มีค่าใช้จ่าย

การเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (หลักสูตรใหม่ 2562)

อบรมวันที่ 24 กันยายน 2562
จำนวนคนดู 105 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (หลักสูตรใหม่ 2562)

 

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 24 กันยายน 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

 

วิทยากร

อ.ปาณิสรา อัครเดชาวุธ

 

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา


หัวข้อสัมมนา

1. ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่มีต่อองค์กร

2. การเตรียมความพร้อมขององค์กรก่อนเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

3. เอกสารที่ต้องจัดเตรียมก่อนเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

4. ข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015
4.1 บริบทขององค์กร (Context of the organization)
- การกําหนดขอบข่ายของระบบการจัดการคุณภาพ
- ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการ
4.2 ความเป็นผู้นํา (Leadership)
- บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ในองค์กร
4.3 การวางแผน (Planning)
- วัตถุประสงค์คุณภาพและการวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์
- การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
4.4 การสนับสนุน (Support)
- ทรัพยากร
- ความสามารถ
- ความตระหนัก
- การสื่อสาร
- เอกสารสารสนเทศ
4.5 การดําเนินงาน (Operation)
- การวางแผนและการควบคุมการดําเนินงาน
- ข้อกําหนดสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
- การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
- การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ให้บริการภายนอก
- การผลิตและการให้บริการ
- การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
- การควบคุมผลที่ได้ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนด
4.6 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
- การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล
4.7 การปรับปรุง (Improvement)
- สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและการปฏิบัติการแก้ไข
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Link : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=12755&Itemid=145&lang=th

คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO, ISO 9001:2015, มาตรฐานองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อาหารจีนระดับภัตตาคาร กว่า 23 เมนู ที่คุณไม่ควรพลาด!! อบรมทุกวันเสาร์ ลงปฏิบัติจริงทุกเมนู ** เปิดรับสมัครแล้ววันนี้...รับจำนวนจำกัด **
เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสามารถจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยที่สามารถส่งไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทําธุรกิจระบบ แฟรนไชส
เสนอความเข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกของนักท่องเที่ยวจีนและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวจีน
ในยุคที่การแข่งขันดุเดือดอย่างทุกวันนี้ แค่การตลาดและคุณภาพสินค้าอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างยอดขายเสียแล้ว
1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น 2. เพื่อให้ผู้สัมมนาทบทวนและวางแผนปรับปรุงการทำงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
มาตรฐาน ISO 14001 นับเป็นมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในทุกประเภทอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ การจัดการขององค์กรมี...
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ตอบสนอง life style ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มคุณลักษณะการทำงาน (Feature) ต่างๆ ที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงตามสภา...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การติดตั้งและการใช้งาน IPV6 (ไอพีรุ่น6) บน Cisco Router ขั้นกลาง"