มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง หัวหน้างานเเละลูกจ้างควรรู้ (HR Law Update : 2019)

อบรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
จำนวนคนดู 68 ครั้ง
หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง หัวหน้างานเเละลูกจ้างควรรู้ (HR Law Update : 2019)

เนื้อหาการฝึกอบรม :

หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้

 • ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน
 • สรุปย่อหลักกฎหมายเพื่อการจ้างงานและบริหารงานบุคคล 20 ฉบับ
 • Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562

หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน

 • เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ
 • เงื่อนไขและระยะเวลาการทดลองงาน
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน
 • การโอนย้าย และการเปลี่ยนตัวนายจ้าง
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน
 • การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource) และการรับเหมาช่วง
 • ข้อห้ามและข้อจำกัดการจ้างแรงงานหญิงและเด็ก

หมวด 3 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 • เงื่อนไขและนิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • การจัดทำและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 • ประเภทและความแตกต่างของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
 • การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ้าง และการส่งรายงานประจำปี

หมวด 4 : วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์

 • เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุด 3 ประเภท และวันลา 7 ประเภท
 • ความแตกต่างของค่าจ้าง และสวัสดิการ
 • ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • อัตราค่าล่วงเวลา และการคำนวณค่าล่วงเวลา
 • ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด
 • หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
 • หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ
 • หลักเกณฑ์การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้ประเภทต่างๆ

หมวด 5 : แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย

 • หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง
 • สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง
 • การจัดตั้ง สิทธิ และหน้าที่ของสหภาพแรงงาน
 • การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา และข้อพิพาทแรงงาน
 • ประเภทของวินัย หลักการและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย
 • การออกหนังสือเตือน และการพักงาน
จองอบรม ที่นี่ 0988209929  คุณกุ้ง




คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไป...
สร้างBRANDให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพลสาธิตวิธีการทำสินค้าที่มีความต้องการส่งออก CLMV + จีน การใช้สารสกัดสมุนไพลให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจความงาม 4สูตร(ครีมเซรั่ม เกสรบ...
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเว...
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความแตกต่างในการสร้างความมั่นคง ดึงดูด ความสุข ความสำเร็จมาหาคุณ
การสร้างทีมงานขายในคุณภาพที่องค์กรสามารถสร้างมาตรฐานเองได้ เป็นแนวคิดที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ตอบสนอง life style ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มคุณลักษณะการทำงาน (Feature) ต่างๆ ที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงตามสภา...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื่องต้น (SIEMENS S7-300)
การดำเนินกิจการงานใดๆ ให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)” รุ่นที่ 10