มีค่าใช้จ่าย

เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms รุ่นที่ 26 สําหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

อบรมวันที่ 13 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 1284 ครั้ง
เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms รุ่นที่ 26 สําหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms รุนที่ 26
สําหรับการจัดซื้อและการตลาดตางประเทศ


       เพื่อใหผูประกอบการคาตางประเทศได้รวมกันใชกฎระเบียบในการสงมอบที่เปนมาตรฐานใหมตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน คาใชจาย และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนยายสินคาจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบ เพื่อใหผูเกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นไดอยางสอดคลอง

วัน พฤหัสบดีที่ 13 - ศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557


กำหนดการ
วันแรก - เจาะลึก INCOTERMS® สําหรับบริหารการจัดซื้อและการตลาด

วันที่สอง - เจาะลึก International Payment Terms and Trade Finance

(เฉพาะการอบรมวันที่สองนี้ แจกฟรี หนังสือประกอบการสัมมนา ชื่อ L/C & B/C เอกสารเพื่อการชําระเงินทางการคาระหว่างประเทศ  เขียนโดย อาจารยอาวุธ โพธิ์เล็ก ผูนําการสัมมนา)


วิทยากร โดย อาจารยอาวุธ โพธิ์เล็ก


จัดการอบรม ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

 

ค่าลงทะเบียน ผูสนใจทั่วไปเขาสัมมนา 1 วัน ทานละ 3,900 บาท เขาสัมมนา 2 วัน ทานละ 7,000 บาท
รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารวางและอาหารกลางวัน (ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

 

สอบถามรายละเอียด
บจก.อัลฟา แมเนจเมนท คอนซัลแตนท
ก www.thai.org/amc
อีเมล์ amc.purchasing@gmail.com
0-2260-7326-8

คำค้นประกาศนี้ Tags: เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms, อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

วิธีการทดสอบแบบไม่ทําลายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพร้อม ข้อดี และข้อเสีย
ทราบแนวทางประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กร
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ พนักงานนวดสปาหรือนวดไทย และผู้ที่สนใจ ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองซึ่งสามารถยื่นสมัครสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้ประกอบการสปาเ...
ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพกร
การให้บริการที่ยอดเยี่ยม โดยสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ให้กับลูกค้าย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่ต้องเกิดจากการนำแผนแม่บทนวัตกรรมผนวกเข้าไปกับแผนงานบริการในด้านต่างๆ ให้...
การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์...
รายละเอียดการอบรม หลักสูตร “ผู้บังคับ” “ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ” และ “ผู้ควบคุม” ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาสร้างเครื่องรับส่งวิทยุกัน (Let’s build a radio receiver and transmitter)”
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...