มีค่าใช้จ่าย

เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในยุค Disruptive

อบรมวันที่ 03 มิถุนายน 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในยุค Disruptive
หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  

วันที่ 1  :  - วันพุธที่ 3 มิถุนายน  2563   (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

=> การพัฒนาบุคลากรและบทบาทของ HRD Manager ยุค Disruptive   
      + สำรวจ Disruptive ที่ Disrupt งาน HRD
      + งานพัฒนาบุคลากรที่ต้องเน้นสำหรับโลกยุคธุรกิจ 4.0
      + บทบาท HRD Manager ที่จะรับมือกับ Disruptive อย่างได้ผล
      + แชร์งาน HRD ขององค์กรที่ยังไม่ได้ผลดี หรือมีประเด็นที่ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง

=> จากกลยุทธ์องค์กรสู่กลยุทธ์ HRD ที่ต้องวางให้มั่น 
      + ทบทวนเรื่องกลยุทธ์
      + ทบทวนและทดลอง SWOT องค์กร และทำ HRD SWOT
      + ทบทวนและทดลองทำ TOWS Matrix และกำหนดหัวข้องาน Strategic HRD 
      + ทบทวนและทดลองทำ HRD Action Plan เพื่อตอบสนองผลจากการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดหลักหรือ KPIs ในงาน HRD
 
 => เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert
      + การบริหารจัดการงานฝึกอบรมให้ได้ผลดี  
            - การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับ
                 > ความต้องการพัฒนาเพื่อตอบสนองกลยทธ์ขององค์กร    
                 > Competency ที่กำหนดไว้เป็นสำหรับการประเมินในแต่ละรอบประเมิน
            - การรับมือกับปัญหาของการฝึกอบรมมี่ Train แล้ว “นิ่ง” 
            - การรับมือกับปัญหาการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
            - การรับมือกับปัญหาของการทำ OJT แล้วพนักงานใหม่ไม่รู้งาน 
            - การประสานงานกับวิทยากรเพื่อกำหนดรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการประเมินและติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม
      + การบริหารผลงานพนักงาน (Performance Management)  
            - ทำไมเราจึงต้องบริหารผลงานพนักงาน
            - วงจรของการบริหารผลงาน (Performance Management Cycle) และการทำในภาคปฏิบัติ
            - เรื่องของการกำหนดเป้าหมายผลงานและ KPIS ที่ HRD Manager ต้องรู้ให้ลึก  
            - การปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement)  
      + การจัดการการเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน (Career Management) 
             - Career Management คืออะไร และมีกิจกรรมของงานเพียงใด
            - การกำหนดเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)
            - ทำอย่างไรดีเมื่อต้องเชื่อมโยงเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
      + การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Roadmap) 
            - ทำไมเราต้องทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
            - เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรคืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้าง
            - ข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน/เส้นทางการฝึกอบรม
            - การนำข้อมูลเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี เป็นต้น 
       + การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP) 
            - ทำไมเราต้องพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
            - การพัฒนาที่จุดแข็งและการพัฒนาที่จุดอ่อน แบบใดดีกว่ากัน และควรต้องทำอย่างไรในองค์กรของเรา 
            - ขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และกรณีศึกษา  
             - การเชื่อมโยงผลการประเมิน Competency Gap กับการวางแผนพัฒนาบุคลากร และจะทำอย่างไรหากองค์กรยังไม่มี Competency 
 
 
 
วันที่ 2  :  - วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน  2563   (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
 
=> เจาะลึกเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในงาน HRD ที่ HRD Manager ต้อง Expert (ต่อ)
      + ทบทวนการจัดทำและปรับใช้ Skill Matrix   
            - ทำไมเราจึงต้องจัดทำ Skill Matrix  และตัวอย่างของ Skill Matrix ที่หลากหลาย
            - ขั้นตอนของการจัดทำ Skill Matrix ตามแนวทางที่องค์กรต่าง ๆ นิยมจัดทำ
            - การเชื่อมโยง Skill Matrix กับการจัดทำแผนการฝึกอบรม
            - Skill Matrix แตกต่างอย่างไรกับสมรรถนะหรือ Competency 
      + สมรรถนะ (Competency) เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
            - Competency คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร
            - แนวทางการจัดทำ Competency  และแนวทางทำงานกับที่ปรึกษา (Consultant)
            - การปรับใช้ในงาน Competency ในเรื่อง.....
                  > การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)
                  > การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบ In-house Training
                  > การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Assessment/Performance Appraisal)   
                  > การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development Roadmap)   
      + ทบทวนการจัดทำระบบจัดการคนเก่งและการสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Talent & Succession Management)   
            - ทำไมเราจึงต้องจัดทำระบบจัดการคนเก่ง และระบบนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการสืบทอดตำแหน่งบริหาร  
            - คนเก่งคือใคร และผู้ใดควรสืบทอดตำแหน่งบริหาร
            - เข้าใจเรื่องของการประเมินศักยภาพ และเครื่องมือในการคัดเลือกคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่งที่ HRD ต้องร่วมออกแบบ
            - แนวทางการวางแผนพัฒนาคนเก่ง และผู้สืบทอดตำแหน่งบริหาร
            - แนวทางการคงสถานะคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่งบริหาร 
=> งาน OD — Organization Development ที่ HRD Manager ต้องเรียนรู้ พร้อมตัวอย่างขององค์กรชั้นนำ
      + ความเข้าใจพื้นฐาน ขอบข่ายงานงานพัฒนาองค์กร 
      + แนวทางการสร้าง Employee Engagement
      + แนวทางการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรม (Corporate Culture) หรือค่านิยมองค์กร (Corporate Value) 
      + แนวทางการสร้างและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ในบทบาทของ HRD
=> Agile HR ที่ HRD Manager ต้องเรียนรู้
      + ทำไม HR ต้อง Agile และ Agile HR คืออะไร  
      + รู้จักกับ Agile HR Manifesto และ People Development Toolkits แนว Agile HR
      + คนทำงานต้องมีคุณลักษณะอย่างไร เมื่อต้องทำงานแนว Agile และ HRD ต้องทำอย่างไรดีกับเรื่องนี้ 
=> จะทำอย่างไรต่อไปกับงาน HRD แบบ Professional ในองค์กรของเรา

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ 
 
 
————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ
 
กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– Manager

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ
 

ค่าบริการอบรม : 7,800.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,345.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 7,600.-บาท!!!
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

 
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th
คำค้นประกาศนี้ Tags: HRD, หลักสูตรhrd, เตรียมตัวเป็นhrmanager, hrmanager, หลักสูตรhr, หลักสูตรด้านhr

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
รู้จักวิเคราะห์มุมมองประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์
หลักสูตรนี้จะได้เข้าใจ เรียนรู้หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงการตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา การสร้างนวัตกรรมการตลาดที่โดนใจลูกค้า ขั้นตอนและหลักการ...
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
ฟรี สัมมนา 2 ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด ไปสู่ความร่ำรวย มาเรียนรู้การวางแผนการเงินให้เกษียณเร็ว เกษียณรวยก่อนใคร
นหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดค...
เพราะงานบุคคล เป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูป ไม่มีสูตรตายตัว ไม่มีวิธีการที่แน่นอน เป็นงานที่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครอง เป็นงานที่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของคนจำนวนมาก หากบร...
ในการดำเนินกิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้น จำเป็นที่จะต้องควบคุมเวลานำ (Lead time) ในกระบวนการผลิตใ...