มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรม ภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ(30 พ.ค. 2563) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 196 ครั้ง
การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรม ภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ(30 พ.ค. 2563) อ.นนทพัฒน์

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ

      หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือวิทยากรภายในองค์กรมีทักษะ และมีความพร้อมในการจัดอับรมสัมมนาภายในและภายนอกองค์กรโดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรม การวางตัว การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรมหรือเกมส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาที่อบรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ช่วยในการพัฒนาและวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 1. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร
 2. ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม
 3. ทราบถึงหลักและวิธีการพูดที่ถูกต้อง
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วมของพนักงานอบรม ให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร รวมถึงนำกิจกรรมหรือเกมส์มาใช้
 5. ทราบถึงแนวทางการค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร
 6. เป็นแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
 7. ทราบถึงเทคนิคในการนำเสนอในการเป็นวิทยากร
 8. ทราบถึงเทคนิคการอบรมพนักงนของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
 9. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอนและขึ้นเวที
 10. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพการแนะนำตัว
 11. การจัดทำรายงานต่างๆ รวมถึงตัวชี้วัด
 12. ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 หัวข้อการฝึกอบรม

 1. บทบาทหน้าที่และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม
 2. ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม
 3. การถ่ายทอดเนื้อหา การพูด  การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลาในการฝึกอบรม
 4. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม
 5. การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม
 6. การคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรในองค์กรหรือหน่วยงาน
 7. การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม
 8. การวางแผน และกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการฝึกอบรม
 9. การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม
 10. การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน
 11. การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการออกแบบการจัดกิจกรรม workshop
 12. การออกแบบและเขียนหลักสูตร รวมถึงการจัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอ
 13. แนวทางในแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเป็นวิทยากร
 14. การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ
 15. การจัดทำรายงานเอกสารต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร
  • รายงานการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่
  • รายงานการจัดฝึกอบรมภายนอกสำหรับพนักงาน
  • รายงานประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพนักงาน
  • การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
  • ประเมินผลในการฝึกอบรม                                               16.ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมสัมมนา

 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่ดูแลเรื่องการอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ หรือพัฒนาพนักงานเก่าเพื่อให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น องค์กรที่ต้องการพัฒนาพนักงานให้เป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะ รวมถึงผู้ที่สนใจในอาชีพวิทยากร

ฝึกอบรม – สัมมนา  

 เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

  กำหนดการ :    เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ  3,000 บาท

3,000 + 210 = 3,210

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

2,800 + 196 = 2,996

 

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

 


** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, ทักษะการเป็นวิทยากร, การขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น
ในระบบการผลิตในปัจจุบันเครื่องมือวัดถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการชี้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา เนื่องจากเครื่องมือวัดที่ใช้งานในระบบงานอุตสาหกรรมนั้น หากเกิดความผิดพลาดขึ้นก...
เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม
ความเข้าใจในมิติต่างๆของไวน์ จะทำให้คุณรู้จักเลือกซื้อไวน์และสามารถเข้าใจคุณค่าของไวน์ที่แท้จริง
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300)" รุ่น 32 วันที่ 17-19 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การออกแบบระบบโครงข่าย FTTx (Designing FTTx Networks)" วันที่ 19 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
พื้นที่ไม่เกิน 150 ตรม. 2,500 บาท - พื้นที่ 151 ตรม. ขึ้นไปคิดเพิ่ม ตรม. ละ 10 บาท
หลักสูตรที่จะสอนเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหุงข้าว การแล่ปลา การใช้มีดและการลับมีด ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าถึงวิธีการทำอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ อย่างถูกต้...
7 QC Tools เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งมีกระบวนการของ กิจกรรมตามลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกัน โดยมากมักจะใช้เพื่อแก้ปัญหา QC อย่างไรก็ตามสำหรับการ แก้ไขปั...