มีค่าใช้จ่าย

ยืนยัน International Material Data System : IMDS (17-18 ต.ค.62)

อบรมวันที่ 17 ตุลาคม 2562
จำนวนคนดู 85 ครั้ง
ยืนยัน International Material Data System : IMDS (17-18 ต.ค.62)

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 • เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
 • เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
 • วันที่ 1 BASIC IMDS

  – ความหมายของและข้อกำหนด SOC, ROHS, ELV, WEEE, 76/769/EEC, PFOS / PFOA, REACH / SVHC, IMDS

  – บทบาทหน้าที่ของแต่ละแผนก

  – หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

  – ข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเทศ NORWAY

  – ข้อกำหนดและกฎระเบียบของ REACH/SVHC

  – ข้อกำหนดและกฎระเบียบการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

  – ขั้นตอนการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

  1. HISTORY AND BACKGROUND OF THE IMDS
  • REGISTRATION OF A COMPANY IN THE IMDS
  • THE EUROPEAN END-OF LIFE VEHICLES DIRECTIVE (ELV)
  • THE RESTRICTION OF SUBSTANCE CONTROL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY.
  • DATA FLOW FROM SENDERS TO RECIPIENTS AND DATA VISIBILITY
  • IMDS-GUIDELINES AT A GLANCE
  • สอบถามเพิ่มเติมที่นี่ 0988209929 คุณกุ้ง
  • http://www.tesstraining.com
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตหรือการทำงานหลักที่มีความสำคัญส่งผลต่อผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ และต้นทุนอย่างมาก การผลิตหรือการทำงานใดๆที่ใช้เครื่องจักรแล้วเกิดข้อบกพร่อง คุณภาพต่ำ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน" วันที่ 19 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารทีมงานขายเพื่อเพิ่มความสามรถในการทำกำไร" รุ่นที่ 1
คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหั...
จะได้เรียนรู้ถึงการตั้ง Server เพื่อทำหน้าที่ให้บริการงานสำคัญต่างๆ เช่น การติดตั้ง Application Server
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "หม้อต้มน้ํามันร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรฮีีตเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Hot oil Economizer Air-preheater)"
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน" รุ่น 25 วันที่ 24-26 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตีแตก !! หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ ฟรี ! คู่มือและตัวอย่างเอกสารจริงที่ใช้ประกอบการขอ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตราฐานที่ใช้ในการประเมินสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น