มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (อบรม 12 ก.ย.62)

อบรมวันที่ 12 กันยายน 2562
จำนวนคนดู 133 ครั้ง
เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (อบรม 12 ก.ย.62)

 

12 กันยายน 2562
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                           *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
           การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์เป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์(Image)  และ แบรนด์ (Brand) รวมถึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ดังนั้น การสื่อสารบนสื่อออนไลน์จึงเป็นงานที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการใช้ลูกเล่น หรือ เทคนิคในการสื่อสารที่กระตุ้นและกระตุกความต้องการภายในของลูกค้า

           หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์นี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักการตลาดและผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ ให้น่าสนใจ น่าติดตาม สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านได้ โดยผ่านการเรียนรู้เทคนิคและการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคของการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์
     3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม
Module 1: เข้าใจถึงแก่นของสื่อออนไลน์  
     1. เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อออนไลน์แต่ละชนิดที่ควรรู้
         - Facebook 
         - Youtube
         - Instagram และ
         - อื่นๆ
     2. เจาะลึก.....วิเคราะห์ลูกค้า...ผู้เสพสื่อออนไลน์
         - ความคาดหวังของลูกค้าในการเสพสื่อออนไลน์
         - พฤติกรรมของลูกค้าในการเสพสื่อออนไลน์

 Module 2: การสื่อสารด้วยเนื้อหาทางการตลาดที่ทรงคุณค่า (Marketing Content)
     3. ภาพรวมการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
         - โครงสร้าง
         - ภาษาที่ใช้
     4. เทคนิคการเขียนเนื้อหาที่เข้าถึงเข้าใจ และ โดนใจคนอ่าน
         - การตั้งวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
         - การสื่อสารด้วยวิธีการ “เหตุและผล”
         - การสื่อสารด้วยวิธีการ “สร้างอารมณ์ร่วม”
         - การสื่อสารด้วยวิธีการ “กระตุ้นให้เห็นปัญหา”
         - ศิลปะในการใช้รูปประกอบ เพื่อเสริมความน่าติดตาม
     5. การสื่อสารที่ตอบสนอง เส้นทางการซื้อของลูกค้า Customer Journey
         - ความหมายของ Customer Journey
         - ตัวอย่างของ Customer Journey
         - เทคนิคในการสื่อสารที่สนอง Customer Journey
     6. การตอบคำถามของลูกค้า
         - การตอบคำถามอย่างตรงจุดตรงประเด็น
         - การตอบคำถาม พร้อมการให้คำแนะนำ

 Module 3: ปฏิบัติการ.....การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์
     7. กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจที่น่าสนใจ
         - ความน่าสนใจ
         - ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
         - สิ่งที่ควรเพิ่มเติม
     8. กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจคุณ
         - ความน่าสนใจ
         - ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
         - สิ่งที่ควรเพิ่มเติม
     9. กิจกรรมที่ 3 การสื่อสารเนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจคุณ....ด้วยวิธีการใหม่ๆ
    10. ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ในการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้า
         - ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า
         - ความสั้นยาวของสาร
         - การสร้างสารที่สื่อให้ติดใน Search Engine
         - การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 สอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING
***โปรโมชั่นพิเศษ!!! พิเศษสมัครอบรม 3 ท่าน ฟรีบัตรสมาชิก Hipo (มูลค่า 1,500.-บาท) ใช้เป็นส่วนลดหลักสูตรได้ทุกหลักสูตร***
***หมายเหตุ สามารถใช้ได้ในหลักสูตรนี้ได้เลย

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, เทคนิค, การตลาด, สื่อออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)” รุ่นที่ 9
จะสร้างความปลอดภัยในการทำงานที่ถูกต้องเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยกับตัวของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพ...
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ...
เรียนลัดเทคนิคการ Simulation ทางวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรมเพื่อเผยแพร่ และอบรมให้บุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ในเทคนิคด้านการ Simulation เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเบื้อ...
เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำ...
ทุกวันนี้ หลายองค์กรเริ่มให้การยอมรับมากขึ้นว่า การประเมินผลงานประจำปี เพียงเฉพาะตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ฝังตัว (Arduino) (Basic Embedded Electronic (Arduino))” รุ่นที่ 1