มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

อบรมวันที่ 09 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 1505 ครั้ง
หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ


      ผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นจนได้รับการยอมรับจําเป็นต้องมีทักษะด้านการนําเสนอ การสื่อสาร การโน้มน้าวใจ และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย

       หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีทักษะใน การเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีไปยังผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การอบรม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทัศนคติที่ถุกต้องเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
- เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการและวิธีการต่างๆ ของการเป็นวิทยากรที่ถูกต้อง
- เพื่อให้รู้เทคนิคต่าง ๆ ตังแต่การออกแบบหลักสูตร การกิจกรรม การดําเนินการสอน จนถึงขั้นตอนการสรุปติดตาม ประเมินผล
- เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้ถูกต้องตามขั้นตอน รวมทั้งวิธีการค้นพบตนเอง และสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็นวิทยากรที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่น น่าสนใจ เฉพาะตัว
- เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานของตนเอง และก้าวสู่การเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับได้อย่างแท้จริง

วันที่ 9-10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 -16.00 น

ัหัวข้อการอบรม:
- บันไดลับ 10 ขั้น เส้นทางสู่... การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
- เทคนิคการขจัดความประหม่า และการพัฒนาพื้นฐานทางการพูดสำหรับวิทยากร
- กลยุทธ์สู่ การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
- เทคนิคการนําเสนอ หัวใจของการเป็นวิทยากร
- กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศห้องอบรมให้เป็นแดนสวรรค์สําหรับผู้ฟัง
- เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจแบบผูกมัด
- 9 เทคนิคการตอบคําถาม ที่ใครก็เบรกไม่อยู่ ( บันไดขั้นที่ 9)
- 10 ข้อบกพร่องของการเป็นวิทยากร ( บันไดขั้นที่  10)
- กิจกรรมประกอบการอบรมและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ทุกช่วงการบรรยาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิทยากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ผู้ที่ทํางานด้านการบรรยาย ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง รวมทั้งผู้ที่สนใจพัฒนากลยุทธ์ด้านการจัดการฝึกอบรม เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต

วิทยากร โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด.

สถานที่ ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่่่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน )

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 9,500 บาท (ราคานี้ย้งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สอบถามรายละเอียด
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
http://www.bostonnetwork.com
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
E-mail: seminar@bostonnetwork.com
Mobile: 086-337-8266
Fax: 02-949-0991

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

คอร์สที่จะช่วยให้คุณ... ค้นพบจุดเด่น แก้ไขจุดอ่อน เสริมสร้างบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจในการนำเสนอและการสื่อสาร เรียนรู้วิธีการนำเสนอ และนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการเเละเหตุผล การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK)...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธ...
วิธีการสอนงานลูกน้องที่น่าสนใจ จดจำได้ง่าย และเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้วิธีหนึ่ง คือการนำผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) มาเป็นเครื่องมือในการสอนงาน
โปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถในการพรีเซนท์งานสำหรับนักธุรกิจ นักขายและคนทำงานยุคใหม่แบบครบสูตรทุกรูปแบบ เสริมสร้างและแก้ไขปรับปรุงจากฐานการพูดเดิมของคุณให้มีทักษะการนำเสนอต่อหน้าผู้...
เทคนิค การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน (19 มิ.ย. 61) อ.ประเสริฐ - ก่อนเจรจาต่อรอง ขั้นตอนสำคัญที่นักเจรจาธุรกิจควรรู้ - ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการเจรจา - การทำควา...
ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
สร้างคุณโดดเด่นทุกอิริยาบถ ทั้งการสื่อสาร ท่าทาง ทำเนื้อหาสไลด์ ประชุม เสนองาน ขาย ผู้สอน วิทยากร
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้...