มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

อบรมวันที่ 26 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 2611 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่
2.ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย
3.ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4.ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ผล และนำไปใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

Course Outline

การวิจัยตลาดยุคใหม่ และกระบวนการทำวิจัยทางการตลาด


   • ประเภทของการงานวิจัยในเชิงการตลาด อาทิ 
       - การทดสอบแนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
       - การวัดความพึงพอใจลูกค้า
       - การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอย
       - การวัดความเข้มแข็งและตำแหน่งของแบรนด์
       - การวัดผลตอบรับจากโฆษณาและแคมเปญการตลาด  ฯลฯ


   • กระบวนการวิจัยตลาด
       - ขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย
       - แปลงสิ่งที่อยากรู้สู่สมมติฐานการวิจัย 
       - ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาดสู่การกำหนดกรอบแนวคิด
       - เทคนิคการวิจัย และแนวทางการเลือกใช้
Customer Insight  ด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  

   • การตลาดทุกวันนี้หยั่งรู้แค่ลูกค้าเพียงพอแล้วหรือไม่? ใครบ้างที่เราควรสำรวจ
  

   • การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) 
       - ทำความรู้จักเทคนิคการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ข้อดีและข้อด้อยของการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
       - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
       - การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมสนทนาแต่ละกลุ่ม
       - วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนาให้เจอคนที่ใช่!!!
       - ลักษณะของผู้นำสนทนา (Moderator) และเทคนิคดำเนินการสัมภาษณ์ที่ดี 
 

   • การสัมภาษณ์เชิงลึก(Indepth Interview)
       - ทำความรู้จักเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อดีและข้อด้อยของการสัมภาษณ์เชิงลึก
       - เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สัมภาษณ์
       - แนวทางการร่างประเด็นคำถาม และกระบวนการสัมภาษณ์ที่กระชับ แต่ทรงประสิทธิภาพ      
  

   • เทคนิคการวิเคราะห์ ผลการวิจัยการตลาดยุคใหม่ (Guest Speaker)
  

   • การแปลงผลวิจัยสู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
       - ค่าทางสถิติเบื้องต้นต่างๆที่น่าสนใจ 
       - การวิเคราะห์และอ่านค่าผลการวิจัย
       - แนวทางวางแผนกลยุทธ์จากผลการวิจัย

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) 

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 5,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th

 


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวาง...
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด Event Marketing
วิเคราะห์ สร้างทักษะ ลดอัตราการเกิดซ้ำของปัญหารายวันที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ โดยการประยุกต์ใช้ระบบการแก้ไขและป้องกันปัญหาตามมาตรฐานสากล (ISO)
เป็นการอบรม สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบขอรับใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการอบรมเน้นเนื้อหาที่สำคัญที่มักจะออกสอบ การเกร็งข้อสอบ และการสร้างทักษะการทำข้อสอบจำล...
สิ่งที่สำคัญต่อการสร้างโอกาสในการขาย
รียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตน...
หลักสูตร Analytical Thinking จะเจาะลึกเข้าไปในชีวิตการทำงาน ที่ล้วนรายรอบไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากการสนทนากับคนรอบข้าง ทั้งจากการประชุมต่าง ๆ และจากการรับรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ...
เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน การจัดเตรียมแผนพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ
Start UP กับผู้ที่ผ่านจุดเริ่มต้นธุรกิจมาก่อนหน้าคุณแล้วและมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในวงการธุรกิจ