มีค่าใช้จ่าย

Hot นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 94 ครั้ง
Hot นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

หัวข้อเรียนรู้ :

 

  • ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร
  • เครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้
  • แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0 เช่น การใช้ 70 : 20 : 10 MODEL, MOBILE LEARNING, ACTION LEARNING และกรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
  • คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ

 

  • แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาในเรื่อง

-      การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร

-      การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

-      การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณและประเมินวิทยากร

-      การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน

-      การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล

  • ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร

                     

วิทยากร    :   อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

 

ราคาท่านละ 3,400 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมเซนต์ เจมส์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: http://www.tesstraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

องค์กรต่างพยายามลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหรือนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อลดหรือควบคุมต้นทุนการปฏิบัติงาน ลดความสูญเสีย และป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำโดยเฉพาะก...
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของต...
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของการบริหารต้นทุน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของการบริหารต้นทุน และวางระบบการบริหารได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาแนวทางการบ...
การบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (TIME MANAGEMENT) “เวลา” เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อทุกคน ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเวลามีลักษณะพิเศษคือ เป็นทรัพยากรที่มีจำก...
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenar...
การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
พบกับสุดยอดกลยุทธ์การบริหารคน ภาคปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ..ใช้ได้จริง ที่ทำให้คนทำงานได้ผลเกินความคาดหวัง พบกับ 80 วิชาเทพ 80 วิชามาร ที่ใช้ในงาน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์