มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (27 มี.ค.2563) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 27 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 188 ครั้ง
การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (27 มี.ค.2563) อ.นนทพัฒน์

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

 หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งองค์กรที่ได้แต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นมาใหม่ ในบางครั้งหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งภาวะการเป็นผู้นำ ความรู้ในเรื่องของศาสตร์และศิลปะในการบริหารคนและบริหารงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีตามนโยบายขององค์กร อีกทั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าย้งไม่ทราบถึงหลักการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาและหากไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักการการเป็นหัวหน้าแล้วก็ย่อมต้องส่งผลเสียต่อองค์กรโดย หลักสูตร การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่  เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่กลายเป็นหัวหน้าที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง และช่วยในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 1. ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้า
 2. ทราบถึงคุณสมบติของการเป็นหัวหน้าที่ดี
 3. ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงวิธีการบริหารงาน และการบริหารคน
 4. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงธรรมชาติของลูกน้องประเภทต่างๆ
 5. ทราบวิธีการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการส่งมอบงาน
 6. เข้าใจถึงศิลปะในการสื่อสาร การประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ทราบถึงวิธีการบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 8. ทราบถึง10 พฤติกรรมที่หัวหน้ามีต่อลูกน้อง เพื่อการสร้างความสุขให้กับองค์กร
 9. ทราบถึงหลักการบริหารคนบนความแตกต่าง DISCและพฤติกรรมเบื้องตนในการอ่านคน และลักษณะของคนแต่ละ Generation
 10. ทราบถึงแนวคิดในการให้คะแนนประเมินผลงาน
 11. ทราบถึงวิธีการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพ KPI
 12. ทราบถึงปัญหาของหัวหน้าที่พบ และแนวทางในการแก้ไข

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
 2. คุณสมบัติที่ดีของการเป็นหัวหน้างาน
 3. หัวหน้างานกับความเป็นผู้นำ
 4. ทักษะด้านความรู้  ความเข้าใจ ทัศนคติ สำหรับหัวหน้างานที่มีต่อองค์กร
 5. ศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 6. การวางตัว การควบคุมอารมณ์ และการทำงานเป็นทีม
 7. การวางแผนการทำงานเมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 8. หัวหน้ากับความรับผิดชอบ การบริหารเวลา
 9. 10 พฤติกรรมของหัวหน้าที่มีต่อลูกน้องในการสร้างความสุขให้กับองค์กร
 10. การสั่งงาน มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และการติตามงาน
 11. หลักการบริหารคนบนความแตกต่าง ( DISC ) ในการอ่านคนเพื่อการบริหารจัดการ  และลักษณะของคนแต่ละ Generation
 12. การบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 13. ธรรมชาติของลูกน้องในการปฏิบัติงาน และวิธีการบริหารจัดการ
 14. วิธีการควบคุมลูกน้องในแต่ละประเภท และวิธีการบริหารจัดการลูกน้องแต่ละแบบ
 15. การประเมินให้คะแนนผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 16. การวิเคราะห์หน่วยงาน (SWOT) และวิเคราะห์ปัญหา ด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
 17. ขึ้นตอนและวิธีการ การจัดทำ KPI  เพื่อวัดประสิทธิภาพ ให้ตรงตามระบบ ISO
 18. แนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
 19. การทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข                    

 

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

 •  เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งกิจกรรม เกมส์ แบบทดสอบ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

  กำหนดการ :      เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ  2,800 บาท

2,800 + 196 = 2,996

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท

2,500 + 175 = 2,675

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรมรวมถึงสถานที่ในการอบรม

  

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

 

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, ทักษะการเป็นวิทยากร, การขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “DWDM Technology and Testing” รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลสูงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตของค...
เป็นการนำเสนอ (Presentation) ให้เข้าใจง่าย ตรงประเด็น และโดนใจสุดๆ
สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ไทยเป็นฐานการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่อาเซียน
เพื่อเผยแพร่ และอบรมให้บุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการผลิตโดยการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการออกแบบและการผ...
เลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ราคาพิเศษสุด ทุกที่นั่ง เพียงท่านละ 3,200 เท่านั้น ราคาก่อน Vat 7%
สืบสานกับตลาดให้ภาพลักษณ์ชัดเจน นำไปสู่การสร้าง Position