มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

อบรมวันที่ 09 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 1469 ครั้ง
หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ


      ผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นจนได้รับการยอมรับจําเป็นต้องมีทักษะด้านการนําเสนอ การสื่อสาร การโน้มน้าวใจ และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย

       หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีทักษะใน การเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีไปยังผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การอบรม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทัศนคติที่ถุกต้องเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
- เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการและวิธีการต่างๆ ของการเป็นวิทยากรที่ถูกต้อง
- เพื่อให้รู้เทคนิคต่าง ๆ ตังแต่การออกแบบหลักสูตร การกิจกรรม การดําเนินการสอน จนถึงขั้นตอนการสรุปติดตาม ประเมินผล
- เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้ถูกต้องตามขั้นตอน รวมทั้งวิธีการค้นพบตนเอง และสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็นวิทยากรที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่น น่าสนใจ เฉพาะตัว
- เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานของตนเอง และก้าวสู่การเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับได้อย่างแท้จริง

วันที่ 9-10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 -16.00 น

ัหัวข้อการอบรม:
- บันไดลับ 10 ขั้น เส้นทางสู่... การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
- เทคนิคการขจัดความประหม่า และการพัฒนาพื้นฐานทางการพูดสำหรับวิทยากร
- กลยุทธ์สู่ การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
- เทคนิคการนําเสนอ หัวใจของการเป็นวิทยากร
- กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศห้องอบรมให้เป็นแดนสวรรค์สําหรับผู้ฟัง
- เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจแบบผูกมัด
- 9 เทคนิคการตอบคําถาม ที่ใครก็เบรกไม่อยู่ ( บันไดขั้นที่ 9)
- 10 ข้อบกพร่องของการเป็นวิทยากร ( บันไดขั้นที่  10)
- กิจกรรมประกอบการอบรมและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ทุกช่วงการบรรยาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิทยากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ผู้ที่ทํางานด้านการบรรยาย ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง รวมทั้งผู้ที่สนใจพัฒนากลยุทธ์ด้านการจัดการฝึกอบรม เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต

วิทยากร โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด.

สถานที่ ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่่่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน )

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 9,500 บาท (ราคานี้ย้งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สอบถามรายละเอียด
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
http://www.bostonnetwork.com
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
E-mail: seminar@bostonnetwork.com
Mobile: 086-337-8266
Fax: 02-949-0991

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

25 พฤษภาคม 2559 ท่านละ 3,900 บาท โปรโมชั่น มา 3 จ่ายเพียง 2 สำรองที่นั่งด่วน ใกล้เต็ม
การขาย การเตรียมและจูงใจทีมงานกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลตามสภาพการณ์ หรือผลงานที่เกิดขึ้นจริงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความแน่นอนหร...
โปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถในการพรีเซนท์งานสำหรับนักธุรกิจ นักขายและคนทำงานยุคใหม่แบบครบสูตรทุกรูปแบบ เสริมสร้างและแก้ไขปรับปรุงจากฐานการพูดเดิมของคุณให้มีทักษะการนำเสนอต่อหน้าผู้...
เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบร...
เพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการตั้งคำถาม
กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสน...
บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานนอกเหนือจากมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ร่วมงานและบ...
พื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทําธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้่ตัว ทั้งมี รูปแบบและไร้รูปแบบ
บรรยายโดยอาจารย์ผู้มากรู้ประสบการณ์ที่ความรู้ความสามารถ วิทยากรโดย อาจารย์ นวฤกษ์ วิรัฐกุล (นักขาย และผู้บริหารงานฝ่ายการขายราชการมืออาชีพประสบการณ์ 25 ปี กับการขายภาครัฐ