มีค่าใช้จ่าย

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

อบรมวันที่ 04 เมษายน 2563
จำนวนคนดู 157 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในทุกองค์กรได้มีการขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แล้วเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าชื่อถือในระบบการทำงานแก่ลูกค้า และเป็นมาตรฐานให้พนักงานทุกคนในการทำงานแต่ยังมีอีกหลายองค์กรที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แต่ประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านบุคลากรที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบด้านเอกสาร ซึ่งหากไม่สามารถขอรับรองมาตรฐานเพื่อขอระบบ ISO ได้แล้ว อาจทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้านต่อธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้น หลักสูตร “ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 90012015 ”  จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานของท่านได้เข้าใจความสำคัญของระบบ ISO รวมถึงแนวทางในการเขียนเอกสาร และการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้เพื่อขอรับรองมาตรฐานเพื่อเข้าระบบ ISO เช่น การเขียน ROCEDURE, WORKINSTRUCTION, การจัดทำ SUPPORTING DOUCMENT, การเขียนปิดใบ CAR, การเขียนคำขอแก้ไขเอกสารใบ DAR รวมแนวทางการจัดทำความเสี่ยง เพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของระบบ ISO   

 วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

 1. เพื่อใหผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสำคัญในระบบ ISO
 2. ทราบถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ต้องใช้ในระบบ ISO
 3. ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเขียนเอกสารต่างๆ
 4. ทราบถึงการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 5. ทราบถึงการกำหนดหน้าที่ในการดูแลเอกสาร
 6. ทราบถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO
 7. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางในการจัดทำ KPI
 8. ทราบถึงแนวทางในการจัดทำความเสี่ยงตามระบบ ISO
 9. ทราบถึงแนวทางในการควบคุมจัดเก็บเอกสาร และระยะเวลาการทำลาย
 10. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางในการจัดทำรายงาน เพื่อใช้ในการประชุมทบทวนคุณภาพ
 11. ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ISO  

 หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 1. ความสำคัญการขอรับรองมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ระบบ ISO
 2. เอกสารที่ต้องใช้ในระบบ ISO
 3. การออกแบบฟอร์ม และจัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 4. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเอกสาร
 5. การจัดเก็บเอกสารในการควบคุมและทำลาย
 6. แนวทางในการเขียน และจัดทำเอกสารของแต่ละหน่วยงาน

6.1  ROCEDURE (การกำหนดวัตถุประสงค์ คำนิยาม ขอบเขต เอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดระเบียบวิธีปฎิบัติ)

6.2  WORKINSTRUCTION (การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

6.3 การจัดทำ SUPPORTING DOUCMENT

6.4 การเขียน CAR, การเขียนคำขอแก้ไขเอกสารใบ DAR

7. แนวทางในการกำหนดและจัดทำ KPI

8. แนวทางในการกำหนดและจัดทำความเสี่ยงตามระบบ ISO

9. การจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการประชุมทบทวนคุณภาพ

10.การกำหนดและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในตามระบบ ISO

11.ปํญหาและแนวทางในการแก้ไขในด้านต่างๆ

WORKSHOP :  การจัดทำแบบฟรอ์มต่างๆ  การเขียน ROCEDURE, WORKINSTRUCTION,  การจัดทำ SUPPORTING, DOUCMENT,การจัดทำและการกำหนด KPI,การเขียน CAR และใบ DAR , การจัดทำความเสี่ยง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. องค์กรที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
 2. องค์กรที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ในอนาคต 

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

   กำหนดการ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

 

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน  ท่านละ  3,000

3,000 + 210 = 3,210

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800

2,800 + 196 = 2,996

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม

 

 สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

 

 

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การบริหารงานขนส่งสินีค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูป, การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์ให้เป็นมืออาชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)” รุ่นที่ 9
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการฟังเพื่อจับคำสำคัญและประเด็นสำคัญได้ อย่างตรงประเด็น ชัดเจน กระชับ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังกับการสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างมีประสิท...
หลักสูตรนี้ เพื่อเป็นการเเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านงานบริการ ในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และกลับมาใช้บริการอย่า...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับSix Sigmaเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้...
แนวความคิดในการทำการค้ายุคใหม่ขึ้นมา เพื่อสร้างธุรกิจให้มั่นคงและเป็นที่รู้จักโดยการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นฐาน จากนั้นก็จะมีนโยบายต่างๆออกมาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับเครื่องหมายการ...
ลินทรีย์เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา สารเคมี และการเกษตร สำหรับการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพนั้นจำเป็นต้องอาศั...
การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตบวกของเราและโอกาสทองขององค์กร หลักสูตรนี้มีเพื่อสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับคนในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “DWDM Technology and Testing” รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557