มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 45001:2018

อบรมวันที่ 17 ตุลาคม 2562
จำนวนคนดู 11 ครั้ง
หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 45001:2018

หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 45001:2018

มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย

(Occupational Health and safety management system)????????????

เน้น การตรวจแบบใช้ OHS key point แทนการจำข้อกำหนด

????: สำหรับผู้ผลิต โรงงาน store warehouse และผู้ประกอบการทั่วไป

????: สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

????: วันที่ 17 ตุลาคม และ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 0900-1630

????: ราคาค่าฝึกอบรม 3,600 บาทต่อท่าน (ไม่รวม Vat)

????????พิเศษในครั้งนี้ สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน????????

(ชำระเงินล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนฝึกอบรม)

โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

☎️: ติดต่อ
คุณฤทัยพัชร์ ใจชอบ
โทร: 095-882-4173, 084-021-9403
mail: supaporn@qmlcorp.com
QML CORPORATION CO., LTD

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เตรียมความพร้อมการบริหารโรงแรมให้เหนือคู่แข่ง ด้วยการวางแผน การวางกลยุทธ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประสบการณ์จากโรงแรมชั้นนำ ที่จะพาท่านก้าวสู่การเป้นผู้บริหารระดับสูงต่อไป
การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรสอ...
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการขนส่ง (Logistics) ผู้ดำเนินพิธีกรรมสินค้าจากศุลกากร (Shipping) บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทขนส่งทางเรือ ทางอากาศ
โดยหลักการที่ว่า “พนักงานขาย คือ ด่านหน้าของธุรกิจ" ดังนั้น การเพิ่มพูนทักษะหรือความสามารถในการขาย ย่อมเป็นการสร้าง "ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน" ให้เพิ่มขึ้นเหนือคู่แข่งในตลาด
องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีทีมงานที่เข้มแข็ง ทีมงานที่เข้มแข็งต้องเริ่มจากหัวหน้างานที่พร้อมและต้องเก่งท้งสามด้านคือ เก่งตน เก่งคน เก่งงาน
มาตรฐาน ISO สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก บริษัทหรือองค์กรใดได้รับ ISO แสดงถึงสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เ...
ผลงานของฝ่ายจัดซื้อมากกว่าครึ่งขึ้นอยู่กับซัพพลายเออร์ การสรรหาและประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อจึงเป็นด่านแรกที่จะทำให้งานของฝ่ายจัดซื้อบรรลุเป้าหมาย
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน