มีค่าใช้จ่าย

การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ(อ.นนทพัฒน์)

อบรมวันที่ 31 มกราคม 2563
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ(อ.นนทพัฒน์)

การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่ประสิทธิภาพ 

     ปัจจุบันการขนส่งหรือนำสินค้าเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการขนส่งสินค้ามีทั้งรถของบริษัทเอง และรถที่ให้บริการจากภายนอก (outsource) เพื่อส่งสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ แต่ปัญหาด้านการขนส่งมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องรถขนส่ง เรื่องพนักงานขับรถ เรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายขนส่งในแต่ละเที่ยว การให้บริการ สินค้าเสียหาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่มีการบริหารจัดการให้ดี จะทำให้เกิดผลกระทบด้านต้นทุนเป็นอย่างมากดังนั้น หลักสูตร “การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ทราบถึงแนวทางในการควบคุมและบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและให้งานมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาด้านต่างๆ และทราบถึงต้นทุนในการขนส่งแต่ละเที่ยวเพื่อบริการจัดการ รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด และการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ทั้งการแต่งกาย กิริยามรรยาท เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

 วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

 

 1. ทราบถึงความสำคัญในการขนส่งสินค้าและขั้นตอนในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบ
 2. ทราบถึงแนวทางในการควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง
 3. ทราบถึงหลักการในการจัดทำคู่มือในการปฎิบัติงานให้กับพนักงานขับรถ
 4. ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา
 5. ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาที่ถูกและการบริหารจัดการ
 6. ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน
 7. การจัดทำรายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประภท และการจัดทำใบคุม
 8. ทราบถึงแนวทางในการคิดคำนวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน
 9. แนวทางในการประเมินขนส่งทั้งภายในและภายนอก
 10. ทราบถึงการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนส่ง KPI ตามระบบ ISO
 11. หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 12. ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้อง

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 1. ความหมาย และความสำคัญของการขนส่งสินค้า
 2. การควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน
 3. การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง
 4. แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนด
 5. การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน
 6. วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน

6.1 การขนส่งกรณีปกติ

6.1 การขนส่งกระทันหัน

6.3 การขนส่งกรณีพิเศษ

7. การจัดทำใบคุมและรูปแบบใบคุม ในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องเพื่อส่งมอบเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

9.วิธีการคัดเลือกหา Outsource การบริหารการจัดการ และการทำสัญญา

10.การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

11.แนวทางในการประเมินขนส่ง และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่งประเภทต่างๆ

เพื่อทราบต้นทุนในแต่ละเที่ยว

12. แนวทางในการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวในทุกจังหวัด ทุกอำเภอเพื่อทราบต้นทุนในการขนส่งแต่ละเที่ยว

13. การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการทำ KPI ตามระบบ ISO พร้อมตัวอย่างและหลักการคิด

14. ปัญหาและแนวทางในการปัองกันปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับผู้เข้าอบรมสัมมนา

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลขนส่ง หรือผู้ที่กำลังได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลขนส่ง ผู้บริหารองค์กรที่ต้องการทราบแนวทางในการปฏิบัติงานขนส่งเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ และวิธีการทำงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

 วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

   เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ

 วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี      

      กำหนดการ : เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด  สุขุมวิท  ซ.5

 

รายการค่าลงทะเบียน  บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

 สมัคร 1 ท่าน

3,900 + 273 = 4,173

สมาชิก 3,500

3,500 + 245 = 3,745

สมัคร 3-5 ท่าน  ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

  หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การบริหารงานขนส่งสินีค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูป, การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์ให้เป็นมืออาชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Ms-Excel ช่วยในการบริหารสินค้าคงคลังได้
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีควา...
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
ระบบ “โลจิสติกส์” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร เพราะ “โลจิสติกส์” ถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมแล...
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (itbs) (สถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์ *พร้อมจัดหางาน)
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...