มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร เทคนิคอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน 24 เมษายน 2563

อบรมวันที่ 24 เมษายน 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน 24 เมษายน 2563

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

“ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน” ประโยชน์ต่อองค์การ

ทําให้มีผลงานเพิ่มขึ้น

ทําให้งานดําเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่คั่งค้างอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา

– ช่วยแก้ปัญหางานซํ้าซ้อน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา

– เป็นการช่วยให้ได้ผลงานจากทุกคนในองค์การ – เป็นการสร้างระเบียบแบบแผนที่ดีในองค์การ

– ช่วยเสริมสร้างสามัคคีธรรมในการทํางาน ประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

– มีความพึงพอใจที่ได้รับความไว้วางใจ

– ได้รับโอกาสแสดงความสามารถ

– เป็นการฝึกให้มีความรับผิดชอบ

– เป็นการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

– มีช่องทางได้แสดงความคิดริเริ่ม

– มีขวัญและกําลังใจในการทางานดี ประโยชน์แก่ตัวผู้บังคับบัญชา

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

http://inwtraining.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์นี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักการตลาดและผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ ให้น่าสนใจ น่าติดตา...
เรียนรู้ เข้าใจและสามารถจัดทำเครื่องมือรายงานผล (HR Report) ที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ
เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยสถิติขั้นสูง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง
ปัญหาเครื่องจักร! ปัญหาระบบ! ไม่ใช่เรื่องใหญ่ จัดการอย่างไร?? มาหาคำตอบได้ในด้วยหลักสูตร
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AEC)
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียว...
ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด มีความเข้าใจข้อกำหนด มีความพร้อมในการทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO9001:2015 ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบ ISO9001:201...
การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์...
“เงินทดแทน” “ประกันสังคม” และ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” มีความสำคัญอย่างไรกับทั้งผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการกันแน่