มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรม ภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ(30 พ.ค. 2563) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรม ภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ(30 พ.ค. 2563) อ.นนทพัฒน์

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ

      หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือวิทยากรภายในองค์กรมีทักษะ และมีความพร้อมในการจัดอับรมสัมมนาภายในและภายนอกองค์กรโดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรม การวางตัว การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรมหรือเกมส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาที่อบรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ช่วยในการพัฒนาและวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 1. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร
 2. ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม
 3. ทราบถึงหลักและวิธีการพูดที่ถูกต้อง
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วมของพนักงานอบรม ให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร รวมถึงนำกิจกรรมหรือเกมส์มาใช้
 5. ทราบถึงแนวทางการค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร
 6. เป็นแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
 7. ทราบถึงเทคนิคในการนำเสนอในการเป็นวิทยากร
 8. ทราบถึงเทคนิคการอบรมพนักงนของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
 9. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอนและขึ้นเวที
 10. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพการแนะนำตัว
 11. การจัดทำรายงานต่างๆ รวมถึงตัวชี้วัด
 12. ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 หัวข้อการฝึกอบรม

 1. บทบาทหน้าที่และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม
 2. ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม
 3. การถ่ายทอดเนื้อหา การพูด  การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลาในการฝึกอบรม
 4. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม
 5. การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม
 6. การคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรในองค์กรหรือหน่วยงาน
 7. การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม
 8. การวางแผน และกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการฝึกอบรม
 9. การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม
 10. การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน
 11. การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการออกแบบการจัดกิจกรรม workshop
 12. การออกแบบและเขียนหลักสูตร รวมถึงการจัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอ
 13. แนวทางในแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเป็นวิทยากร
 14. การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ
 15. การจัดทำรายงานเอกสารต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร
  • รายงานการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่
  • รายงานการจัดฝึกอบรมภายนอกสำหรับพนักงาน
  • รายงานประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพนักงาน
  • การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
  • ประเมินผลในการฝึกอบรม                                               16.ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมสัมมนา

 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่ดูแลเรื่องการอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ หรือพัฒนาพนักงานเก่าเพื่อให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น องค์กรที่ต้องการพัฒนาพนักงานให้เป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะ รวมถึงผู้ที่สนใจในอาชีพวิทยากร

ฝึกอบรม – สัมมนา  

 เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

  กำหนดการ :    เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ  3,000 บาท

3,000 + 210 = 3,210

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

2,800 + 196 = 2,996

 

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

 


** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, ทักษะการเป็นวิทยากร, การขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญเค้าอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 0011 วันที่ 7-9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300)” วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอ...
สัมมนาที่จะพาท่านไปสู่ความสำเร็จ บรรยายจากประสบการณ์ของ "Millionaire" ที่เคยติดลบมากถึง 8 หลัก มาก่อน เขาพลิกชีวิตกลับมาได้อย่างไร..
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้...???
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมี...
องค์กรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม 1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
กระบวนการจัดการความรู้อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างดำเนินงานเสริมพลังภาคีเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาวะจึงจัดให้มีการอบร...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ผู้เข้าอบรม และผู้บริหารที่รู้สึกว่าต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการมีเวลามากขึ้นในการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ท...
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยที่จะเริ่มจากการปรับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ผิดๆ ของผู้เรียนที่ได้มาจากการเ...