มีค่าใช้จ่าย

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 30 ก.ค. 2562

อบรมวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
ยืนยัน หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 30 ก.ค. 2562

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงในงาน สามารถทำการประเมิน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้

เนื้อหาการบรรยาย

– สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร (ก่อนเริ่ม)

– ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

– ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

– กระบวนการบริหารความเสี่ยง

– เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

– การระบุความเสี่ยงของงาน

– เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

– การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

– การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

สอบถามจองอบรมได้ที่นี่ 0988209929

http://www.tesstraining.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้เรียนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบ ISO14001:2015 รวมถึงการจัดทำเอกสารและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนด
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร...
เพื่อวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมในประเทศไทย”
1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / EMR / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
เตรียมคนให้พร้อมไปกับกลยุทธ์ขององค์กร มีทั้งการวางแผนในเชิงการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในองค์กร และการแก้ไข
สร้างสรรค์สังคมจักรยานให้มีเพิ่มมากขึ้น ประหยัดพลังงานของชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการหันมาใช้จักรยาน
เนื้อหาแน่น ห้ามพลาดเลยค่ะ..^__^ ความสำคัญของงานคัดสรรบุคลากร การสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เครืองมือและทัศนคติ
หมวดกฎหมายครอบคลุมถึง หมวดการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม หมวดกฎหมายหมวดกฎหมายด้านการส่งรายงานมลภาวะ
กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา 1. คุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ 2. การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน 3. ความท้า...