มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique สมัคร 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

อบรมวันที่ 30 มกราคม 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique สมัคร 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

หลักการและเหตุผล
การเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องขึ้นในระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปสู่การดำเนินการขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เทคนิคหนึ่งที่ทางอุตสาหกรรมนิยมใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็คือ การใช้เทคนิคของการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 8D Report, Why-Why Analysis Technique เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้แก้ไปแล้วกลับมาเกิดซ้าอีก อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อองค์กร

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไข้ปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้

เนื้อหา
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 10.00 น. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปรกติ
10.00 - 11.00 น. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
• ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
11.00 - 12.00 น. การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
13.00 - 15.00 น. เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Method)
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique
15.00 - 16.00 น. รายละเอียดขั้นตอนของการทำ 8D
• จัดตั้งคณะทำงานข้ามสายงาน (CFT, CAT, PST) (Select the Team)
• ทำความเข้าใจกับปัญหาและลักษณะ/อาการปัญหา (Describe Problem)
• วางแผนปฏิบัติการแก้ไขที่อาการของปัญหาเพื่อให้เกิดผล*คราว
• ปฏิบัติและทวนสอบ (Implement and Verify Short Term Corrective Actions)
• หาและทวนสอบสาเหตุที่แท้จริง (Define and Verify Root Causes)
• ทบทวนการปฏิบัติการแก้ไข (Verify Corrective Actions)
• ปฏิบัติการแก้ไขอย่างถาวรที่สาเหตุ (Implement Permanent Corrective Actions)
• วางมาตรการการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)
• แสดงความยินดีกับคณะทำงาน (Congratulate your Team)

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย และ Workshop กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

วิทยากร
อ.ชาตรี วัชรมาศหาญ

สถานที่อบรม
Boulevard Hotel Bangkok (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)

ค่าลงทะเบียน
ราคา 3,500 บาท/ท่าน (รวมค่าเอกสาร, วุฒิบัตรอบรม, อาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม)
**พิเศษ! สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทร: 086-356-1539, 063-359-8887
Email: info@softlogiccenter.com
Website: http://www.softlogiccenter.com
**ปรึกษาเราได้ทุกหลักสูตร ทั้ง In-House Training และ Public Training**
**เรามีครบทุกหลักสูตรตามความต้องการ**

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, 8D Report, Why Why Analysis, การแก้ไขปัญหา 8D, Problem Solving

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การอบรมในหลักสูตรนี้จึงเป็นการใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ อย่างลึกซึ้ง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบทรงตัน และการเขียนแบบ 2 มิติ เพื่อการผลิตด้วย VISI” รุ่น2
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในก...
เพื่อเร่งสร้างบุคลากรให้เกิดความชำนาญตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์
ถ้าคุณอยากจัดการงานแม่บ้านสามารถได้อย่างมืออาชีพ มาเรียนรู้ได้ในหลักสูตร "การจัดการงานแม่บ้าน(ระดับปฏิบัติการ)"
องค์กรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม 1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การบริหารโดยอัตโนมัติ โดยให้คนทำงานทุกคนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำได้เองเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจะไปถึงจุดดังกล่าวให้ไ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานคร จัดโครงการอบรม หลักสูตร "ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐาน ด้วย WinCC" รุ่น 18 วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ความคิด -> ความรู้สึก -> การกระทำ => ผลลัพธ์ หากต้องการผลลัพธ์คือ "เงินล้าน" จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องคือ "ความคิด" แบบ "เงินล้าน"