มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

อบรมวันที่ 26 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 2727 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่
2.ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย
3.ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4.ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ผล และนำไปใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

Course Outline

การวิจัยตลาดยุคใหม่ และกระบวนการทำวิจัยทางการตลาด


   • ประเภทของการงานวิจัยในเชิงการตลาด อาทิ 
       - การทดสอบแนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
       - การวัดความพึงพอใจลูกค้า
       - การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอย
       - การวัดความเข้มแข็งและตำแหน่งของแบรนด์
       - การวัดผลตอบรับจากโฆษณาและแคมเปญการตลาด  ฯลฯ


   • กระบวนการวิจัยตลาด
       - ขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย
       - แปลงสิ่งที่อยากรู้สู่สมมติฐานการวิจัย 
       - ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาดสู่การกำหนดกรอบแนวคิด
       - เทคนิคการวิจัย และแนวทางการเลือกใช้
Customer Insight  ด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  

   • การตลาดทุกวันนี้หยั่งรู้แค่ลูกค้าเพียงพอแล้วหรือไม่? ใครบ้างที่เราควรสำรวจ
  

   • การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) 
       - ทำความรู้จักเทคนิคการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ข้อดีและข้อด้อยของการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
       - เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
       - การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมสนทนาแต่ละกลุ่ม
       - วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนาให้เจอคนที่ใช่!!!
       - ลักษณะของผู้นำสนทนา (Moderator) และเทคนิคดำเนินการสัมภาษณ์ที่ดี 
 

   • การสัมภาษณ์เชิงลึก(Indepth Interview)
       - ทำความรู้จักเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อดีและข้อด้อยของการสัมภาษณ์เชิงลึก
       - เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สัมภาษณ์
       - แนวทางการร่างประเด็นคำถาม และกระบวนการสัมภาษณ์ที่กระชับ แต่ทรงประสิทธิภาพ      
  

   • เทคนิคการวิเคราะห์ ผลการวิจัยการตลาดยุคใหม่ (Guest Speaker)
  

   • การแปลงผลวิจัยสู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
       - ค่าทางสถิติเบื้องต้นต่างๆที่น่าสนใจ 
       - การวิเคราะห์และอ่านค่าผลการวิจัย
       - แนวทางวางแผนกลยุทธ์จากผลการวิจัย

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) 

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 5,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th

 


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่...
หลักการและเหตุผล จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบกา...
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในการด้านความเข้าใจต่อลูกค้าของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยเทคนิคและแนวทางการวิเคราะห์ Customer Insight เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับการสร้างกลยุทธ์ท...
หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (PROFESSIONAL HRD OFFICER) หลักสูตร 1 วัน สำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วน...
ลักษณะภาวะผู้นำที่จำเป็น สำหรับการขับเคลื่อการพัฒนาองค์กรและสร้างความยั้งยืน
พนักงานหรือบุคคลากรจัดเแ็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กรการที่พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานดดยวิธีการคิดบวก นับเป็นพลังดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้พัฒนาก้าวสู...
หลักการเเละเหตุผล ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถแต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุ...
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุต...
โลกดิจิตอลเป็นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักการตลาดยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการตลาดบนโลกดิจิตอลเพื่อความสามารถทางการแข่งขันและความสำเร็จเหนือคู่แข่ง