มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการปฐมนิเทศและสร้างระบบ พี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่

อบรมวันที่ 15 ตุลาคม 2562
จำนวนคนดู 115 ครั้ง
เทคนิคการปฐมนิเทศและสร้างระบบ พี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่

หลักการและเหตุผล :

 ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่องค์กรนำมาใช้ในการจัดการความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ากับเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นน้องที่มีประสบการณ์และความรู้มากกว่า เป็นการนำผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มามากในองค์กร หรือในสายงานนั้นๆ มาให้คำปรึกษาแนะนำถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี รวมทั้งอาจจะรวมไปถึงการเป็นพี่เลี้ยงในด้านชีวิตสังคมการทำงานให้ราบรื่นและมีความสุขด้วย การเป็นพี่เลี้ยงมักจะจับกันเป็นคู่ พี่เลี้ยง (Mentor) น้องเลี้ยง (Mentee) เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็กๆจำนวนไม่เยอะมากเพื่อให้ดูแลได้อย่างทั่วถึง


วัตถุประสงค์  :

1. สามารถนำวิธีการปฐมนิเทศไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กร

2. สามาถนำเทคนิค กิจกรรมและสาระสำคัญในการใช้ปฐมนิเทศพนักงานไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

3. มีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

4. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยง

5. สามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสมในการเป็นพี่เลี้ยงได้


หัวข้อสัมมนา :

1. การเตรียมการในการปฐมนิเทศทำอย่างไร

2. รูปแบบของการปฐมนิเทศเพื่อสร้างแนวทางการปฐมนิเทศ

3. เนื้อหาสาระเพื่อประโยชน์ของการปฐมนิเทศที่ส่งผลต่อพนักงาน

4. สิ่งที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการปฐมนิเทศ

5. กิจกรรมแนะนำตัว กิจกรรมปฐมนิเทศที่ช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงานเเละองค์กรได้ดีเเละรวดเร็ว

6. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) คืออะไร

7. ความสำคัญและประโยชน์ของระบบพี่เลี้ยง

8. ความแตกต่างระหว่าง Mentoring กับ Coaching

9. ทัศนคติที่ดี และความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยง” ในองค์กร

10. การสร้างระบบพี่เลี้ยง

   - แนวทางการคัดเลือกพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

   - คุณสมบัติและความสามารถของ “พี่เลี้ยง” ที่สำคัญและจำเป็นต้องมี

   - เทคนิคและมีทักษะในการเป็น “พี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ”

   - การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

   - การกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของพี่เลี้ยง

11. กิจกรรม : Role Play

12. การติดตาม และประเมินผลการนำระบบพี่เลี้ยงไปประยุกต์ใช้ในองค์กร


กำหนดการ
15/10/19 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26 รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์

ราคาส่วนลด
3,500 + 245 vat = 3,745 บาท

 

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ : พราว

โทร : 0922633989


คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการปฐมนิเทศและสร้างระบบ พี่เลี้ยงให้กับพนักง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เตรียมความพร้อมในการบริหารโรงแรม ก่อนเข้าสู่ AEC เจาะลึกประเด็นร้อน การควบคุมต้นทุน การวิเคราะห์ข้อมูตัวเลขเพื่อประกอบการตัดสินใจ การคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับงานทุกส่วนในโร...
จากวันทำงานที่เวลามากกว่าอยู่ที่บ้าน การสร้างจิตสำนึกความรักในการทำงานที่ตนเอง ทำอยู่ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากมุมมองทางความคิดและจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเรื่องยากลำบากไม่ใช่...
โทรสำรองที่นั่งล่วงหน้า เบอร์โทร 087 0718100 สามารถวิเคราะห์ค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อมาตรการในการจูงใจพนักงาน สามารถประเมินค่างานของตำแหน่งต่าง ๆ ออกแบบโครงสร้างเงินเดือนในเบื้องต...
เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การที่เรามีจิตวิทยาการจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและพร้อมที่จะก้าวไปกับองค์การเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำเอาหลักการ มาใช้เพื่อให้อง...
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER หลักการเเละเหตุผล หลักสูตรนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้รวมถึงเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการข...
การเรียนรู้ เพื่อจะบริหารจัดการกลุ่มคน GENERATION-Y-Z จึงมีความจำเป็น สำหรับหัวหน้างาน หรือผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานต่างยุคสมัย BABY BOOMERS, GEN X เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม การแสด...
สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามาร...
การวางแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในองค์กรนั้น สามารถสร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืนแก่องค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง