังคม การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ และการยอมรับให้สามารถนำผลงานที่ทำร่วมกับชุมชน สังคม และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม มาใช้ในการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้ตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อวงการอุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปสู่การปฎิบัติ สถาบันคลังสมองของชาติ จึงกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “University Engagement with Society : the Australian Experiences”ขึ้น ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ 


วัตถุประสงค์

  1.    เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีจากการนำเสนอและอภิปรายในการประชุม Engagement Australia 
  2.    เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมอง ในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และธุรกิจอุตสาหกรรมให้มากขึ้น 

วันที่จัดงาน

  วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 08:00 ถึง 16:00 น.

กำหนดการ

     รับลงทะเบียน ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2556

วิทยากร

   1.Mr. Andrew Smith     Vice President, Engagement, Swinburne University of Technology, Australia

  2.ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน      นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  3.ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ     ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  4.ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ   ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  5.ดร.พีรเดช ทองอำไพ     ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

  6.รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์     รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  7.รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  8.รศ.นพ อำนาจ อยู่สุข     รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  9.ศ.นพ.ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  10.ดร.คมกฤต โอวรารินท์     ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  11.คุณรัตนา เพ็ชรอุไร     ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล                        

  12.ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร     ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  13.ดร.จันทร์พร พรหมมาศ     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

  14.ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย     รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  15.ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  16.คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช     ผู้ประสานงานอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

   17.ผศ.ดร.สรันยา  เฮงพระพรหม  เลขานุการหลักสูตรการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สถานที่จัดงาน

   ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ถนนราชปรารถ กรุงเทพ 

คำค้นประกาศนี้ Tags: Mr. Andrew Smith, อบรม สัมมนาวิชาการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสอนเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนนั้นสำคัญมาก เพื่อการแข่งขันในสนามสอบได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์และมีเทคนิคต่างๆที่ไม่ซ้ำใคร จากสถาบัน...
สรุปเข้มหนึ่่งทศวรรษ เตรียมรับ ขยับรุก พร้อมบุกอาเซียน เพื่อให้สอบเข้าที่ตั้งใจไว้ แ่ง่ายนึดเดียวโดยมาช่วยกันติวที่จะสอบเข้า
หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง ได้ถูกจัดเป็นอันดับที่ 28 ของโลก
ทราบวิธีการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง กระชับ และชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กร โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เซอร์...
เพื่อให้มีทักษะภาษาพม่าจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
เป็นเวทีให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมอง ในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และธุรกิจอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
เรียนต่อออสเตรเลียและเส้นทางสู่ระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยดัง”โดย Holmesglen Institute of TAFE
อบรมภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง สำหรับบุคลคลทั่วไปเพื่อสนทนาทั่วไป และ คำสนทนาในโรงแรม
การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC 2015 (ASEAN Economic Community 20...