มีค่าใช้จ่าย

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

อบรมวันที่ 04 เมษายน 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในทุกองค์กรได้มีการขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แล้วเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าชื่อถือในระบบการทำงานแก่ลูกค้า และเป็นมาตรฐานให้พนักงานทุกคนในการทำงานแต่ยังมีอีกหลายองค์กรที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แต่ประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านบุคลากรที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบด้านเอกสาร ซึ่งหากไม่สามารถขอรับรองมาตรฐานเพื่อขอระบบ ISO ได้แล้ว อาจทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้านต่อธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้น หลักสูตร “ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 90012015 ”  จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานของท่านได้เข้าใจความสำคัญของระบบ ISO รวมถึงแนวทางในการเขียนเอกสาร และการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้เพื่อขอรับรองมาตรฐานเพื่อเข้าระบบ ISO เช่น การเขียน ROCEDURE, WORKINSTRUCTION, การจัดทำ SUPPORTING DOUCMENT, การเขียนปิดใบ CAR, การเขียนคำขอแก้ไขเอกสารใบ DAR รวมแนวทางการจัดทำความเสี่ยง เพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของระบบ ISO   

 วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

 1. เพื่อใหผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสำคัญในระบบ ISO
 2. ทราบถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ต้องใช้ในระบบ ISO
 3. ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเขียนเอกสารต่างๆ
 4. ทราบถึงการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 5. ทราบถึงการกำหนดหน้าที่ในการดูแลเอกสาร
 6. ทราบถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO
 7. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางในการจัดทำ KPI
 8. ทราบถึงแนวทางในการจัดทำความเสี่ยงตามระบบ ISO
 9. ทราบถึงแนวทางในการควบคุมจัดเก็บเอกสาร และระยะเวลาการทำลาย
 10. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางในการจัดทำรายงาน เพื่อใช้ในการประชุมทบทวนคุณภาพ
 11. ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ISO  

 หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 1. ความสำคัญการขอรับรองมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ระบบ ISO
 2. เอกสารที่ต้องใช้ในระบบ ISO
 3. การออกแบบฟอร์ม และจัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 4. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเอกสาร
 5. การจัดเก็บเอกสารในการควบคุมและทำลาย
 6. แนวทางในการเขียน และจัดทำเอกสารของแต่ละหน่วยงาน

6.1  ROCEDURE (การกำหนดวัตถุประสงค์ คำนิยาม ขอบเขต เอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดระเบียบวิธีปฎิบัติ)

6.2  WORKINSTRUCTION (การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

6.3 การจัดทำ SUPPORTING DOUCMENT

6.4 การเขียน CAR, การเขียนคำขอแก้ไขเอกสารใบ DAR

7. แนวทางในการกำหนดและจัดทำ KPI

8. แนวทางในการกำหนดและจัดทำความเสี่ยงตามระบบ ISO

9. การจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการประชุมทบทวนคุณภาพ

10.การกำหนดและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในตามระบบ ISO

11.ปํญหาและแนวทางในการแก้ไขในด้านต่างๆ

WORKSHOP :  การจัดทำแบบฟรอ์มต่างๆ  การเขียน ROCEDURE, WORKINSTRUCTION,  การจัดทำ SUPPORTING, DOUCMENT,การจัดทำและการกำหนด KPI,การเขียน CAR และใบ DAR , การจัดทำความเสี่ยง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. องค์กรที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
 2. องค์กรที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ในอนาคต 

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

   กำหนดการ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

 

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน  ท่านละ  3,000

3,000 + 210 = 3,210

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800

2,800 + 196 = 2,996

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม

 

 สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

 

 

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การบริหารงานขนส่งสินีค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูป, การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์ให้เป็นมืออาชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมภาษา C (ขั้นพื้นฐาน)”
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (Computer aided Engineering, CAE) หลักสูตร : B1. ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "หม้อต้มน้ํามันร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรฮีีตเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Hot oil Economizer Air-preheater)"
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พื้นฐานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะต้องเผชิญในการทำงานวันนี้ โดยใช้กรณีศึ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งอุปกรณ์ Switch (H3C) ในระบบเครือข่าย” รุ่นที่ 9
การจัดหาสินค้าหรือวัสดุแบบสะเปะสะปะ สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว เป็นสาเหตุให้ต้นทุนด้านการ ปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัว
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "เริ่มต้นพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวบน ARM Cortex-M4 (STM32F3)" รุ่น 2 วันที่ 22-24 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การออกแบบแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง (Switching Power Supply Design) " รุ่น 2 วันที่ 29-30 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร