มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)

อบรมวันที่ 24 เมษายน 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องปรับตัวหลายๆ ด้านเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด กลยุทธ์ที่สามารถทำได้ผลดีคือ การลดต้นทุนความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการ ซึ่งความสูญเสียที่เป็นสาเหตุที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในกระบวนการคือ ความผิดพลาดของพนักงาน (Error) ส่วนความสูญเปล่า (Waste) การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และส่งมอบได้ทันเวลา สามารถทำให้องค์การลดความสูญเสีย  ทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุง  แก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้และมี จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอด

 

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน

2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการสังเกตลดความสูญเปล่าค้นหาความสูญเสีย 7 ประการ

3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต

กลุ่มเป้าหมาย

-พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

  1. 1.             ความหมายของความสูญเสีย
  2. 2.             ประเภทของความสูญเสีย
  3. 3.             เทคนิคการลดความสูญเสีย 7ประการ พร้อมตัวอย่าง

   ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

   ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)

   ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transpiration)

   ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)

   ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)

   ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)

   ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)

  1. 4.             การประยุกต์ใช้คุณค่าภายในตนเอง (Value) เพื่อลดความสูญเปล่า
  2. 5.             Workshop I: การพัฒนาศักยภาพในการลดความสูญเปล่าของตนเอง
  3. 6.             Workshop II: การค้นหาและลดความสูญเปล่าในกระบวนการ

วิธีการฝึกอบรม

                - การบรรยายและการฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา และนำเสนอผลงาน

 





คำค้นประกาศนี้ Tags: การลดความสูญเสีย, 7 Wastes, เทคนิคการลดความสูญเสีย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เมื่อการแข่งขันลดต้นทุนทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงเวลาอีกครั้งที่นักจัดซื้อต้องเสริมอาวุธพร้อมวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อชัยชนะขององค์กร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา C#.NET (ขั้นพื้นฐาน)"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนเกมบนแพลตฟอร์ม Android” รุ่นที่ 3
เป็นการดูแลสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือก การฝึกชี่กงมีประโยชน์ทั้งในด้านการเสริมสุขภาพและการบำบัดโรคหลายชนิด เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะการฝึกชี่กงนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความส...
เรียนรู้ช่องทางการทำเงินกับอาชีพ "นักลงทุน"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)” รุ่นที่ 12
การอบรมเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว หม้อไอน้ำ การอบรมเกี่ยวกับไฟฟ้า บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
การทดสอบและเครื่องมือวัดระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง รุ่นที่ 5 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560
การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์CORRECTIVE ACTION และ PREVEN...