มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG)เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี(24 เม.ย. 2563) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 24 เมษายน 2563
จำนวนคนดู 280 ครั้ง
การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG)เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี(24 เม.ย. 2563) อ.นนทพัฒน์

การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี

ปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าประเภทคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสินค้าที่จัดเก็บเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าประเภทนี้ จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ทั้งด้านการรับ การจัดเก็บ และการจ่าย รวมถึงการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมจ่ายตลอดเวลา และถูกต้องตรงตามระบบ ISO ซึ่งในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน กระบวนการมักจะประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการรับผิด จัดเก็บ ไม่ตรงตาม Location ทำให้หาสินค้ายาก จ่ายสินค้าผิด ยืมสินค้าแล้วไม่นำมาคืน สินค้ารับคืน จากลูกค้ามีจำนวนมาก  ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอจะทำให้เกินปัญหาตามมาหลายอย่างเช่น สินค้าสูญหาย สินค้าขาด-เกิน ไม่ตรงตามระบบบัญชี ทำให้สินค้าไม่มีส่งมอบให้กับลูกค้า หากองค์กรของท่านประสบกับปัญเหล่านี้ หลักสูตร การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) เพื่อป้องสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี” เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยเป็นแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าเพื่อช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร

  วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 1. ทราบถึงแนวทางในการบริหารงานคลังสินค้าสำเร็จรูป
 2. ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการรับ จัดเก็บ และจ่าย สินค้าปกติและสินค้าอันตราย
 3. ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บ และสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม      สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย
 4. ทราบถึงแนวทางการควบคุมสินค้า (Stock Card) โดยใช้  BIN CARD บันทึกสำหรับธุรกิจที่เริ่มดำเนินการช่วยลดต้นทุน เรื่องโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า และการใช้ระบบ SAP
 5. ทราบถึงแนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ
 6. ทราบถึงแนวทางการตรวจนับย่อย (Cycle Count) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย
 7. ทราบถึงขั้นตอนแนวทางในการเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี
 8. การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าในแต่ละประเภท
 9. การปฏิบัติงานตามระบบ ISO การจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความสำคัญของคลังจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
 2. ทราบถึงแนวทางในการบริหารงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการปฏิบัตงานภายในคลังสินค้า
 3. ขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานในคลังสินค้า การรับ จัดเก็บและจ่าย /การรับสินค้าแบบไม่ครบจำนวนตาม PO /การตรวจรับแบบ 100% และการสุ่มตรวจ /การรับและจ่ายสินค้ากรณีเร่งด่วนขณะตรวจนับ
 4. การควบคุมสินค้าด้วย (Stock Card) โดยใช้  BIN CARD / ระบบ SAP / ระบบคอมพิวเตอร์
 5. ขั้นตอนและแนวทางในการจัดเก็บสินค้า และการกำหนด Location เพื่อการจัดเก็บ /จัดเก็บ FIFO/ FEFO /LIFO / ABC /จัดเก็บตามกลุ่มสินค้า/จัดเก็บแบบ Fix Location ,แบบไม่ Fix location/จัดเก็บแบบตามลักษณะของสินค้า/จัดเก็บสินค้าอันตราย
 6. การโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับ Location ในระบบ
 7. ขั้นตอนและแนวทางในการจ่ายสินค้าตามเอกสาร ต่างๆ /การตัดจ่าย Stock Card ด้วย BIN CARD / COMPUTER / ระบบ SAP /การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ
 8. วิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท การจัดเก็บและการจัดทำรายงานการติดตาม/สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน     ใบยืมสินค้ามีอายุการจัดเก็บสินค้าอันตราย
 9. ขั้นตอนและแนวทางในการจัดทำ Cycle Count (ตรวจนับย่อย) และการตรวจนับสินค้าในแต่ละรูปแบบ
 10. การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภทเพื่อให้ตรงตามระบบ ISO
 11. รูปแบบการจัดทำรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า
 12. การวางแผนในการตรวจนับสินค้ากลางปีและปลายปี เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้อง
 13. การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามระบบ ISO และการจัดทำ KPI  เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละกระบวนการขั้นตอน รวมถึงการจัดทำรายงานแต่ละประเภท
 14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้จัดการ หัวหน้างาน  ธุรการคลังสินค้า พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในคลัง หรือองค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานด้านคลังสินค้า นักศึกษาด้านโลจิสติกส์ ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมก่อนสำเร็จการศึกษา องค์กรที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบและบวนการการทำงานภายในคลังสินค้า หรือองค์กรที่เริ่มดำเนินธุรกิจและต้องการรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงาน หรือวางระบบคลังสินค้า   

 การอบรมสัมมนาเน้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงรวมถึง work shop และตัวอย่าง KPI แบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน  ที่เกี่ยวของกับคลังสินค้า สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

 กำหนดการ       เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ  3,000 บาท

3,000 + 210 = 3,210

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

2,800 + 196 = 2,996

 

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

 

 

** รับผู้เข้าอบรมสัมมนาจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Logistics Movement Roundtable หัวข้อ Logistics Automation... Now and Next
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจ...
ขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop พร้อม Certificate (รับจำนวนจำกัด) โดย ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์&ซัพพลายเชน
การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น สินค้าไม่ได้ขนาด ไม่ตรงสเปค สภาพไม่สมบูรณ์ สินค้าไม่ครบฯลฯ อาจเกิดจากสาเหตุหลายๆประการ ซึ่งการตรวจรับ-ตรวจจ่าย ก็มี...
ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอ...
ในปัจจุบันการขนส่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจ เพราะเป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเน้นไปในหัวใจหลักของกา...
สถานการณ์พลังงานประเทศไทย เราจำเป็นต้องรู้ให้ทัน!!! เพื่อปรับตัวและใช้พลังงานในทิศทางใด
เนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตาม IMDG Code กำหนด พร้อมทั้งการนำ workshop มาใช้ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาอย่างชัดแจ้งมากขึ้น
Letter of Credit เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการชำระค่าสินค้าของผู้ซื้อ ขณะเดียวกันผู้ขายก็พึงพอใจถ้าได้รับการชำระเงินด้วย L/C ที่ผู้ซื้อเปิดมาให้ เพราะผู้ขายทราบดีว...