มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง หัวหน้างานเเละลูกจ้างควรรู้ (HR Law Update : 2019)

อบรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง หัวหน้างานเเละลูกจ้างควรรู้ (HR Law Update : 2019)

เนื้อหาการฝึกอบรม :

หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้

 • ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน
 • สรุปย่อหลักกฎหมายเพื่อการจ้างงานและบริหารงานบุคคล 20 ฉบับ
 • Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562

หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน

 • เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ
 • เงื่อนไขและระยะเวลาการทดลองงาน
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน
 • การโอนย้าย และการเปลี่ยนตัวนายจ้าง
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน
 • การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource) และการรับเหมาช่วง
 • ข้อห้ามและข้อจำกัดการจ้างแรงงานหญิงและเด็ก

หมวด 3 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 • เงื่อนไขและนิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • การจัดทำและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 • ประเภทและความแตกต่างของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
 • การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ้าง และการส่งรายงานประจำปี

หมวด 4 : วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์

 • เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุด 3 ประเภท และวันลา 7 ประเภท
 • ความแตกต่างของค่าจ้าง และสวัสดิการ
 • ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • อัตราค่าล่วงเวลา และการคำนวณค่าล่วงเวลา
 • ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด
 • หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
 • หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ
 • หลักเกณฑ์การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้ประเภทต่างๆ

หมวด 5 : แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย

 • หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง
 • สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง
 • การจัดตั้ง สิทธิ และหน้าที่ของสหภาพแรงงาน
 • การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา และข้อพิพาทแรงงาน
 • ประเภทของวินัย หลักการและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย
 • การออกหนังสือเตือน และการพักงาน
จองอบรม ที่นี่ 0988209929  คุณกุ้ง
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ทุกวันนี้ ทุกคนตกอยู่ภายใต้การทำงานที่เร่งรีบแข่งขัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมทุกอย่างที่เปลี่ยนไป หลายคนเกิดปัญหาสุขภาพแม้วัยจะยังเยาว์หรือยังไม่ถึงวัยที่ควรจะป่วย... หลักสูตรนี้ เป็น...
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจากป...
การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติลดปัญหาสิว, ผิวแพ้ง่าย,รอยด่างดำ ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์
สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานในแผนกจัดซื้อได้อย่างเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กร
เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงแนวทางการการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรนี้จะให้แนวปฏิบัติ ในการครองใจหัวหน้าอย่างมีศิลปะ จึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประเมินประสิทธิภาพตามสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความสำคัญของ ปัญหางานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร "การปรับแต่งและการประยุกต์ใช้งานระบบตัวควบคุมแบบ PID" รุ่นที่ 8 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สน...