มีค่าใช้จ่าย

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าเพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต(อ.นนทพัฒน์)

อบรมวันที่ 14 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 207 ครั้ง
การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าเพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต(อ.นนทพัฒน์)

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าเพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต

     ในการดำเนินธุรกิจคลังสินค้า ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ในแต่ละขึ้นตอนเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการทุจริต และให้สินค้าอยู่ครบตรงตามจำนวนในระบบัญชี ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานคลังสินค้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรับสินค้า การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับย่อย (Cycle Count) รวมถึงการตรวจนับสินค้ากลางปี ปลายปี  และการบริหารจัดการสินค้าประเภทต่างๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย และเพื่อความถูกต้องตรงตามระบบ ISO รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการและแนวทางในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการวัดประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะช่วยป้องกันการทุจริตและลดต้นทุนให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้จัดการ หัวหน้างาน  ธุรการคลังสินค้า พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในคลัง ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านคลังสินค้า นักศึกษาด้านโลจิสติกส์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาองค์กรที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบภายในคลังสินค้า หรือองค์กรที่เริ่มดำเนินธุรกิจและต้องการรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงาน หรือผู้ที่ต้องการจัดระบบคลังสินค้าใหม่   

 การอบรมสัมมนาเน้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงรวมถึง work shop และตัวอย่าง KPI แบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวของกับคลังสินค้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 

 1. ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานและการควบคุม
 2. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการรับ จัดเก็บ และจ่าย ได้อย่างถูกวิธี
 3. ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท สินค้าเคลม สินค้าชำรุดสินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บรวมถึงสินค้าอันตราย
 4. ทราบถึงแนวทางการควบคุมสินค้าแบบ (Stock Card) โดยใช้  BIN CARD บันทึก และช่วยลดต้นทุน เรื่องโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า และการใช้ระบบโปรแกรมควบคุม เช่น SAP
 5. ทราบถึงแนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ และการจัดเก็บสินค้าอันตราย
 6.  ทราบถึงแนวทางขั้นตอน และรูปแบบการตรวจนับย่อย Cycle Count
 7. ทราบถึงขั้นตอนแนวทางในการเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี
 8. การปฏิบัติงานตามระบบ ISO 9001:2015 และการจัดทำป้ายบ่งชี้
 9. ทราบถึงการจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอนตามระบบ ISO วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงาน

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานและการควบคุม
 2. ขั้นตอนกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการรับ จัดเก็บ และจ่าย รวมถึงการตรวจเช็คสินค้าในแต่ละขั้นตอน
 3. การควบคุมสินค้าด้วย (Stock Card) โดยใช้  BIN CARD / ระบบ SAP / ระบบคอมพิวเตอร์
 4. ขั้นตอน และแนวทางในการจัดเก็บสินค้าแต่ละรูปแบบ และการกำหนด Location ในการจัดเก็บ / FIFO/ FEFO /LIFO / ABC และการกำหนดเพื่อการใช้งานจริง / เก็บตามกลุ่มสินค้า / เก็บแบบ Fix Location ,แบบไม่ Fix location / เก็บแบบตามลักษณะของสินค้า / จัดเก็บสินค้าอันตราย
 5. การโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับ Location
 6. ขั้นตอนและแนวทางในการจ่ายสินค้า / บิลขาย /ใบเบิก /ใบยืม / เอกสารนอกระบบ  / การตัดจ่าย BIN CARD / COMPUTER / ระบบ SAP / การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ / การจ่ายสินค้าขณะตรวจรับ (ต้องการสินค้าเร่งด่วน) 
 7. วิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท และการจัดทำรายงานการติดตาม / สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน สินค้ามีอายุการจัดเก็บสินค้าอันตราย
 8. แนวทางในจัดทำ Cycle Count (ตรวจนับย่อย) และการตรวจนับสินค้า / กรณีแบบเห็นจำนวน               / ไม่เห็นจำนวนสินค้า  / การ Cycle Count แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน กลุ่มสินค้า
 9. รูปแบบในการจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภท
 10. การจัดการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า พร้อมเอกสารการควบคุม
 11. ขั้นตอนแนวทาง และวิธีการตรวจนับสินค้าประจำปีเพื่อความรวดเร็วและความถูกต้อง / การประสานงาน การวางแผน การจัดเตรียมเอกสาร
 12. การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามระบบ ISO 9001:2015 และแนวทางการปิด CAR
 13. KPI  กับการวัดผลประสิทธิภาพของการทำงาน และการจัดทำรายงาน และรูปแบบรายงาน  และการเขียน JD
 14. ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

  กำหนดการ   : เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด  สุขุมวิท  ซ.5

รายการค่าลงทะเบียน  บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

 สมัคร 1 ท่าน

3,900 + 273 = 4,173

สมาชิก 3,500

3,500 + 245 = 3,745

สมัคร 3-5 ท่าน  ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การบริหารงานขนส่งสินีค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูป, การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์ให้เป็นมืออาชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้สามารถยกระดับระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ในด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้าสู่ตลาดและห่วงโซ่คุณค่าโลก
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต...
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม · เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎห...
ห้ามพลาด!!การเรียนรู้กระบวนการนำเข้าสินค้า ตั้งแต่การวางแผนการสั่งซื้อ ตามขั้นตอนถึงคลังสินค้า
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม · เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎห...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
สัมมนา การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความเสี่ยงเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก วิธีวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า
เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการจัดการ แนวทางและเทคนิคปฎิบัติ การขนส่งนำเข้าและส่งออก