มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (27 มี.ค.2563) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 27 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (27 มี.ค.2563) อ.นนทพัฒน์

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

 หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งองค์กรที่ได้แต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นมาใหม่ ในบางครั้งหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งภาวะการเป็นผู้นำ ความรู้ในเรื่องของศาสตร์และศิลปะในการบริหารคนและบริหารงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีตามนโยบายขององค์กร อีกทั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าย้งไม่ทราบถึงหลักการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาและหากไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักการการเป็นหัวหน้าแล้วก็ย่อมต้องส่งผลเสียต่อองค์กรโดย หลักสูตร การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่  เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่กลายเป็นหัวหน้าที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง และช่วยในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 1. ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้า
 2. ทราบถึงคุณสมบติของการเป็นหัวหน้าที่ดี
 3. ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงวิธีการบริหารงาน และการบริหารคน
 4. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงธรรมชาติของลูกน้องประเภทต่างๆ
 5. ทราบวิธีการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการส่งมอบงาน
 6. เข้าใจถึงศิลปะในการสื่อสาร การประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ทราบถึงวิธีการบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 8. ทราบถึง10 พฤติกรรมที่หัวหน้ามีต่อลูกน้อง เพื่อการสร้างความสุขให้กับองค์กร
 9. ทราบถึงหลักการบริหารคนบนความแตกต่าง DISCและพฤติกรรมเบื้องตนในการอ่านคน และลักษณะของคนแต่ละ Generation
 10. ทราบถึงแนวคิดในการให้คะแนนประเมินผลงาน
 11. ทราบถึงวิธีการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพ KPI
 12. ทราบถึงปัญหาของหัวหน้าที่พบ และแนวทางในการแก้ไข

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
 2. คุณสมบัติที่ดีของการเป็นหัวหน้างาน
 3. หัวหน้างานกับความเป็นผู้นำ
 4. ทักษะด้านความรู้  ความเข้าใจ ทัศนคติ สำหรับหัวหน้างานที่มีต่อองค์กร
 5. ศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 6. การวางตัว การควบคุมอารมณ์ และการทำงานเป็นทีม
 7. การวางแผนการทำงานเมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 8. หัวหน้ากับความรับผิดชอบ การบริหารเวลา
 9. 10 พฤติกรรมของหัวหน้าที่มีต่อลูกน้องในการสร้างความสุขให้กับองค์กร
 10. การสั่งงาน มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และการติตามงาน
 11. หลักการบริหารคนบนความแตกต่าง ( DISC ) ในการอ่านคนเพื่อการบริหารจัดการ  และลักษณะของคนแต่ละ Generation
 12. การบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 13. ธรรมชาติของลูกน้องในการปฏิบัติงาน และวิธีการบริหารจัดการ
 14. วิธีการควบคุมลูกน้องในแต่ละประเภท และวิธีการบริหารจัดการลูกน้องแต่ละแบบ
 15. การประเมินให้คะแนนผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 16. การวิเคราะห์หน่วยงาน (SWOT) และวิเคราะห์ปัญหา ด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
 17. ขึ้นตอนและวิธีการ การจัดทำ KPI  เพื่อวัดประสิทธิภาพ ให้ตรงตามระบบ ISO
 18. แนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
 19. การทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข                    

 

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

 •  เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งกิจกรรม เกมส์ แบบทดสอบ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

  กำหนดการ :      เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ  2,800 บาท

2,800 + 196 = 2,996

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท

2,500 + 175 = 2,675

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรมรวมถึงสถานที่ในการอบรม

  

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

 

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, ทักษะการเป็นวิทยากร, การขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานในแผนกจัดซื้อได้อย่างเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กร
เครื่องมือการจัดการในการที่จะมอบหมายและติดตามงาน รวมทั้งเป็นเข็มทิศในการพัฒนาสมรรถนะ
A Chance Learning สถาบันอันดับหนึ่งในการสอนผลิตเครื่องสำอางมาตั้งแต่ปี 2545 ขอแนะนำ หลักสูตรใหม่ เอาใจคนรักผลิตภัณฑ์แนวออแกนิค เรียนทำ =Natural Body Butter= ✱เนยบำรุงผิวสูตรธรรม...
อาหารจีนระดับภัตตาคาร กว่า 23 เมนู ที่คุณไม่ควรพลาด!! อบรมทุกวันเสาร์ ลงปฏิบัติจริงทุกเมนู
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด พลังงาน
การจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ สมรรถนะ หรือ Competency เป็นเทคนิคในการระบุถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของ DCC เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมเอกสารที่มีประสิทธิภาพไม่ต้องหา DCC ใหม่บ่อยๆ
เพื่อเผยแพร่ และอบรมให้บุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการผลิตโดยการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการออกแบบและการผ...
เรียนรู้ หลักการโค้ช แนวทางสู่การพัฒนามิตรภาพ การเจรจา โค้ชซิ่ง อย่างไร!?? ให้บรรลุเป้าหมาย ลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป ส่วนลด 20%